41. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

Chorzowianin 2014-02-03 | Komentarzy: 0
Radni obradować będą w czwartek, 6 lutego, od godziny 9.00 w sali posiedzeń Rady Miasta.
41. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miasta Chorzów.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. (druk nr 832) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2014 rok.
7. (druk nr 831) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2014 rok.
8. (druk nr 844) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
9. (druk nr 830) Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie Uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie Statutu Miasta Chorzów.
10. (druk nr 827) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej.
11. (druk nr 828) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej.
12. (druk nr 829) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej.
13. (druk nr 823) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
14. (druk nr 836) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
15. (druk nr 839) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).
16. (druk nr 840) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
17. (druk nr 841) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
18. (druk nr 842) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
19. (druk nr 843) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywiania oraz tryb ich pobierania.
20. (druk nr 845) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”.
21. (druk nr 847) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Rozwiń skrzydła”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie przez Lidera projektu – firmę Graficom Dariusz Mierzwa z Chorzowa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej w postaci wynajmu sal ZSO Nr 2 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.
22. (druk nr 835) Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
23. (druk nr 834) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXIX/744/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Chorzów 60+”.
24. (druk nr 837) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.
25. (druk nr 833) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.
26. (druk nr 838) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy Kanale Suez od Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.
27. (druk nr 846) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 127 – 137.
28. (druk nr 824) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 1152/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Rynek 7.
29. (druk nr 826) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 18 – 20.
30. (druk nr 825) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Odległej i Al. Wycieczkowej.
31. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
32. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
33. Zamknięcie obrad.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.