41. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-02-06 | Komentarzy: 46
Dokonano zmian w uchwale budżetowej, nie będzie inicjatywy uchwałodawczej dla chorzowian. To jedne z ważniejszych punktów podjętych podczas obrad.
41. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:07
Rozpoczęły się obrady 41. sesji Rady Miasta.

09:11
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, wycofuje z punktu obrad uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej.

Wprowadzono też dwie uchwały dotyczące skargi mieszkańców.

09:12
Przyjęto protokół 40. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:13
Prezydent składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

Krzysztof Chromy, sekretarz miasta, mówi o niezabezpieczeniu 10 mln zł na modernizację stadionu Ruchu Chorzów i wszczętym w tej sprawie postępowaniu.

– Zamawiający, miasto Chorzów, przyrzekł nagrodę za zwycięstwo w konkursie – mówi sekretarz. Pierwszą nagrodą miały być m.in. negocjacje w trybie z wolnej ręki i wykonanie dokumentacji projektowej. – Nie została ona wydana w związku z usunięciem na ten cel środków.(…). Miasto nie utrzymuje wobec zwycięzcy przyrzeczenia – mówi K. Chromy.

Sekretarz informuje, że zwycięskie biuro architektoniczne chce w tej sprawie negocjować. W przypadku niezawarcia umowy miasto musi wypłacić nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, zwycięzca może też ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 2 mln zł.

09:30
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Marek Kopel, wiceprzewodniczący RM, mówi, że radni dobrze znają to pismo (odczytane przez sekretarza miasta, przyp. red.) - Żałuję że nie ma w nim zawartego rozwiązania.

M. Kopel, przyznaje, że miasto będzie musiało zapłacić 100 tys. zł. – To należność za wykonaną pracę. Wiceprzewodniczący zaznacza, że zmieniły się przesłanki. Podkreśla, że to zarząd klubu zdecydował, że woli grać na Stadionie Śląskim, wobec czego modernizacja stadionu przy ul. Cichej nie jest konieczna. M. Kopel mówi, że zwycięskie biuro może dochodzić utraconych korzyści, ale nie może żądać wypłaty całości kontraktu. – Jak prezydent zamierza rozwiązać ten problem?

Jacek Nowak (PiS) mówi o problemach mieszkańców jednej z chorzowskich wspólnot mieszkaniowych.

Radny mówi też o organizacji WOŚP przez Chorzów. – Ile miasto wydało na organizację tego finału i z jakich pozycji w budżecie? Pojawiła się gdzieś kwota, że Chorzów wydał na to 350 tys. zł. Można było to zrobić mniejszym nakładem. Jeżeli to nieprawda, to proszę mnie zweryfikować.

Halina Hiltawska (WCh) mówi o problemach komunikacyjnych między radnymi a Magdaleną Sekułą, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych. – W sposób nieprzyjazny demonstruje swoje oburzenie w stosunku do radnych, zwłaszcza do radnych Wspólnego Chorzowa. Jest to spowodowane m.in. skreśleniem pieniędzy przeznaczonych dla jej działalności, a tak nie jest. (…). Komisja zaprosiła panią pełnomocnik na swoje posiedzenia. (…). Pani pełnomocnik zaangażowała się, współpracowała z nami, do momentu stworzenia programu 60+. (…). Pani pełnomocnik przesłała na moje ręce pismo, moim zdaniem pismo obraźliwie.

Radna zwraca się do prezydenta o zdyscyplinowanie pani pełnomocnik, prosi także o przekazanie na ręce radnych pełnych kompetencji pełnomocnik. – Tak byśmy wiedzieli, jak mamy z nią współpracować.

Radna prosi też o modernizację chodnika przy SP nr 14.

Grzegorz Krzak (PiS) pyta o to, czy obniżono stawki dla osób odpracowujących zadłużenie czynszowe.

Mariola Roleder (WCh) mówi o skardze złożonej przez jednego z mieszkańców. – Proszę o podanie powodu niezgodzenia się na zamianę mieszkania, do którego ten pan ma prawo.

Marian Salwiczek (WCh). – Jako osoba 60 plus zostałem poproszony o zabranie głosu. Pierwsza sprawa to modernizacja torowiska tramwajowego. Ślimaczy się to. (…). Czy w ofercie będzie zagwarantowane, że pracownicy będą pracowali jak najszybciej.

Radny mówi też, że mieszkańcy ul. Gagarina, Karpackiej, Kaliny proszą, żeby zmienić położenie progów zwalniających.

Radny wspomina również o przystankach tramwajowych i tramwajach. - Czy przy modernizacji torowiska przystanki będą podniesione?

Witold Pelka (PO) pyta o centrum przesiadkowe. – Czy po powstaniu centrum drzewa zostaną zlikwidowane?

Radny mówi też o przejściu podziemnym między ul. 3 Maja a Katowicką. – Proszę o jego doświetlenie.

W. Pelka prosi też o zrobienie wybiegów dla psów w centrum miasta. – Na płotkach wybiegu można by umieszczać reklamy.

Ryszard Sadłoń (WCh) mówi o chodniku przy ul. Grunwaldzkiej i Krzyżowej. – To duży chodnik, niemal parking. Nie pomyślano tam o wjeździe. (…). Radny mówi, że zlikwidowano miejsca parkingowe i postawiono paliki. – Mieszkańcy jakoś sobie poradzili. Prosiłbym jednak, żeby zrobić tam normalny wjazd.

Marek Kopel (WCh) mówi o budżecie obywatelskim. – Wszędzie jest tak samo. Rada podejmuje uchwałę, ustala zasady, tryby. Na końcu, po wybraniu projektów, są one wprowadzane. U nas robi się to inaczej. Uchwalamy rezerwę budżetową i z niej są realizowane zadania. Z rezerwy nie powinny być tworzone nowe zadania. Proszę o odpowiedź na to, jakie inwestycje zostały zrealizowane w 2013 w ramach budżetu obywatelskiego i jakie inwestycje zostały wykonane poza tym budżetem w ramach tej rezerwy.

Wiceprzewodniczący mówi też o gazecie "Twój Chorzów". – Powinna informować mieszkańców o działalności samorządu i pozytywnych zmianach. Nie powinna wprowadzać mieszkańców w błąd.

Radny prosi prezydenta o udzielenie kilku informacji.

- Dlaczego Urząd Miasta w artykule „Mieszkańcy jak radni”  wprowadza w błąd informując, że mieszkańcy, tak jak radni, będą mogli składać projekty uchwał. M. Kopel zaznacza, że to nieprawda. Pyta też, dlaczego UM podaje w artykule „Szkolny basen do zamknięcia” błędną informację o tym, że radni Wspólnego Chorzowa skreślili z budżetu tę  inwestycję. - W artykule nie podano prawdziwych informacji, że remont basenu może być zrealizowany w bieżącym roku pod warunkiem zapłaty w styczniu przyszłego roku, lub, że prezydent zgodnie z sugestią radnych Wspólnego Chorzowa, wyrażonej na sesji budżetowej, może w bieżącym roku zwiększyć środki na tę inwestycję wykorzystując w tym celu tzn. wolne środki lub środki przeznaczone w budżecie na gwarancje, lub środki z dodatkowej dotacji na estakadę.

M. Kopel pyta, dlaczego UM w artykule „Ławeczka dal geniusza piłki”” podaje błędne informacje. – Napisano, że radni na ten cel wygospodarowali 50 tys. zł. Prawdą jest, że zadanie to do budżetu wprowadzili radni Wspólnego Chorzowa.

M. Kopel pyta też,dlaczego w artykule dotyczącym Młodzieżowej Rady Miasta podano nieprawdziwą informację  - Napisano, że stworzono Młodzieżową Radę Miasta. (…). podczas gdy kadencja Młodzieżowej Rady Miasta zakończyła się w czerwcu 2010 r.  i od tego czasu nie została wybrana nowa MRM, mimo, że do przeprowadzenia takich wyborów prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy jest zobowiązany uchwałą Rady Miasta z 2007 roku. Zwracam uwagę, że kwestię powołania  młodzieżowej rady miasta reguluje ustawa o samorządzie gminnym art.5b w tym ust.3 o brzmieniu : rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Rada stosowną uchwale podjęła w 2007 roku.

10:03
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2014 rok.

10:22
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2014 rok.

W uchwale przeznacza się m.in. 184,5 tys. zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - zwiększenie dotacji dla ChCK na organizację imprezy Gala Niegrzeczni.

Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu Wspólny Chorzów, mówi o zwiększeniu środków na remont basenu przy ul. Harcerskiej. Zaznacza, że radni cieszą się, że będzie on wykonany w wolnych środków, tak jak proponował to klub Wspólny Chorzów. Radny proponuje, aby wprowadzić do budżetu remont parkingu straży pożarnej.

Dodaje, że radni Wspólnego Chorzowa negatywnie opiniują wprowadzenie do budżetu dotacji 184,5 tys. zł na organizację imprezy Gala Niegrzeczni.

- Jest to impreza prywatnej firmy Polsat i nie powinna być dofinansowaną przez miasto, a wręcz odwrotnie. To firma Polsat powinna zapłacić za wynajem sali ChCK na organizację swojej imprezy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ChCK podjęło już zobowiązania finansowe związane z tą imprezą i nie dokonanie zwiększenia dotacji dla ChCK wiązałoby się z ograniczeniem działalności statutowej tej instytucji, klub Wspólny Chorzów nie będzie blokował tej zmiany.

Jacek Nowak pyta o to, jak można podpisać umowę na imprezę (Gala Niegrzeczni) nie mając na nią zapewnionego w budżecie dofinansowania. – Jakie są konsekwencje prawne? Okaże się, że za miesiąc pan prezydent wyjdzie i powie, że radni nie dali środków na tą imprezę i będziemy musieli zapłacić 500 tys. zł kary.

Joachim Otte (WCh) pyta jakie korzyści z organizowania tej gali będzie miało miasto. Pyta też, czy środki z budżetu przeznaczone na kulturę zostaną ograniczone.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że impreza pojawiła się niemal w ostatniej chwili. Zaznacza, że umowę zamiast ChCK mógłby podpisać prywatny podmiot. – To promocja miasta, oszacowana na około milion zł. Chorzów pojawi się na antenie ogólnopolskiej telewizji.

Mariola Roleder pyta dlaczego prezydent nie miał możliwości powiadomienia radnych wcześniej o tej imprezie. – Przecież jest taka możliwość.

Marek Kopel pyta, czy dla Chorzowa Ruch Chorzów i „Polsat” ma takie samo znaczenie.

Andrzej Kotala mówi, że impreza nie zaważy negatywnie na dofinansowaniu działań kulturalnych w mieście. Dodaje, że Ruch i Polsat to promocja dla miasta.

Tomasz Piecuch mówi, że w tym paragrafie jest wymienione także zmniejszenie zadań o ponad 22 tys. zł. – Z czym to się wiąże. To zmniejszenie na Chorzowski Informator Kulturalny.

10:23
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:24
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie o zmianie uchwały nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z 29 października 2009 roku w sprawie Statutu Miasta Chorzów. 

Chodzi o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, która dawałaby chorzowianom możliwość wniesienia pod obrady Rady Miasta własnych projektów uchwał. Jednak pod takim projektem, według propozycji prezydenta, musiałoby wcześniej podpisać się (adres i pesel) tysiąc osób mieszkających w Chorzowie.

K. Chromy proponuje zmiany, zamiast adres zameldowania wprowadzić adres zamieszkania i wykreślić numer pesel.

Czytaj też: Radni podzielą się władzą?

Adam Trzebinczyk mówi, że uchwała jest populistyczna. – Wystarczy jedna osoba, która przekona radnego i ten może przygotować uchwałę.

Jacek Nowak mówi, że cieszy się, że taki projekt wszedł pod obrady. – Jakiś czas temu radni PiS też to proponowali.(…). Trochę mnie martwi ten wysoki poziom – 1000 podpisów. (…). Radni PiS proponują zmniejszenie tej liczby do 500. (…). W skali kraju też wystarczy przekonać dwóch, trzech posłów by przygotowali odpowiednią ustawę, ale jest też możliwość by mieszkańcy przedłożyli swój projekt. (…). Jeżeli w ciągu kadencji pojawią się dwie, trzy takie uchwały to ja będę się cieszył. (…). Powinniśmy się przychylić do tej propozycji. Jeżeli okaże się, że w ciągu dwóch, trzech miesięcy zostaniemy zasypani dziwnymi propozycjami to podniesiemy ten próg. (…). Nie wiem, czy nie byłoby bezpieczniej, gdyby były to osoby zameldowane w Chorzowie.

Radny mówi, że jako klub PiS składa poprawkę o zmniejszenie liczby podpisów z 1000 do 500.

Mariola Roleder mówi o bezpieczeństwie. – 1000 osób to dość dużo podpisów. (…). Radna mówi o sposobie zdobywania podpisów. – Ktoś będzie pukał do domów, odwiedzał m.in. osoby starsze. Może ktoś to wykorzystać (...) i zwiększy się przestępczość. Radna mówi, że na szczeblu państwowym pracuje się nad wprowadzeniem odpowiednich zmian dotyczących tego typu projektu. Dodaje, że zmienia się też ustawa o zameldowaniu. Zaznacza, że numer pesel powinien zostać. – Tak, by na liście nie pojawiły się tzw. martwe dusze.

Tomasz Krawczyk (WCh) mówi, że podobał mu się złożony wcześniej projekt PiS. Pyta, kto będzie sprawdzał poprawność zebranych podpisów. – Identyfikuje nas pesel. Kto będzie odpowiedzialny za taką listę?

Tomasz Piecuch przekonuje, że ta uchwała jest niepotrzebna. Dodaje, że wystarczy do swojego pomysłu przekonać jednego radnego. Radny mówi o wdrażaniu ludzi do samorządności. – Potrzebna jest większa informacja dla mieszkańców, że mogą takie projekty składać, przychodzić na komisje rady miasta, dyżury radnych. Ta uchwała nie jest potrzebna nam do tego, aby samorządność się rozwijała.

Piotr Wróblewski (PiS) mówi, że projekt tej uchwały jest ciekawą inicjatywą. – W takiej zbiurokratyzowanej instytucji jaką jest Rada Miasta czasem trudno przekonać zespoły radnych.(…). Taka obywatelska inicjatywa jest świetnym wentylem bezpieczeństwa, żeby radni nie zapomnieli o mieszkańcach.

Ryszard Sadłoń zaznacza, że nie zdarzyło mu się, żeby radny nie współpracował z mieszkańcami. – Historia nas uczy tego, że do wielkiej ilości podpisów mieszkańcy angażują się wtedy, gdy jakaś sprawa jest zagrożona. (…).Dlaczego zmuszać mieszkańca, by chodził za podpisami.(…).

Jacek Nowak mówi, że nikt nie zmusza mieszkańców do zbierania podpisów. – Dalej mieszkaniec może przyjść do radnego. Czemu koledzy ze Wspólnego Chorzowa się tego boicie?(…). Jak ktoś wymyśli niebieski asfalt, to nikt za tym nie zagłosuje.(…). Dlaczego boicie się, że ktoś, grupa poza radnymi, zrobi swój projekt?

- Czy pan uważa, że jak jesteśmy przeciwko czemuś to się boimy. To zdrowy rozsądek – mówi Marek Kopel. – W wielu miastach podjęto tego typu uchwały, bo dają wrażenie, że coś daje się mieszkańcom. (…). Nie są one realizowane. Niczego ta uchwała nie daje mieszkańcom.(...). To cygaństwo, zwykłe łudzenie ludzi.

Krzysztof Hornik (PO). – Ja staję w obronie mieszkańców. (…). Nie zgadzam się z tym, że monopol na wiedzę mają tylko radni. (…). Przychylam się do wniosku PiS dotyczącym zmieszczenia granicy podpisów

Marcin Michalik mówi, że chodzi tutaj o prostą rzecz wprowadzoną w wielu miejscach w kraju. Zastępca prezydenta mówi o autopoprawce, zaznacza, że są one zgodne z prawem. Odnosi się też do bezpieczeństwa. – W każdej chwili każdy może zbierać podpisy. (…). Presji społecznej bym się nie obawiał.(…). Dajmy szansę mieszkańcom, by mogli się zaangażować i wziąć współodpowiedzialność za miasto.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, autopoprawką zmniejsza ilość podpisów z 1000 do 500.

11:05
Nie podjęto uchwały w sprawie o zmianie uchwały nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z 29 października 2009 roku w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

Za głosowało 12 radnych, przeciw 13.

11:08
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej.

11:10
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej.

11:16
Podjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

11:25
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Marek Kopel zwraca uwagę na to, aby zwiększyć nadzór nad osobami pracującymi nad przygotowywaniem uchwał.

K. Chromy przyznaje, że dozór nad prawidłowością przygotowanych uchwał sprawują różni radcowie. – Wcześniej robili to radcy w Częstochowie, teraz z Bielska-Białej.

11:30
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

11:34
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

11:36
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020”.

11:39
Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

11:42
Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywiania oraz tryb ich pobierania.

11:45
Podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.

11:48
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Rozwiń skrzydła”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie przez Lidera projektu – firmę Graficom Dariusz Mierzwa z Chorzowa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej w postaci wynajmu sal ZSO Nr 2 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.

11:50
Podjęto uchwałę w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

11:52
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXXIX/744/13 Rady Miasta Chorzów z 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Chorzów 60+”.

11:59
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.

Dzięki zmianom Regionalna fundacja Pomocy Niewidomym będzie mogła ubiegać się o środki unijne na adaptację budynku przy ul. Św. Piotra 9.

12:00
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2014.

Miasto może się starać o środki unijne na: rewitalizację sali widowiskowej wraz z zapleczem sceny zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie; rewitalizację hali dawnej Elektrowni Huty Królewskiej na potrzeby utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

12:02
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy Kanale Suez od Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.

12:16
Nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 127-137.

12:21
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 1152/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Rynek 7.

12:23
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 18-20.

12:25
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Odległej i Al. Wycieczkowej.

12:36
Radni rozpatrzyli skargę mieszkańca i uznali ją w części za zasadną.

12:40
Radni rozpatrzyli skargi mieszkańca i uznali je za bezzasadne.

12:41
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O zapłacie za niezrealizowany projekt stadionu ruchu. – To zależy od Rady Miasta, czy ten projekt będzie kontynuowany, czy też nie.(…). Obawiamy się, że dojdzie do podobnej sytuacji jak miała miejsce wcześniej.

O budżecie obywatelskim. – Mieszkańcy decydują, w ramach tej kwoty, rezerwy ogólnej, na co środki będą wydane. (…). Wygrały: parking przy ul. Floriańskiej, miejsca postoje w Chorzowie Batorym, Aleja Wycieczkowa, rewitalizacja Parku Hutników. (…). W ramach oszczędności były realizowane kolejne inwestycje zaproponowane przez mieszkańców. Inwestycje, które się nie zmieściły w budżecie to rewitalizacja Parku Hutników i parking przy ul. Floriańskiej. Zostały zrealizowane one z oszczędności.

O nieprawidłowych informacjach w gazecie "Twój Chorzów". – Artykuł na temat basenu szkolnego stwierdza fakt. „Ławeczka dla geniusza piłki” też stwierdza fakty. (…). Artykuł o inicjatywie uchwałodawczej był tylko zapowiedzią, dziś radni podjęli decyzję.

O problemach wspólnoty. – Zostanie sprawdzona sprawa dotycząca liczników. (…). Pracujemy nad tym aby nastawienie pracowników PGM i ADM było miłe w stosunku do mieszkańców.

O kosztach zorganizowania finału WOŚP. – Proponuję zadać pytanie a nie snucie wątku. (…). Kwota jaką wydało miasto to 150 tys. zł, a w sumie od WOŚP pozyskało na sprzęt medyczny prawie 6 mln zł.

O zakresie zadań Magdaleny Sekuły, pełnomocnika prezydenta. Prezydent wymienia zakres zadań, są to m.in.: koordynacja spraw związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i seniorów z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą problematyką opracowywanie, przygotowywanie i wdrażanie programów współpracy samorządu lokalnego z tymi organizacjami; odbywanie dyżurów dla seniorów i osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Chorzowie; organizacja spotkań dot. sytuacji osób niepełnosprawnych i seniorów zamieszkałych w Chorzowie; współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą i organizacją czasu osób niepełnosprawnych i seniorów; organizacja akcji społecznych dot. problemów seniorów i osób niepełnosprawnych.

O chodniku przy SP 14. – Będzie wyremontowany.

O stawce za odpracowanie czynszu. – Jest pewna dowolność jeśli chodzi o te stawki.

O modernizacji torowiska (ul. A. Krajowej). - To złożona inwestycja.(...). Prezydent informuje, że nie ma jednego koordynatora tej inwestycji. - Chorzowskie wodociągi wyłoniły firmę, która wykonuje dla nich tą inwestycję.(...). Planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2014 r.

O drzewach którę mają zostać wycięte podczas budowy centrum przesiadkowego. - Będą nasadzone nowe. 

O oświetleniu w przejściu podziemnym. - Zostanie uzupełnione. 

O psich parkach. - Możemy zrealizować inwestycję tylko z oszczędności. 

13:03
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Tomasz Piecuch mówi o ogrodzeniu powstającym przy kompleksie szybu „Prezydent”. – Nie widzę zasadności by było ono tak wysokie i masywne.(...). Tak wysoki płot nie pasuje w tym miejscu. Dlaczego taki projekt został wybrany?

Radny mówi też o cenie zakupu kart programu 60+. Pyta, czy można robić to taniej.

Marek Kopel mówi, że prezydent nie odpowiedział na pytania dotyczące „Twojego Chorzowa”.

– Zadałem też pytanie, jak prezydent widzi rozwiązanie problemu z firmą, która wygrała projekt na modernizację stadionu? Dostaliśmy informację, że za niezlecenie projektu firma dostanie 100 tys. zł. (…). Z informacji prezydenta wynika, że chce zlecić wykonanie projektu tylko nie ma na niego pieniędzy.(…). Zwracam uwagę, że nie są to te same przypadki, co wczesniej. Sytuacja jest różna. (…). Teraz pojawiły się pewne okoliczności, realizacja inwestycji nie jest w interesie publicznym. Zachęcam by na tym się skoncentrować, a nie na wymuszaniu na radzie przyjęcia projektu, którego nie chcemy. (…).

Marcin Michalik mówi o terenie wokół szybu „Prezydent”. – To teren zabytkowy. Intencją modernizacji ogrodzenia było odkrycie tego terenu, o którym nie każdy wie. Pomiędzy słupkami będzie przeźroczyste ogrodzenie. (…). Ogrodzenie będzie pełniło swoje funkcje.

Zastępca prezydenta mówi, że na następnej sesji będzie złożony konkretny wniosek dotyczący rozwiązania problemu wykonania modernizacji stadionu Ruchu.

13:17
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~Obserwator.

IP: 77.252.*.*

2014-02-06 10:24:32

To co pokazuje Pani pełnomocnik to dopiero początek, radzę się z nią liczyć, już pokazuje radnym gdzie ich miejsce :) Ma wielką umiejętność robienia szumu wobec swojej osoby, niestety nie idzie za tym konkretne działanie tylko pieniądze i PR. Przy poparciu swojego kolegi Pana Prezydenta wszystko się uda !

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-02-06 10:52:33

Dlaczego Wspólny Chorzów z Koplem, Trzebińczykiem i pozostałymi "fachowcami od wszystkiego" przez trzy lata siedzieli i odpoczywali, a teraz jak zbliżają się wybory chcą za wszelką cenę "dokopać" prezydentowi nie zdając sobie sprawy z tego, ze szkodzą miastu i to ze są bacznie obserwowani przez mieszkańców, co przyniesie efekty jesienią!

~jo!

IP: 195.245.*.*

2014-02-06 10:54:42

"...Ktoś będzie pukał do domów, odwiedzał m.in. osoby starsze. Może ktoś to wykorzystać i zwiększy się przestępczość..." - pani radna Roleder jest chyba niewyspana.

~marek d.

IP: 83.26.*.*

2014-02-06 11:15:02

Pan Prezydent Kotala ma naprawdę dużo cierpliwości. Pogonić tą ekipę z WCH.

~tola

IP: 89.79.*.*

2014-02-06 11:16:27

Do Obserwatora: Jakie pieniądze? Przecież radni WC zabrali pieniądze na projekt 60plus. A program i tak działa...

~Chorzowianin

IP: 159.245.*.*

2014-02-06 11:21:59

Panie Kopel, jakim prawem akurat Pan wypowiada się w temacie: "Niczego ta uchwała nie daje mieszkańcom.(...). To cygaństwo, zwykłe łudzenie ludzi." Kto jak kto, ale Pan na temat cygaństwa i łudzenia ludzi nie powinien się wypowiadać!!!!!!

~jagoda

IP: 37.108.*.*

2014-02-06 11:25:19

Pogonić radnych,zostawić tylko panią pełnomocnik

~Obserwator

IP: 77.252.*.*

2014-02-06 11:35:16

Do tola : A ile z tych pieniędzy co zabrali trafiłoby faktycznie do seniorów a ile do kieszenie Pani pełnomocnik ?! Zabrali oj nieładnie Pani pełnomocnik się gniewa, grozi palcem, będzie źle ! Są ważniejsze rzeczy do zrobienia w Chorzowie niż dawanie pieniędzy tak naprawdę nie wiadomo na co, bo nikt nie wie jakie są naprawdę jej obowiązki i co powinna robić oprócz kariery oczywiście ( niech ją robi ale nie kosztem innych).

~tola

IP: 89.79.*.*

2014-02-06 11:52:30

Do Obserwator: Ja nie wiem, czy się gniewa i grozi paluszkiem, skoro Ty wiesz to chyba należysz do grupy radnych WC, czytam, że to oni się martwią brakiem przychylności tej pani. Trochę jak dzieci w przedszkolu. A zarzut, że kasa by trafiła do czyjejś kieszeni to chyba karalny jest? Chyba, że wśród radnych WC jest to tak normalny zwyczaj (brania publicznych pieniędzy do kieszeni), że już nikt nie zwraca uwagi na drobiazg w postaci pomówienia. Pisz proszę o konkretach.

~Zdzichu.

IP: 77.252.*.*

2014-02-06 14:37:47

Do tola: Widać w tej wypowiedzi wielką przychylność dla Pani pełnomocnik , jak inaczej nazwać pobieranie wynagrodzenia za robienie szumu wokół swojej osoby nieustannie ! Dobrze że Pan prezydent wyjaśnił czym ma się zajmować, będziemy się przyglądać uważnie :)

~Mieszkaniec Kaliny

IP: 89.25.*.*

2014-02-06 14:52:22

Panie Salwiczek jeden próg zwalniąjacy jest przy szkole 32, drugi przy szkole 34. Są to przejścia gdzie jest dużo dzieci, a kierowcy traktują ulice Kaliny jak tor wyścigowy, rozpędzają się z samej góry i chyba dla tego im progi przeszkadzają !! Zdrowie i życie dzieciaków jest najważniejsze, a zwolnić i przejechać próg w cywilizowany sposób nikomu nie zaszkodzi !!

~MCH

IP: 77.252.*.*

2014-02-06 14:59:01

Te 100 000,00 zł Kotala powinien sam zapłacić, wiedział że stadionu nie będzie, najpierw zbiera się informacje (Prezes Ruchu nie che grać na Cichej), buduje koalicję poparcia, a potem robi się konkursy, ale nie Prezydent Kotala, On może wydać NASZE 100 000,00 zł na swoją grę przedwyborczą. Kotali nie będzie, a Nasze długi pozostaną. Szkoda że radnym PO nie zależy na Naszym mieście, jedyne co ich interesuje to dostanie się ponownie do RM bądź utrzymanie ciepłych posadek.

~Wolność słowa

IP: 91.218.*.*

2014-02-06 16:09:28

Chciałbym z tego miejsca zaprotestować przeciw nie opisywaniu przez redakcję wypowiedzi na sesji Rady Miasta radnego Klaudiusza Sevkovic (lidera w konkursie na najlepszego radnego organizowanego przez Dziennik Zachodni) on naprawdę dużo ciekawych inicjatyw podnosi na sesjach.

~tola

IP: 89.79.*.*

2014-02-06 17:18:41

do Zdzicha, mogłeś sobie spokojnie w dowolnym momencie poczytać w BIP jakie są zakresy obowiązków wszelkich urzędników, w tym tej pani. Radni - może jesteś także radnym - również, po 4 latach kadencji powinni potrafić poruszać się wśród podstawowych dokumentów urzędu. Czy radni WC czytać nie poradzą i trzeba im słowem mówionym wszystko wyłożyć?

~Monola

IP: 79.163.*.*

2014-02-06 19:24:02

Tola i reszta paltfusów namęczycie się przy tym pisaniu,a i tak was wywalą z urzędu w listopadzie br. i nici z waszym dalszym kombinowaniem kasą!

~bez wyobraźni Panie radny !!

IP: 89.74.*.*

2014-02-06 20:10:25

ul.Karpacka - brak progów, ul. Graniczna - brak progów, ul. Kaliny - 2 niezbędne przy szkołach, więc o co chodzi Radnemu Salwiczkowi ?? No taaaak jak się wozi wnuki do szkoły samochodem to progi denerwują !! A co z dziećmi chodzącymi pieszo do tych szkół ??

~Filip

IP: 89.74.*.*

2014-02-06 20:49:04

Monola, bredzisz !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

~

IP: 93.175.*.*

2014-02-06 23:17:25

program 60 + to już za późno, chyba że zrobicie PR na zasadzie ZIMA W CHORZOWIE DOPŁACAMY EMERYTOM DO C.O. i WĘGLA, w gazecie FAKT będzie "Prezydent Kotala w Chorzowie dopłaca emerytom!!!", sorry... ale taki mamy klimat, niestety jest już za późno, to jest elektorat PIS-u i WC. Uszanowanie Pan Milicjant.

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-02-07 08:37:18

Winno się przyjąć projekt inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców ale zwiększyć próg podpisów do ok. 2000. Wiadomo, że im mniejszy obszar do zbierania podpisów, tym łatwiej o nie. Chorzów nie jest dużym miastem - jest silnie zurbanizowany o gęstej zabudowie. Nie można sugerować się proporcjami w stosunku do referendum krajowego, bo z racji wielkości przedsięwzięcia im większy obszar tym trudniej zebrać podpisy pod róznymi incjatywami. Chociaż nie wierzę, że którykolwiek radny odmówiłby poparcia pod sensownym i cekawym projektem mieszkańców. Incjatywa obywatelska jest ułudą. Wprawdzie nieszkodliwą ale jednak. Mieszkańcy jednak zawsze przecież mogą zwrócić się do radego/radnych z ciekawymi propozycjami. Więc ta inicjatywa jest niepotrzebna. Jeśli jednak tak bardzo się niektorzy przy jej wprowadzeniu upierają, to trzeba było wprowadzić i wtedy by się okazało jak to jest z postawami obywatelskimi w Chorzowie. Martwię się jednak, że w naszych realiach szybko by wykorzystywano tę sprawę do politycznych przepychanek. Zresztą w niektórych postach tutaj już się to dzieje.

~Ela

IP: 89.79.*.*

2014-02-07 09:00:01

Panie Milicjancie i wszyscy malkontenci: skoro taki zly prezydent i pani pelnomocnik to porsze - co radni WC zrobili w ciagu 20 lat. Moze o tym porozmawiamy? CO? Jak wam tu nie wstyd pisac, ze sie nic nie dzieje bo totalnej samowolce 20 lat WC i Kopla? Chcecie ich z powrotem. Bedzie tak samo mdlo. Miasto bedzie pipidową a kazda fajna inicjatywa bedzie uwalana. Bo po co? Oj radni WC ktorzy tu pisza, nie czujecie klimatu w miescie? To juz nie jest elektorat WC. Wczoraj uslyszeli mieszkancy za jakich idiotow maja ich radni WC.

~Oberschlesien

IP: 89.73.*.*

2014-02-07 09:44:48

skoro tak łatwo o podpisy to dlaczego radni miasta w wyborach zbierają tylko po kilkaset głosów ?

~Marta

IP: 159.245.*.*

2014-02-07 10:56:26

Panie Sudoł,napisał Pan "Chociaż nie wierzę, że którykolwiek radny odmówiłby poparcia pod sensownym i cekawym projektem mieszkańców. Incjatywa obywatelska jest ułudą. Wprawdzie nieszkodliwą ale jednak. Mieszkańcy jednak zawsze przecież mogą zwrócić się do radego/radnych z ciekawymi propozycjami. Więc ta inicjatywa jest niepotrzebna" ale zapomniał Pan dodać: OPRÓCZ RADNYCH WSPÓLNEGO CHORZOWA - bo oni teraz sa wszystkiemu przeciwni!!!!!!!!!!

~z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki...

IP: 77.252.*.*

2014-02-07 11:29:04

Do Oberschlesien, ilość głosów w wyborach jest uzależniona od frekwencji, ostatnio wyniosła ona 37,93 %, co przekłada się na 32 566 głosów w sumie na cały Chorzów, a kandydatów łącznie ze wszystkich list było 242. Średnia głosów na jednego kandydata 134,57. Mam nadzieję że trochę rozjaśniłem Twój umysł.

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-02-07 12:12:37

Pani Marto, życzę większej wiary w ludzi. I gdyby Pani uważniej czytała relacje z sesji, to nie wszystkiemu sa przeciwni radni WCH. Radni WCH po prostu niedopuścili do kampanii p.Kotali kosztem gigantycznego zadłużenia się Chorzowa. Owszem, w ciągu minionych czterech lat w Mieście zmieniło się wiele rzeczy, jednak proszę nie zapominac, że i radni WCH za tymi inicjatywami głosowali, zatem nie są wcale tacy źli ;-)

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-02-07 13:56:00

SIM -Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców, wywalimy wszystkich ZARADNYCH i zobaczymy ich "inicjatywy" uchwałodawcze które teraz totalnie olewają. Mamy program rewitalizacji Chorzowa dzielnica po dzielnicy i Śródmieścia. Na 150 rocznicę praw miejskich Królewskiej Huty Chorzów będzie z ruin posprzątany. Inwestycje i Praca - to najważniejsze dla mieszkańców. Będzie budownictwo chronione i STREFA PRZEMYSŁOWA... praca i dochody na inwestycje. PS:DEMAGOGIA: "głos zabrał Ryszard Sadłoń: Nie możemy uczyć demagogii, Rada Miasta nie może działać pod presją - podkreślał. - Za kilka lat mieszkańcy sami stwierdzą, że ich pomysł był błędem." Tak, to my musimy być rozsądni - dlatego WYWALIMY zaRadnych. Pozdrawiam

~z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki...

IP: 77.252.*.*

2014-02-07 14:58:40

Dariusz jesteś nudny, napisz lepiej że porwali Cię kosmici!!

~azor

IP: 178.37.*.*

2014-02-07 15:55:03

szczęście,że tam ktoś też oprócz agresji politycznej myśli o naszych czworonogach,chwała

~zawiedziony

IP: 46.205.*.*

2014-02-07 16:34:57

Jak sie czyta relacje z obrad to krew mieszkańca zalewa, .Chorzów potrzebuje natychmiast zmiany zarzadzania miaste.Wobec takiego stanu rzeczy w mieście zawiazała sie grupa inicjatywna pod nazwą"SPOŁECZNY RUCH ODBUDOWY GOSPODARKI CHORZOWA"Dość któtni, demagogii ,nieuctwa ,prywaty i sobiepaństwa, "RADCOWIE"Chorzów potrzebuje radykalnej zmiany gospodarczej miasta. Młodzi mieszkańcy maja odczuwać ze w naszym miescie można egzystować a nie mysleć o wyjeżdzie, a osoby tzw "poprodukcyjne "przekonanie że ich starośc leży na sercu rzadzącym.W przywołanymSPOŁECZNYM RUCHU "jest miejsce dla kazdego , który uważa że gospodarka jest najważniejsza ,dzisiejszy upadek gospodarki Chorzowa, doprowadził nasze miasto do zamierania.W najbliższym czasie zostanie podana informacja i miejsce spotkań grupy inicjatywnej z mieszkańcami.

~paulek

IP: 89.79.*.*

2014-02-07 22:20:56

Niestety radni WCH wpisują sie w ogólne bagno naszej polityki. Nie ma żadnej współpracy miedzy podziałami, tylko małe lub większe wojenki. Prawda jest taka, że każde głosowanie jest bezskuteczne dla rządzących naszym miastem, bo nie maja większości. Mam nadzieje, że przez te zachowania w następnych wyborach WCH zdobęda mniej mandatów, a pisze to człowiek który nie głosował specjalnie za Panem Kotala ale bardziej przeciw Panu Markowi Koplowi, widząc do czego doprowadzał nasze miasto. najlepszym przykładem dobrych chęci i działania jest początek pierwszej kadencji P. Kopla, kiedy została przebudowana ul. Wolności. Potem, to juz tylko było gorzej. Pozwolę sobie zaryzykować tezę, że nie było by całego galimatjasu ze stadionem Ruchu, gdyby byli w tych czasach ludzie kompetentni do lobbowania i załatwiania Imprezy Euro 2012, a mało tego uważam że jakby w tych czasach rządził P.Kotala, to było by nam bliżej do tej imprezy (choćby z racji na to że jest członkiem partii rządzącej a to byłby niewątpliwy plus dla miasta). Co ma Stadion Śląski do Ruchu? Ano to, że gdyby Śląski stał sie areną Euro, to Stadion Ruchu zostałby conajmniej wyremontowany. Za czasów P Kopla,wyrosło nam dużo supermarketów typu Kaufland, stacji benzynowych i jeszcze więcej nieruchomości poszło w prywatne ręce. Pogłosek i faktów jest dużo, ale nie ma co ich przytaczać, bo i tak duza część Chorzowian swoje wie. Z góry przepraszam, że mnie tak poniosło, ale starałem sie pisać z głębi ....Chorzowskiego serca :)

~Monola

IP: 79.163.*.*

2014-02-07 22:53:41

Filip ty z tym swoim durnym wpisem wyrwałeś się jak Filip z konopi,oczywiściem,że nieudaczniaki z platformy się boją,że następne wybory w Chorzowie ich zmiotą i dlatego na siłę obsmarowują opozycję!

~

IP: 93.175.*.*

2014-02-07 23:56:17

Malkontent ze mnie żaden Pani Elu, jak każdy senior czas z wnukami, dzieciom pomóc jeden już wyjechał do Anglii, w klubie Chsm pokolenie trochę pograć, podziękować Bogu za poznanie nowych wspaniałych emerytowanych przyjaciół. Nie róbcie mi Ameryki nie chcę, w Będzinie jest pomysł żeby bezrobotnym do biletów komunikacji miejskiej dopłacać. Czemu nie, a może rower każdemu kupić zdrowiej będzie. Uszanowanie P.Milicjant.

~Marta

IP: 89.74.*.*

2014-02-08 19:38:58

Marku d., gdyby p. Kotala na samym początku zrobił porządek z "pozostałościami po Koplu w U.M. " to nie musiałby teraz wysłuchiwać tych ich bredni, nie musiałby uzbrajać się w cierpliwość, no ale coś za coś!!! Panie Sudoł, wręcz przeciwnie, bardzo uważnie śledzę sesje R.M. i wiem co za uchwały zostały przez W.Ch. łaskawie podjęte, a które zostały złośliwie odrzucone. A dlaczego zostały odrzucone, to Pan wie doskonale tylko robi Pan z siebie i.... .

~ewa z cwajki

IP: 188.117.*.*

2014-02-09 00:40:50

a ja w sumie popieram pana olejniczaka. czas na zmiany ....powodzenia darku

~STOP!

IP: 31.174.*.*

2014-02-09 20:03:02

Tak jest powodzenia Darku. Ruchowi odbudowy gospodarki też życzę powodzenia. Na kogo zagłosować hmn?

~Oburzony

IP: 79.163.*.*

2014-02-09 22:21:10

Marto porządek to Kotala może sobie robić w domu, bo pracownicy samorządowi to nie tylko niekompetentni swojacy!

~Pozdrawiam :)

IP: 89.25.*.*

2014-02-10 07:08:20

widać że p. Olejniczak już do koryta się rwie, ale szans większych nie ma :)

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2014-02-10 09:17:16

Do Paulek: Drogi Panie, sam Pan pisze, że partyjne koneksje zwiększały szanse na Euro, czyli, że poziom merytoryczny wniosków miał drugorzedne znaczenie. Czy plusem dla miasta jest fakt, iż Prezydent jest z partii rządzącej? Zdecydowanie nie. Już nie pamięta Pan, jak p. Tomczykiewicz przyjeżdżał przed wyborami i obiecywał kase na obwodnicę? Jakoś partyjne więzy nie przekładają się na strumień unijnych czy centralnych pieniędzy. Może to i jednak lepiej - upolitycznienie samorządów osiągnęłoby chyba wtedy już absolutny szczyt. Nie twierdzę że prezydentura p. Kopla była pasmem sukcesów, bo i porażki się zdarzały, ale w kwestii dyskontów, to warto prześledzić, ile ich powstało od ostatnich wyborów. Niektórzy się zdziwią i to dość mocno. Netto przy Hajduckiej i Racławickiej. Biedronka przy Piotra i Floriańskiej. A ile jeszcze innych? Aldi też powstał za Kotali. Trochę obiektywizmu! Co do stacji benzynowych, to dla kierowców chyba raczej dobra wiadomość. Nie widzę w tym nic złego, że nie musimy przejeżdżac pół miasta aby zatankować samochód. Widzę, że wysyp różnych przedwyborczych inicjatyw i ruchów jest spory. Kolejka do Rady Miasta się wydłuża. Ale dlaczego jesteście zawiedzeni - przecież obecnie rządzący naszym krajem są zbawcami Polski - ich rządy to przecież pasmo nieprzerwanych sukcesów! Co do wojenek w Radzie Miasta, to diagznoza jest o wiele prostsza niż się niektorym wydaje. Gdyby p. Kotala był bardziej otwarty na współpracę z radnymi (nie tylko z WCH, nie tylko! Inni radni także podkreślają ten problem). Z tego co widać sojuszu PIS z p. Kotalą już teraz jednak nie będzie, jak przy ostatnich wyborach. Widać to także po niektórych głosowaniach w Radzie, że te drogi już bardzo mocno się rozeszły i słusznie.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-02-10 09:40:09

8925-pozdrawiam-Od lat zabiegamy o zmiany. Nie chcę być radnym - 20 radnych ma mieć SIM i nie pozwolimy na partyjne wojenki kosztem mieszkańców i Chorzowa.... wypad zaRadnym przyspawanym do fotelików...zapewnimy i damy im szansę czynić dobro społecznie na własny koszt... PS: Twoje kryteria wartości są mi obce cwaniaczku... co Owsiak też Ci się nie podoba? Straszne... ile nas finał WOŚP kosztował... prawda(?) NIEUDACZNIKU... wydaliśmy na organizację finału... a otrzymaliśmy sprzęt dla szpitala za ile już wiesz? Koryto to Twoja specjalność ale takich specjalistów nie dopuścimy do Rady, a starym niezastąpionym wyjadaczom już podziękujemy Pozdrawiam.

~z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki...

IP: 77.252.*.*

2014-02-10 13:47:34

Dariusz, a ty myślisz że miasta które nie organizują finału nie dostają sprzętu medycznego, ile dostają dużo bogatsze katowice, a nie wydają pieniędzy organizację finałów. Rusz wreszcie łepetyną, skończ te twoje populistyczne hasła, chwyć się lepiej jakiejkolwiek roboty - chodź wiemy jakie masz predyspozycje i możliwości!! :)

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-02-10 18:03:56

77252~z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki... PUSTACZKU, Katowice piszesz... strach tylko strach z Twoich wpisów wynika... zaRadny już niedługo dostaniesz wolne i wrócisz do Twoich Katowic... sorry piszesz katowic. Może coś masz do zaproponowania... uczciwcze... w sumie czego można od pustaczka chcieć. Pozdrawiam.

~strefa

IP: 77.255.*.*

2014-02-11 11:35:29

o pracy/gospodarce/strefie ekonomicznej mówi tylko radny Witold Pelka a to by rozwiązało wiele problemów miasta

~z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki...

IP: 77.252.*.*

2014-02-11 11:37:42

darek ofiaro losu, znowu nic nie rozumiesz, mam nadzieję że pani Sekuła przyzna Ci kartę 60+ zaocznie.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-02-11 17:28:08

77252~z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki. PUSTACZKU znowu wpisałeś coś bez treści. Czy ty myślisz że nie wiem kim jesteś? Przepraszam - Ty nie myślisz..."ofiaro losu"... co tylko kolejny epitet masz w pustostanie ... uczciwcze. Pozdrawiam.

~

IP: 89.79.*.*

2014-02-11 21:21:28

ip 77.252 nie pisz per "darek" bo d.O to richtich stary chop, chociaż po jego wpisach możesz myśleć że to bajtel z gimnazjum :) ale tak niy jest...

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-02-12 08:29:01

IP 8979-najpierw się podszywałeś CWANIAKU teraz ze STRACHU ośmieszasz-ale siebie.SIM drani wyleczy! Spokojnie własnym portalem publikując autentyczne dokumenty zademonstrujemy kto co w Chorzowie zrobił, jak kombinował i jak się dorobił. SKOŃCZY się dla niektórych prywatka na koszt mieszkańców i pryśnie czar pozornej uczciwości "niezbędnych dla miasta"... prawda~IP: 77252-z miłośći do Chorzowa, zdala od polityki... Pozdrawiam.

~Zdzisław Swoboda

IP: 83.238.*.*

2014-03-31 02:50:21

Generalna zasada jest prosta:tam,gdzie są struktury zła,należy usuwać ich korzenie,ale też tworzyć - przeciwstawne - struktury dobra.Pytanie co będzie jeżeli nie będzie już co sprzedać i gdzie pożyczyć?Pluralizm każdego z podmiotów życia zbiorowego,jest otwarcie na dialog i współprace-współdziałanie ze wszystkimi,którzy przyczyniają się do przezwyciężania kryzysu oraz do rozwoju miasta i kraju.Kiedy nauczymy się wybierać ludzi do władzy uczciwych i prawych sprawdzanych do PIĄTEGO POKOLENIA?Innej możliwości dobrego i nowoczesnego odbudowania kraju niema?I wtedy nauczymy się rozmawiać ze światem? Ba - dotąd nie opanowaliśmy tej sztuki bo zaborcy dobrze oto zadbali by nas skłócać a nie jednać to widać obecnie ile jest do nadrobienia w tej dziedzinie aby rozmowy Polaka z Polakiem były konstruktywne dla dobra ludzi i kraju.Naszej ukochanej Ojczyzny i Boga Chwały."Przez życie trzeba iść ostrożnie nie deptać kwiatów ludzkich serc,w oczy wpatrywać się nabożnie,wyznawać miłość w blasku świec.Przez życie trzeba iść też godnie,rąk nie odtrącać wyciągniętych,usta i dusze karmić godnie,nie bać się choćby i przeklętych.Przez życie trzeba iść z uśmiechem,odbitym w każdym ciepłym słowie,i tak po prostu być człowiekiem w szarego życia każdej dobie"

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.