38. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-06-22 | Komentarzy: 0
Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz udzielili absolutorium prezydentowi.
38. sesja Rady Miasta. Relacja

09:05 
Rozpoczęła się 38. sesja Rady Miasta.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, informuje, że kierowca tira, który zginął w okolicach Calais we Francji był mieszkańcem Chorzowa. - To smutna dla nas wiadomość. Zaręczam rodzinę kierowcy, że miasto ze swojej strony zapewni opiekę, jeżeli ta będzie potrzebna – mówi wiceprzewodniczący.

09:07 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Z porządku obrad zdjęto projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów

09:10 
Przyjęto protokoły 35. i 36. sesji Rady Miasta.

09:10
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:15
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak (PiS) w imieniu mieszkanki pyta dlaczego w Chorzowie Starym nie bezie dyżurowało żadne przedszkole. - Kto podejmuje decyzje dotyczące dyżurów? Radny pyta (w imieniu mieszkanki – przyp. red.) również o budowę przedszkola przy ul. Omańkowskiej. Mówi, że w mediach pojawiła się kwota 8 mln zł. - Z czego ona wynika ta kwota. Czy nie jest ona za wysoka? J. Nowak pyta też o plany dotyczące budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie Starym. - Co będzie w nim się działo?

J. Nowak mówi też o złym stanie technicznym wybiegów dla psów. - W bardzo złym stanie jest wybieg przy ul. Niedurnego.

Grzegorz Krzak (PiS) pyta o modernizację Rynku i zasadność umieszczenia tam 4 pawilonów. - Jeżeli pawilony powstaną to teren ten będzie mocno podzielony. Czy nie można w jakiś inny sposób zagospodarować tego terenu? Radny pyta też o plan naprawczy w PGM, który został wdrożony.

Marek Otte (WdCh) prosi o budowę chodnika do centrum handlowego AKS (w okolicy kortu do padla).

Barbara Tabin (PdChiPO) pyta o przyszłość otwartego basenu na terenie miasta.

Waldemar Kołodziej prosi o poprawienie estetyki mostu przy ul. Stefana Batorego. Radny mówi też o ścieżce rowerowej za rondem Gębały. Zaznacza, że wciąż jest tylko w planach. - Rowerzyści zwracają się do naszych służb żeby rozstrzygnęły tą kwestię. Prosi też, aby w okolicach A4 wybudować rondo.

09:26
Małgorzata Kern, skarbnik miasta, przedstawia sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016.

Skarbnik mówi, że w 2016 r. obniżono deficyt o ponad 9 mln zł, a dochody bieżące wykonano niemal w 100 procentach. Nadwyżka operacyjna wyniosła 26 mln zł. Skarbnik podkreśla, że najwięcej wydatków generuje oświata i pomoc społeczna oraz transport i łączność. Skarbnik zaznacza, że na inwestycje wydano niemal 90 mln zł.

O realizacjach inwestycji mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

W infrastrukturze drogowej do najważniejszych inwestycji zalicza: zakończenie budowy centrum przesiadkowego; przebudowę ulicy Wolności od ul. Hajduckiej do granicy ze Świętochłowicami; przebudowę ulicy Siemianowickiej, budowę drogi łączącej plac Piastowski z ul. Siemianowicką, budowę parkingu wzdłuż ogródków przy ul. Brzozowej, modernizację ul. Leśnej.

W mieszkalnictwie: liczne termomodernizacje m.in. przy ul. Hajduckiej; budowa mieszkań komunalnych w ramach TBS przy ul. Kościuszki Bezpieczeństwo: kompleksowa termomodernizacja budynku Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego, zakup samochodów i koni dla policji, zakup samochodu pożarniczego.

Oświata: kompleksowa modernizacja Gimnazjum przy ul. Śląskiej, renowacja AZSO i renowacja tylnej ściany IV LO, termomodernizacja SP nr 13 przy ul. Styczyńskiego.

Kultura i sport: budowa skateparku przy szybie Prezydent, street workout park przy ul. Jubileuszowej, termomodernizacja MDK Batory, wybrukowanie placu przy kościele św. Barbary, modernizacja obiektu przy ul. Lompy, zagospodarowanie terenu przy ul. Okrężnej.

Zdrowie: budowa pawilonu na internę i hematologię oraz zakup sprzętu dla ZSM, rozbudowa budynku ChCPiO,

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku prezydent zaliczył Festiwal Wolności, Industriadę, Tour de Pologne , World Press Photo, Budżet Obywatelski.

09:41
Przedstawiciele poszczególnych komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu miasta za rok 2016.

Marcin Weindich, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej, mówi, że komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu i wnioskuje do Rady Miasta o udzielenie prezydentowi absolutorium za 2016 r.

M. Weindich mówi, że niepokój komisji wzbudził sposób rozdysponowania rezerwy ogólnej. Podkreśla, że z ponad 943 tys. zł niemal 450 tys. zł trafiło do biura polityki zdrowotnej i aktywizacji społecznej.

09:50
Małgorzata Kern przedstawia opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Skarbnik mówi, że RIO wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu za rok 2016.

09:50
Trwa dyskusja na temat budżetu.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że budżet został bardzo dobrze wykonany. Radny zwraca uwagę, że wiele rzeczy robi się za pożyczone pieniądze. - Te pieniądze na pewno nasi następcy będą musieli oddać. Zwracam uwagę, aby przy planowaniu następnego budżetu nie robić fajerwerków tylko rzeczy niezbędne.

Jacek Nowak mówi, że od strony rachunkowej budżet został poprawnie zrealizowany. - W głosowaniu mamy ocenić politykę finansową, czuwanie pana prezydenta nad budżetem. W minionym roku były potknięcia. Wytknęła je m.in. RIO. Radny mówi też m.in. o zawyżonych opłatach za gospodarowanie odpadami; pożyczce dla Ruchu. - Uważam, że w zeszłym roku popełnił pan błędy strategiczne związane z budżetem. Uważam, że nie powinien pan otrzymywać absolutorium.

Waldemar Kołodziej dziwi się wypowiedzi radnego Nowaka. Mówi, że pieniądze na promocje, które trafiły do Ruchu, zgodzili się przeznaczyć radni.

Jacek Nowak mówi, że ocenia tylko decyzje finansowe. - W mojej ocenie decyzje prezesa Ruchu są niewiarygodne. Tylko o tym mówię.

- Nie mieszajmy absolutorium z wykonaniem budżetu - zauważa Marek Kopel. 

Grzegorz Krzak mówi, że w marcu radni zgodzili się na przekazanie pieniędzy dla Ruchu. Mówi, że prezydent nie wydal tych pieniędzy zgodnie z zapisami w budżecie.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, przypomina, że w budżecie było zaplanowane 12 mln zł na budowę stadionu. Przypomina, że potem zgodzono się na przeznaczenie tych pieniędzy na wsparcie klubu. - To była decyzja kibiców i radnych. Nikogo nie nakłaniałem do tego jak ma głosować. (…). Zabezpieczenia są jakie są.

Prezydent mówi też o opłatach za śmieci. Podkreśla, że miasto musi posiadać tzw. PSZOK. - Jest on niezbędny. Musimy go wybudować. (…). Takie decyzje podjęto już dwa lata temu. Stąd była ta nadwyżka.

Prezydent zaznacza, że wiele inwestycji realizowanych jest przy pomocy środków unijnych albo środków rządowych. - Dopóki są programy, z których można czerpać środki, to róbmy to.

10:09
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2016.

10:13
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Chorzów za 2016 rok.

Głosowało 20 radnych. 15 radnych było za, 4 przeciw, 1 osoba się wstrzymała.

10:15
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXV/624/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:25
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

10:28
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:30
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 2017 z przeznaczeniem na organizację przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” III edycji Festiwalu im. Kazimierza Grześkowiaka pn. „Południca”.

Dotacja wyniesie 17 320 zł.

10:31
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/546/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

10:32
Podjęto uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej prowadzonej przez Miasto Chorzów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów.

10:34
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/944/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

10:41
Radni głosują za wnioskiem formalnym w sprawie nadania nazwy ulica "ks. Ludwika Bojarskiego" nowej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów łączącej Plac Piastowski z ul. Siemianowicką.

10:43
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulica "ks. Ludwika Bojarskiego" nowej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów łączącej Plac Piastowski z ul. Siemianowicką.

10:44
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki .

10:45
Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

10:49 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickiej.

10:50
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej – ulicy Gdańskiej.

10:51
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej.

10:53
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Franciszka Karpińskiego 4.

10:54
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Gajowej.

10:55
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Gwareckiej 51 C wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność osoby fizycznej.

10:59 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Miasta Chorzów wynoszącego ½ części w nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ulicy Bożogrobców.

11:07 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 40, na rzecz osób fizycznych.

11:13 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Batorego 40.

Jacek Nowak pyta o TBS przy ul. Kościuszki i plany związane z postawieniem tam pawilonu handlowego. Pyta też o przeznaczenie terenu przy ul. Stefana Batorego.

Alicja Hoszcz, dyrektor wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami UM Chorzów, mówi, że nie wie jaki jest akt notarialny przy ul. Kościuszki. Zaznacza, że przy ul. Stefana Batorego ma powstać tylko budynek mieszkalny.

11:17 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. J. Lompy 11a i sprzedaży jej w trybie bezprzetargowym na rzecz – dzierżawcy nieruchomości.

11:27 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie, w ramach odszkodowania, nieruchomości zamiennej, stanowiącej własność Miasta Chorzów.

11:42 
Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi i ul. Głównej - ul. Słowików.

11:42
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta.

O przedszkolach. - Są to placówki oświatowe ale nie feryjne. Przedszkola w tym rejonie są objęte remontami.

O budynku ZSB w Chorzowie Stary. - ZSB przenosi się na ul. Dąbrowskiego. W placówce w Chorzowie Starym chcemy stworzyć miejsca przedszkolne i żłobkowe. Mamy dwa podmioty zainteresowane taką działalnością. (…). Docelowo planowane jest tam także stworzenie placówki zajmującej się przysposobieniem zawodowym dzieci autystycznych.(...).

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O przedszkolu na ul. Omańkowskiej. - Kwota jest oczywista. Wynika ona z założeń projektu i kosztów z nim związanych.

O ul. Niedurnego i wybiegu dla psów. - Trwają koncepcje nad zagospodarowaniem całego terenu.

O Rynku i boksach. - Była dyskusja na ten temat. Wtedy był moment na wniesienie poprawek i sugestii do projektu. Teraz trudno o tym dyskutować. (…).

O planie naprawczym PGM. - Odpowiem na piśmie.

O przejściu do AKS. - Rozmawiamy na ten temat.

O basenie. - Finansowo nie jesteśmy przygotowani. To inwestycja na poziomie 15/20 mln zł. (…). Trwają rozmowy z urzędem marszałkowskim. Na byłej „Fali” ma powstać park atrakcji wodnych. Marszałek rozważa by przekazać nam teren, tak byśmy mogli wspólnie zrealizować inwestycję dotyczącą basenów.

O ścieżce rowerowej w Batorym i A4. - Rozmawiamy w tej sprawie z lasami państwowymi nad ostatecznym kształtem tej drogi.

O moście w Batorym. - Wystosujemy kolejne pismo do PKP w tej sprawie.

11:55
Wolne wnioski, zapytania, informacje.

Grzegorz Krzak ponownie składa wniosek dotyczący wydatkowania nadwyżki za opłaty dotyczące gospodarowania odpadami.

Andrzej Kotala przyznaje, że nie bardzo wie jak na takie sprawozdanie wyglądać. - Ta kwota może być wydana tylko na inwestycje typu PSZOK.

Marek Kopel mówi, że jest jeszcze wiele do zrobienia w gospodarce śmieciowej. - Są gniazda naśmieci niechronione, nieestetyczne. Może warto zrobić koncepcje ich zabudowy.

Andrzej Kotala mówi, że był taki pomysł ale według opinii prawników na tego typu inwestycje nie można wydać tych środków.

12:09 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.