37. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-05-25 | Komentarzy: 0
Radni ustalili m.in. nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasady współpracy z Ruchem Chorzów.
37. sesja Rady Miasta. Relacja

09:07
Rozpoczęła się 37. sesja Rady Miasta.

09:14
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Z porządku obrad zdjęto: uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Targowej 5 wraz z prawem własności usytuowanego na niej budynku i uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/308/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wprowadzono uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej na rzecz osoby fizycznej; przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023; poparcia Karty Samorządności; zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r.; zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 roku. ; przyjęcia stanowiska w sprawie współpracy Miasta Chorzów ze Spółką Akcyjną „Ruch” Chorzów.

09:15
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:21
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak (PiS) pyta o wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej. - Jest tam nie tylko mowa o opłacie za gospodarowanie odpadami i o sprawach związanych z dodatkami. Pytania pojawiają się bardzo rożne. Chciałbym, aby pan prezydent do tych spraw kontrowersyjnych się odniósł. Dlaczego pożyczka - 6 mln zł - dla Ruchu została udzielona klubowi przed uzyskaniem stosownych zabezpieczeń?(...). Miasto ma zwrócić dofinansowanie za adaptację pomieszczeń piwnicznych ChCK, jest to prawie 600 tys. zł. Kto jest za to odpowiedzialny, jakie konsekwencje poniosła ta osoba? Dlaczego radni nie zostali o tym poinformowani.(...). Radny pyta także o sprzedaż nieruchomości, do których RIO miała zastrzeżenia i o oddanie w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Radny mówi też, że gmina miała nadwyżki na ponad 13 mln zł, które pochodziły z opłat za gospodarowanie odpadami. - Dowiadujemy się, że w ciągu 3 lat ponad 13 mln zł odłożono na bok. Skąd się wzięła ta nadwyżka? Dlaczego te pieniądze leżą na koncie?(...). Kiedy pan prezydent dowiedział się o tej nadwyżce i dlaczego nie skorygowano opłat?(...). Ostania sprawa. RIO zwróciła uwagę na niezgodne z prawem przyznanie przez prezydenta dodatków dla zastępców prezydenta i innych urzędników. Łączna kwota wypłaconych dodatków w latach 2012-2016 wyniosła prawie 2,7 mln zł. (…). Co zmieniło się w funkcjonowaniu gminy, że na przełomie 2014 i 2015 roku wzrosły wypłacane dodatki z ponad 100 tys. zł do ponad 1 mln zł? (…). Czy w bieżącym roku dodatki są wypłacane, kto je otrzymuje? Czy rozmawiał pan ze swoimi zastępcami o tym, aby zgodnie z zaleceniami RIO zwrócili te dodatki. Czy jeśli zastępcy ich nie zwrócą, to pan prezydent zwróci pieniądze do budżetu miasta z własnej kieszeni?

Grzegorz Krzak (PiS) pokazuje radnym prezentacje, na której widać rozkład kwot pochodzących z nadwyżki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Ustawa mówi wyraźnie, że nie powinniśmy zarabiać na tych opłatach.

Bernadeta Biskup (PiS) pyta o przyszłość targowiska przy ul. Granicznej. - Co stanie się z targowiskiem? Czy teren ten zostanie sprzedany? Teren ten jest bardzo potrzebny, ludzie korzystają z tego targowiska. Radna pyta o kontrolę przeprowadzoną przez Izbę Skarbową, która dotyczyła spraw oświatowych i udzieleniu fundacji dofinansowania, niezgodnemu z przepisami. - Była to kwota 4 mln zł. (…). Kwota ta powinna zostać przez fundacje zwrócona miastu. Radna pyta, czy tak się stało.

09:40 
Bożena Antończyk, dyrektor OPS, składa sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie za rok 2016.

- 3619 rodzin skorzystało z pomocy OPS w roku 2016, to spadek o około 19 proc. w porównaniu z rokiem 2015. Szczególny spadek zauważymy w programach związanych z dożywianiem – mówi Bożena Antończyk.

09:55 
Ogłoszono kilkuminutową przerwę. 

09:58
Koniec przerwy.

09:59
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie za rok 2016.

10:15
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:18
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:19
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:22
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2017 z przeznaczeniem na organizację przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” „XXV Wakacji w Skansenie 2017”. Dotacja wyniesie 10 tys. zł.

10:23
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/433/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie.

10:26
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IX/126/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

10:38
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/308/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 września 2017 r. segregujący odpady zapłacą 12 zł miesięcznie/osobę, czyli 2 zł mniej niż do tej pory. Natomiast dla niesegregujących stawka pozostanie bez zmian - 20 zł miesięcznie/osobę. Obniżenie opłaty ma na celu zachęcenie mieszkańców do większej aktywności w segregowaniu odpadów w celu uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.

10:42
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/620/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

10:43
Trwa dyskusja nad uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/362/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

W związku ze złożoną przez pana Tomasza Powroźniaka rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w jego miejsce radni mają powołać nową osobę.

Do rady zgłoszono dwie kandydatury: Jacka Nowaka i Izabelę Nowak. 

Trwa przerwa. 

10:56 
Koniec przerwy.

10:59
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/362/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Za kandydaturą Izabelą Nowak głosowało 10 radnych, a na Jacka Nowaka oddano 7 głosów za. Nowym członkiem Rady Społecznej została Izabela Nowak.

11:01
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r.

11:02
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

11:04
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXV/654/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu inspicjenta w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 160 tys. zł.

11:06
Podjęto uchwałę w sprawie poparcia Karty Samorządności.

Karta Samorządności stanowi przypomnienie podstawowych zasad ustroju Państwa i zbioru wartości na jakich zbudowany jest samorząd, przyjmuje się ją w związku z Dniem Samorządu Terytorialnego, który przypada w dniu 27 maja.

11:08
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023.

Aktualizacja dokumentu jest jednym z elementów projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

11:20
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie współpracy Miasta Chorzów ze Spółką Akcyjną "Ruch" Chorzów.

- Rada Miasta popiera propozycję wyrażoną przez Prezesa Zarządu KS. Ruch, aby dla ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki, wyemitowała ona nowe akcje o wartości 16 mln zł, przy czym w roku 2017 prywatni inwestorzy jako pierwsi objęliby akcje o wartości 8 mln zł, a w następnej kolejności miasto objęłoby w roku 2017 akcje o wartości 3 mln zł i w roku 2018 kolejne akcje o wartości 5 mln złotych. Rada Miasta uznaje za zasadne, aby środki przeznaczone na objęcie akcji pochodziły z puli przeznaczanej corocznie na promocje poprzez sport oraz ze środków uzyskanych ze spłaty pożyczki udzielonej przez miasto K.S. Ruch Chorzów S.A. - mówi Marek Kopel. - To jest tylko wyrażenie naszej woli - dodaje. - Przyjęcie tego stanowiska mówi prezydentowi i klubowi jak wyobrażamy sobie tą współpracę. Proponuję przyjąć to stanowisko, bo pokazuje jasne intencje Rady Miasta.

- Co się stanie w przypadku spadku klubu z Ekstraklasy? - pyta Jan Skórka (PdChiPO).

- Stanowisko przyjmujemy na chwilę obecną. Jakby ruch spadł, są dwie możliwości 1 liga i bankructwo, czyli 4 liga. (…). Jakby się to stało, jesteśmy udziałowcem spółki, to spotkamy się na tą okoliczność. To odrębny temat, ważny, podejmiemy decyzję, ale nie musimy o tym rozmawiać teraz – mówi Marek Kopel.

- Szanse na utrzymanie Ruchu w ekstraklasie są tylko teoretyczne. Nie wiem, czy jest sens na podejmowanie tej uchwały dzisiaj – mówi Jacek Nowak. Radny przypomina, że prezes Ruchu nie odpowiedział, czy ma plan awaryjny w razie spadku drużyny.

11:31
Podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do klubu sportowego „Ruch" Chorzów S.A. wkładów pieniężnych na pokrycie akcji.

- Ile dzisiaj są warte akcje Ruchu – pyta Jacek Nowak.

- Wspieramy Ruch nie dlatego, że jest to biznes dla miasta, tylko, że jest to ważna rzecz dla wielu mieszkańców. (…). Musimy to robić w sposób rozsądny, w miarę możliwości finansowych. (…). Nie można objąć emisji akcji po innej ceni niż akcja nominalna, czyli po 1 zł – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

- Mamy dać publiczne pieniądze. Za chwilę się okaże, że przyjdzie nowy prezes, powie, że ma super plan i chce pieniądze – mówi J. Nowak.

- Mamy tu przypadek ciągłego powoływania się na tradycję. (…). Jest jednak wiele spraw niejasnych. (…). Ciągle mam wątpliwości – mówi Piotr Wróblewski (PiS).

- Kupując akcje zwiększamy swój udział i wpływ na to, co się dzieje w klubie – mówi M. Michalik. - Jeśli Ruch spadnie do 1 ligi, to co, mamy się odwrócić od niego, zaorać stadion i postawić tam „Biedronkę”?

11:33
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Siemianowickiej, Świerkowej i Sosnowej.

11:35
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Mariańskiej na rzecz osoby fizycznej.

11:35
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. 

O targowisku. - Odstąpiono od sprzedaży terenu.

O kontroli skarbowej. - Sprawa dotyczyła subwencji, które państwo przekazuje. Kontrola wykazała, że nie wszystkie dzieci miały zaświadczenia o niepełnosprawności na dzień 1 września. (…). Kontrolerzy nie uznali naszych wyjaśnień.(...). Miasto odwołało się od decyzji ministerstwa. Czekamy na rozwój sprawy.

O odpadach komunalnych. - Wyliczamy potencjalną stawkę. Oferta jaka złożona była niższa jaką wydział zakładał. Powstała nadwyżka w wysokości około 13 mln zł. Równocześnie wiedzieliśmy, że gmina nie zbudowała tzw. PSZOKÓW. Byliśmy na etapie projektowania. Ich budowa to koszt około 11 mln zł. Inwestycje będą realizowane z tych środków.

O kontroli RIO. - Pan radny mieszał dwa różne dodatki wynagrodzeń. Wzrost kwot dotyczy wszystkich pracowników UM, a nie dotyczy zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika. (….). Osobna kwestia to dodatki do zastępców prezydenta, skarbnika i sekretarza. Wynagrodzenia są dokładnie na takim poziomie jak za czasów mojego poprzednika.(...). Nasze stanowisko wysłano do RIO, jeżeli RIO będzie jej podtrzymywać, to będziemy się sądzić. (…). Gdyby tego dodatku nie było, to zastępca zarabiałby mniej niż dyrektor czy kierownik w UM. (...).

Prezydent mówi o 6 mln zł dla Ruchu. - Moc prawna była wysoka, nie było ryzyka, że coś będzie nie wpisane. (…). Było zabezpieczenie notarialne, ale sąd nie zdążył tego wpisać do hipoteki.

O sprzedaży nieruchomości o nieaktualne operaty szacunkowe. - Prezydent wyjaśnia, że sprzedaż odbywała się zgodnie z przepisami i brała pod uwagę pierwsze szacunki.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa. 

O pomieszczeniach piwnicznych w CHCK. - miasto złożyło wniosek o dotację w 2010, pozytywna informacja była w 2012 r. Zmodernizowaliśmy piwnice. (…). Został tam uruchomiony lokal gastronomiczny. Od strony inwestycyjnej wykonaliśmy wszystko, to, co było przedmiotem projektu. (…). Rozpoczęliśmy poszukiwanie partnera do projektu. Po kilku przetargach znalazł się chętny. (…). Po kilku latach przyszła kontrola, która zakwestionowała prowadzenie tego lokalu, jako niezgodnie z celami projektu. (…). Musimy te środki oddać. Nie jest to wina Urzędu Miasta. Partner prowadził klub niezgodnie z założeniami.

11:53
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Marek Kopel mówi o budowie dwóch Punktach Selektywnych Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Tłumaczy, że inwestycja nie jest konieczna, bo wystarczy jeden PSZOK, który już jest. - Z takich punktów korzystamy bardzo rzadzko, może raz na kilka lat.

Jacek Nowak mówi, że takie punkty powinny znajdować się na uboczu miasta. - To co prowadzi Alba nie kosztowało 12 mln zł. Można spełnić te warunki mniejszymi nakładami środków. Radny nawiązuje jeszcze do Ruchu. - Ile prywatnych pieniędzy, każdy z nas na tej sali, byłby w stanie wydać kupując po złotówce akcje Ruchu? 

- Na temat PSZOK możemy długo dyskutować. Na terenie Chorzowa PSZOKU nie mamy. Trzeba było coś nazwać. Tymczasowe rozwiązanie przy ul. Bytkowskiej było tylko tak nazwane – tłumaczy Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta. - Musimy znaleźć lokalizację I wybudować taki obiekt, który będzie własnością gminy.

12:00
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.