42. sesja Rady Miasta

Chorzowianin 2017-10-26 | Komentarzy: 0
Zmiany w budżecie, przyznanie dotacji, zbycie nieruchomości - to jedne z punktów dzisiejszych obrad.
42. sesja Rady Miasta

09:12 
Rozpoczęła się 42. sesja Rady Miasta

Przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża wręczają Kryształowe Serce prezydentowi Chorzowa Andrzejowi Kotali. Dziękując w ten sposób za wsparcie i pomoc w działalności charytatywnej. Kryształowe Serce to najwyższe odznaczenie przyznawane przez PCK.

Ksiądz Zygmunt Błaszczok, proboszcz parafii pw. św. Barbary, zaprasza radnych i przedstawicieli władz miasta na uroczystości, podczas których będzie podsumowany wkład parafii w rozwój miasta. Uroczystości odbędą się 28 listopada, uczestniczyć będzie w nich m.in. arcybiskup Wiktor Skworc. Uroczystości liturgiczne, pod przewodnictwem arcybiskupa Wiktora Skorca, odbędą się 10 grudnia.

09:28
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Prezydent i przewodniczący Rady Miasta będą składali informacje o oświadczeniach majątkowych.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, wnioskuje o zrzucenie projektu dotyczących zmian budżetowych. Punkt ten dotyczy wsparcia dla Ruchu Chorzów. Chodzi o milion zł, który miałby zostać przeznaczony na zakup akcji. Radny podkreśla, że Ruch otrzymał już wsparcie, a prywatni inwestorzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Zaznacza, że akcje można zakupić póżniej, po spełnieniu zobowiązań. Wniosek przyjęto. Punkt zdjęto z porządku obrad.

09:28
Przyjęto protokół 41. sesji Rady Miasta.

09:29
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:36 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/743/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 września 2017 r. o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

09:41 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

09:46 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:48
Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów.

Zobacz stawki - kliknij

09:49
Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

09:52 
Podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów.

Zobacz regulamin - kliknij

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie Programu współpracy na 2018 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

09:57 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXV/646/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wieży ( do zegara ) kościoła pw. św. Józefa przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.

Beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji zwiększając jednocześnie zakres prac o remont dachu wieży kościoła. Dotacja wyniesie 200 tys. zł.

09:59
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXV/644/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie schodów zewnętrznych oraz murowanego ogrodzenia ( IV etap prac) od ul. 3 Maja wzdłuż budynku probostwa.

Beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji. Wniosek Beneficjenta został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Chorzów. Dotacja wyniesie 60 tys. zł.

10:00
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXV/650/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji dachu budynku gospodarczego, zlokalizowanego przy pl. św. Jana 7 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 27 552,37 zł

10:04
Podjęto uchwałę w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

10:05 
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 15 w Chorzowie.

10:07
Podjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Zobacz wysokości stawek - kliknij

10:10 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto Chorzów zadań dotyczących opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

10:13 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 2/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Bożogrobców 11.

10:16 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy granicy z Siemianowicami Śląskimi.

10:17 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ulicy Okrężnej 2 – 40.

10:31
Nie podjęto uchwały w sprawie uchwalenia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Miasta Chorzów.

- Kodeks Etyczny Radnych Rady Miasta Chorzów ustanawia się w celu zidentyfikowania i zebrania standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni pełniący funkcje publiczne w strukturach samorządu terytorialnego oraz wspomagania ich w prawidłowym wypełnieniu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi i obywatelskimi. Oczekuje się, że zebrane i skodyfikowane reguły postępowania radnych wzmocnią sprawne i zgodne z szeroko pojętym interesem publicznym wykonywanie obowiązków w strukturach samorządu terytorialnego. Zasady wyrażone w Kodeksie znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa, które regulują prawa i obowiązki radnych gmin, stanowiąc ich uzupełnienie i wzmocnienie - mówi Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO), wnioskodawca projektu.

Jacek Nowak (PiS) pyta dlaczego Kodeks ponownie ma stanąć na sesji. - Myślę, że większość z nas na tej sali nie ma problemu z etyką. Wie jak postępować. Są obwarowania prawne, nawet jakby ktoś nie był etyczny. Kodeks jest swego rodzaju odezwą. (…). Etykę wynosi się z domu rodzinnego, wychowania. (…). osoby, które mają z tym problem dalej będą zachowywały się nieetycznie. Co może być przyczyną powtórnego głosowania. Pamiętam na tej sali nieetyczne zachowania. (…). Jest odniesienie, że mamy się angażować w życie miasta, angażować w imprezy. Pamiętam wiele imprez, na których nie pojawiają się radni. Wnioskodawca może dla siebie potrzebuje kodeksu, aby wiedzieć jak się etycznie zachowywać jako radny. Dlatego poprę ten projekt.

Piotr Wróblewski (PiS) ma zastrzeżenie do pewnych sformułowań zawartych w Kodeksie.

Krzysztof Łazikiewicz mówi, że miał jasne intencje i nie chce wprowadzać zmian.

10:32
Prezydent składa informacje dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych.

10:37
Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Waldemar Kołodziej, składa informacje dotyczącą analizy oświadczęń majątkowych.

10:39
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak (PiS) mówi o Budżecie Obywatelskim. - Podczas głosowania zdziwiło mnie pytanie o dane, w tym o nazwisko panieńskie matki. (…). Czemu to ma służyć i czy powinno tak być. Starsze osoby pytają się, gidze można zagłosować nie poprzez internet tylko tradycyjnie.

Tomasz Krawczyk (WdCh) pyta ul. Lipińską. - Parking już jest chodzi tylko o założenie kostki brukowej. Radny mówi też o przyłączach, słupach elektrycznych przy kościele św. Floriana. T. Krawczyk prosi też o doświetlenie ul. Kluczborskiej.

Małgorzata Błaszczyńska pyta o wyjaśnienie statutu parkingu przy Urzędzie Skarbowym w Chorzowie. - Kto jest właścicielem parkingu?

Krzysztof Szulc (RAŚ) pyta o projekt związany z wypożyczeniem rowerów. - Czy będzie można pojechać do Katowic i tam go zostawić. Radny pyta też o skwer przy kościele św. Ducha. - Wieczorem panuje tam półmrok. Może da się zastosować tam rozwiązania ledowe.

Grażyna Kosińska-Jokel (PdChiPO) mówi o kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego, szczególnie w poniedziałek przy wydawaniu aktów zgonu. Radna pyta też o szalety miejskie. - Ile ich powstanie i gdzie powstaną?

Jan Skórka (PdChiPO) mówi o bezpieczeństwie na ternie Zespołu Szpitali Miejskich. Radny prosi o utworzenie tam punktu Straży Miejskiej. J. Skórka porusza też temat monitoringu w Parku Róż. - Byłoby wskazane, aby dzieci i dorośli czuli się bezpiecznie w Parku Róż.

Marcin Weindich (PdChiPO) mówi o problemie związanym z przejazdem przy ul. Piotra. - Przy „Chemiku” stają samochody, które nie pozwalają na swobodne wyminięcie. (…). W sąsiedztwie szkoły i parafii św. Barbary jest działka, w moim mniemaniu mogłoby tam powstać około 20 miejsca parkingowych. Proboszcz zapewnił mnie, że bezpłatnie może wydzierżawić miastu ten teren.

Bernadeta Biskup mówi o ul. Karłowicza i Odrowążów. - Prosiłabym o oznakowanie tego skrzyżowania i oznakowanie pasów. Samochody parkują tam z każdej strony, wyjazd jest trudny.

Izabela Nowak (RAŚ) pyta o plany związane z otwarciem kopalni w Chorzowie. - Prace stanęły w miejscu. (…). Radna pyta, czy zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego są konsultowane z pomysłodawcami.

Piotr Wróblewski pyta, czy jest szansa na stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w okolicy Stadionu Śląskiego, m.in. przy ul. Siemianowickiej.

Marek Dudek pyta, czy jest szansa na zmodernizowanie ścieżek przy ul. Mariańskiej.

Waldemar Kołodziej mówi o miejscach postojowych przy ul. Granicznej. Zaznacza, że w okolicy jest nieuporządkowany teren. Prosi o ustalanie, kto jest właścicielem tego terenu. Radny mówi też o zachorowaniach na żółtaczkę. - Jak sobie poradzimy, gdyby nastąpił drastyczny wzrost zachorowań? Apelowałbym o publikację na ten temat na łamach naszej prasy. W. Kołodziej mówi też o bakterii powodującej zakażania jelitowe. Do zakażeń dochodzi w szpitalach. - Do zmniejszenia liczby zakażań ma znacznie zachowanie higieny w szpitalach. (…). Problem dotyczy też naszego szpitala. Proszę o informację jaka jest skala tego problemu i co się robi, aby problem ten wyeliminować.

Małgorzata Błaszczyńska mówi, że tematy poruszone przez radnego Kołodzieja powinny być skierowane do sanepidu. Zaznacza, że tematy są znane szpitalom.

11:07
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O bakteriach w szpitalach. - Wszytko zostanie wyjaśnione na piśmie.

O miejscach postojowych przy ul. Granicznej i ustaleniu właściciela nieruchomości. - Temat zostanie rozpoznany. Właściciel będzie wezwany do uprzątnięcia miejsca.

O ścieżkach na Mariańskiej. - Wniosek o ścieżki w tej okolicy jest zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego.

O parkingi przy Stadionie Śląskim. - W projektach inwestycji Parku Śląskiego są też parkingi.(...).

O przyszłości kopalni. - Inwestor zlecił wykonanie planów firmie zewnętrznej. (…). Pewne błędy z tego procesu wynikały, wychwycił je nadzór wojewody. (…). Szczegółowo odpowiem na piśmie.

O konsultacjach projektów Budżetu Obywatelskiego. - Wszystkie projekty są konsultowane.(...).

O miejscach parkingowych przy ul. Piotra. - Problem jest znany. Do pomysłu na nowe miejsca będziemy się przymierzać. O

O zagrożeniach na terenie ZSM. - Powstanie posterunek Straży Miejskiej. Patrole będą monitorowały ten teren.

O rowerach do wynajęcia. - Jeżeli systemy będą spójne to taka możliwość będzie. 

O parkingu przy ul. Lipińskiej. - Mamy to na uwadze.

Na pozostałe pytania prezydent odpowie pisemnie.

Odpowiada Krzysztof Karaś, sekretarz miasta.

O USC. - W soboty okienko dotyczące rejestracji zgonów jest nieczynne. (…). Spróbujemy doraźnie ten problem rozwiązań.

O głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. - Stworzenie aplikacji służy po to, by szybko odnotować głosy mieszkańców. (…). Firma, która robiła aplikacji, wie, że w pewnych gminach mieszkańcy opracowali taktykę, by poprzeć swój projekt. (…). To może wypaczyć realne poparcie dla projektu. (…). Podanie nazwiska matki wyklucza wykorzystanie cudzego numeru PESEL. (…). Ten system nie współpracuje z naszą bazą danych. (…). Dodatkowe pytanie plus sms zwrotny zabezpiecza przed manipulacjami. Uruchomiliśmy dodatkowo 11 punktów w mieście. Pracownicy w tych punktach współpracują z osobami chcącymi oddać głos. Każda osoba starsza może z takiej pomocy skorzystać.

11:26
Wolne wnioski, zapytania, informacje.

Bernadeta Biskup prosi, aby odpowiedzi na interpelacje pojawiały się na BIP.

11:30 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.