43. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-03-27 | Komentarzy: 17
Radni zgodzili się na utworzenie Chorzowskiej Rady Seniorów. Ponad 700 tys. zł trafi na dotacje do remontów zabytków. To jedne z uchwał podjętych podczas 43. Rady Miasta.
43. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:10
Rozpoczęły się obrady 43. sesji Rady Miasta.

09:15
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Zdjęto uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów w sprawie podjęcia dziennych opłat targowych.

Radni nie będą też rozpatrywać uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku".

Radni rozpatrzą trzy skargi złożone przez mieszkańców.

Wprowadzono też projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLII/806/14 Rady Miasta Chorzów z 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2014 roku.

09:16
Przyjęto protokół 42. sesji Rady Miasta.

09:17
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala składa informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:20
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Renata Słomczyńska (PO) prosi o interwencję w sprawie nasilającego się ruchu u zbiegu ulic Konopnickiej, Bogedaina i Poniatowskiego. – Brakuje pasów, przejścia dla pieszych. Radna mówi, że w czasie spektakli w teatrze samochody blokują drogę i chodniki.

Radna prosi też o rozwiązanie parkingów rowerowych. – Niektórzy chcieliby dojeżdżać do centrum miasta rowerem i przesiadać się do środków komunikacji miejskiej.

R. Słomczyńska zwraca też uwagę na nieogrodzone place zabaw. – Proszę w miarę możliwości o ogrodzenie tych placów.

Halina Hiltawska (WCh) prosi o wprowadzenie ograniczenia prędkości w okolicy osiedla Niedźwiedziniec.

Jacek Nowak (PiS) mówi o przedszkolu w Maciejkowicach. Przypomina, że były plany związane z likwidacją i przeniesieniem placówki do pobliskiej szkoły podstawowej. – Mieszkańcy pytają się jakie obecnie plany związane są z tą placówką. Czy nie będzie to takie ciche wygaszanie?

Tomasz Krawczyk (WCh) przypomina, że nie dostał odpowiedzi w sprawie Przedszkola nr 12.

Radny mówi też o ul. Jagiellońskiej. – Zapraszam prezydenta, aby zobaczył jak wygląda nawierzchnia. Zapadnięte płyty. Nawierzchnia tej ulicy nie jest taka jak powinna być. Jest rok po remoncie.

Radny porusza też problem mieszkańców ul. Węglowej. Mówi, że pojemniki na segregację śmieci postawiono w miejscach zielonych. – Proszę znaleźć inne miejsce pod te pojemniki.

Joachim Otte (WCh) mówi o działalności targowej w Chorzowie. – Niedawno dostałem zaproszenie od prezesa Śląskiego Centrum Targowego na quasi targowe zaproszenie.(…). Prezydent przedstawiał perspektywy działania tej spółki. Mówił, jak to znowu będziemy miastem targowym. Podobało mi się to. To duży plus mieć targi. W internecie nic nie dowiedziałem się o Śląskim Centrum Targowym. (…). Ten pan, o którym mówił zastępca prezydenta, że nie jest pana szwagrem jest prezesem Centrum Przedsiębiorczości. Dlaczego zniknęło Śląskie Centrum Targowe? Te zmiany nie mogą odbywać się bez wiedzy Rady Miasta. (…). To nie może być tak, że jest to prywatny folwark niektórych ludzi.

Radny mówi też o ul. Wolności. – Niedawno dowiedzieliśmy się, że zniknie McDonald’s. (…). Po tym, to ta ulica nie ma magnesów przyciągających. Jaki pan prezydent ma pomysł na odrodzenie tej ulicy?

J. Otte porusza też sprawę Teatru Rozrywki. Mówi, że może dojść do tego, że instytucja ta zniknie z mapy miasta. – Jest realna groźba, że ten teatr będzie proponowany do przejęcia przez gminę. Czy robimy jakieś działania, by ten teatr ożył? To, co teraz tam jest robione jest poniżej standardów europejskich. To jakaś degrengolada. Żeby nie było tak, że likwidujemy Centrum Targowe, Teatr Rozrywki, ul. Wolności. Żeby nie było tak, że ten Chorzów zaczyna spadać do czwartej ligi.

Waldemar Kołodziej (PO) porusza temat rzeźni. – Mamy z tym kłopot od 20 lat. Ludzie pytają się, co z tym fantem możemy zrobić. (…). Czy jesteśmy w stanie uruchomić takie procesy by doprowadzić do przejęcia tego zabytku. (…). Zagraża on mieszkańcom. Radny prosi o działania zmierzające do przywrócenia dawnej świetności zabytku.

Witold Pelka (PO) pyta o finansowanie PGM.

Marek Krupa (PO) przypomina, że pytał o bezpieczeństwo w okolicy Urzędu Miasta. – Inwestor zapomniał o zabezpieczeniu chodnika. Radny pyta o budynek dawnego Metalplastu. Mówi, że stwarza on zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. – Budynek jest niezabezpieczony, nic tam się nie dzieje. A miały być tam miejsca pracy.

09:40
Bożena Antończyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, składa sprawozdanie z działalności OPS za rok 2013.

Ośrodek Pomocy społecznej realizował swoje zadania finansowe w oparciu o uchwałę budżetową. Plan roczny dla całej działalności ustalony został na kwotę 76.231.277,29 zł. a wykonany w wysokości 75.091.961,55zł. tj. w 98,5%.

Dyrektor mówi, że niezmiennie od wielu lat najwięcej klientów ma Dział Świadczeń Rodzinnych, który w ciągu roku obsługuje ponad 10 tys. mieszkańców naszego miasta.

B. Antończyk mówi, że analiza rozłożenia klientów w mieście pokazuje, że niezmiennie dzielnicą o największym nasileniu negatywnych zjawisk społecznych jest Chorzów II. - Liczba klientów w tej dzielnicy stanowi 44% wszystkich świadczeniobiorców pomocy, a to wymagało podziału dzielnicy  na dwie sekcje.  

W roku 2013 wydano dla celów świadczeń pomocy społecznej 27,8  tys.  decyzji przyznających prawo do świadczeń pomocy społecznej. 

Całe sprawozdanie przeczytasz tu

Piotr Wróblewski (PiS) mówi, aby w przyszłości zastanowić się nad zmianą sposobu prezentacji.

10:14
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności OPS za rok 2013.

10:26
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

J. Nowak pyta o środki przeznaczone na zakup akcji Ruchu. – Gmina kupując akcje powinna zrobić analizę zasadności ekonomicznej. Czy taką analizę przeprowadzono? Jak to wpłynie na gminę i spółkę?

P. Wróblewski pyta o rewitalizację Parku Hutników. – Czy państwo zdają sobie sprawę, że tam jest mogiła żołnierzy Armii Czerwonej. Leży tam 11 żołnierzy. Obok jest ogródek piwny. Sugeruję o ekshumację, zbiorową mogiłę w Chorzowie Starym. To nie jest pomnik.

Marek Kopel (WCh) pyta czy prezydent spytał zarząd Ruchu czy wyraża zgodę na dodatkową emisję akcji.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że zarząd Ruchu wyraził taką zgodę. – Idea jest taka, aby zawsze dbać o nadwyżkę operacyjną. (…). Udało się uzyskać kompromis z zarządem spółki. Będą pewne analizy dotyczące zasadności zakupu.

J. Nowak mówi, że w budżecie było napisane, iż 4 mln zł na promocję miasta poprzez sport. – Nigdzie nie napisano, że będzie to w całości dla Ruchu. Czy konkurs będzie celowany w Ruch?

- 2 mln zł wydatkowane będą na zakup akcji, 2 mln na promocję miasta poprzez sport będą wydatkowane poprzez konkurs – odpowiada prezydent.

Prezydent dodaje, że miasto zweryfikuje informacje radnego Wróblewskiego. 

10:27
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:29
Podjęto uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Tomasz Piecuch (WCh) mówi, aby inkasentami nie byli strażnicy miejscy. - To nie jest ich zadanie główne.

10:30
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Chorzowska Rada Seniorów ma być organem opiniującym politykę miasta względem osób starszych. W skład rady – w myśl statutu – wchodzić będą wybrane, wyróżniające się w swoim środowisku osoby, które ukończyły 60 r. życia i mieszkają w Chorzowie. Dzięki takim rozwiązaniom powoływana cyklicznie raz na dwa lata rada stanowić będzie najlepszą reprezentację chorzowskich seniorów. Zaproponowane zasady działania i powoływania rady są efektem spotkań, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani jej powstaniem. To sami seniorzy stworzyli wizję tego, jakie cele należy postawić przed Chorzowską Radą Seniorów i na jakich zasadach powinna ona działać. Wszystkie zaproponowane w projekcie uchwały i statucie rozwiązania są efektem prac osób starszych i konsultacji z obsługą prawną Urzędu Miasta Chorzów.

Czytaj też: Powstaje Rada Seniorów

J. Otte pyta, czy jedno ze sformułowań nie jest wykluczające. – Większość mieszkańców jest poniżej 60 lat.(…). Czy populacja mająca więcej niż 60 lat będzie miała do zaproponowania mieszkańcom więcej niż osoby poniżej tego wieku?

J. Nowak pyta o walne zgromadzenie. – Jak będzie się stwierdzało kworum zebrania. Czy jeśli przyjdzie 5 osób i podejmie uchwałę, to też będzie to wiążące?

T. Piecuch mówi, że warto byłoby się zastanowić nad rozwiązaniem tego, aby rada była wybierana częściowo spośród walnego zgromadzenia a częściowo ze stowarzyszeń, które mają w szeregach osoby powyżej 60. roku życia.  - Są kluby seniora, którzy działają w jakiejś grupie i zależałoby im, aby tego delegata mieć. Czy taki wariant jest brany pod uwagę.

Radny proponuje też, aby skład rady liczył 25 osób. 

Radny mówi również, aby warunki techniczne zapewniał prezydent a nie jego pełnomocnik. - Władze się zmieniają i nie zawsze pełnomocnicy muszą być powoływani. 

M. Kopel mówi, że wszyscy mieszkańcy mają taki sam wpływ na sprawy miasta. – Zwracam uwagę na to, że to prawo będzie miało tylko 20 osób, a nie wszyscy starsi. W Radzie Miasta jest 6 starszych. W demokratycznych wyborach miasto wybrało 6 seniorów. Nie robimy żadne rewolucji, nic się nie zmieni. Sprawimy tak naprawdę, że mieszkańcy powyżej 60 lat w trybie wyborczym wybiorą 20 osób powyżej 60 lat. (…). Mam nadzieję, że ich spostrzeżenia będą ciekawsze niż tyh 6 radnych.

Grażyna Kosińska-Jokel (PO). – Powoływanie każdego gremium opiniującego stwarza możliwości zarządzającemu większe możliwości analizy poruszanych problemów, uczy większej empatii. (…). Zgadzam się, że demokracja ma to do siebie, że takie gremia powinny być powoływane.

P. Wróblewski. – Najlepszy ustrój, to jest ustrój w którym rządzi prawo. To jest wprowadzanie dziwnej struktury opiniującej strukturę. Trzeba zastanowić się, czy w ogóle jest to potrzebne.

Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych. – Chodzi o to, aby to środowisko bardziej aktywizować, docenić. Nie chodzi o to, aby opiniowano wszystko, co dzieje się w mieście. (…). Nigdy nie ma gwarancji, że na takie zebranie przyjdzie dużo osób. (…). Na spotkaniach byli przedstawiciele stowarzyszeń i klubów seniora. W tej formule nie oznacza to, że nie mogą w tym uczestniczyć. Jeżeli seniorzy zdecydują, że jest to dobra formuła to będziemy prosić państwa o zmianę.

A. Kotala zgadza się z poprawką radnego T. Piecucha w sprawie zapewnienia warunków technicznych, prosi aby w przyszłości takie zmiany zgłaszał na komisji.

Radny Piecuch mówi, że w trakcie prac na komisji nie miał możliwości dyskusji nad tą uchwałą. – Nie było możliwości na spotkanie w ramach komisji zaprosić pani pełnomocnik. Pani pełnomocnik pisemnie zawiadomiła nas, że nie może uczestniczyć w pracach komisji.

Prezydent autopoprawką zwiększa liczbę osób w radzie seniorów z 20 do 25.

10:53
Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

10:56
Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Chorzowa.

Rada Miasta ma obowiązek utworzenia odrębnych obwodów głosowania, w lokalach, których w dzień wyborów będzie przebywać powyżej 15 osób. Zaproponowane siedziby i granice odrębnych obwodów głosowania są identyczne jak w latach ubiegłych.

10:59 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim zabytkowego ogrodzenia kościoła Parafii św. Barbary zlokalizowanego przy ul.3 Maja 18 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 20 tys. zł.

11:01 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji południowej probostwa Parafii pw. św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 50 tys. zł.

11:04 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu fragmentu dachu wraz z remontem gzymsów wieńczących i attyk budynku dawnego ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 40 tys. zł.

11:05 
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu fragmentu dachu wraz z remontem gzymsów wieńczących i attyk budynku dawnego ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie.

O zdjęcie tego punktu i przeanalizowanie tego, co zostało zrobione poprosiła B. Tabin.

M. Kopel uważa, że dotowanie jest rzeczą ważną. Mówi, że warto przeprowadzić dyskusję i nie zdejmować tego punktu z porządku obrad.

11:09 
Punktu nie zdjęto. Trwa dyskusja.

P. Wróblewski pokazuje slajdy, na których widać stan dawnego ratusza. Radny prosi, aby zabezpieczyć budynek. Mówi, że jego stan jest bardzo zły.

M. Kopel mówi, że miasto udzielało różne dotacje na remonty zabytkowych budowli. – Wiele dotacji było kierowanych także do prywatnych osób, tak by te budowle czy zabytkowe elementy zostały one zachowane. (…). Tu moim zdaniem mamy do czynienia z wyłudzaniem od miasta pieniędzy, celem prywatnego zysku. (…). Właściciele nie robiąc nic doprowadzili do ruiny obiekt. Właściciele utworzyli spółkę, ale ciągle jest to ta sama osoba. (…). Właściciel chce ten obiekt sprzedać. (…). Spółka nie ma kasy. (…). Składa wniosek, nie ma kasy, a chce robić. (…). Tak będzie w następnym roku i następnym. W końcu sfinansujemy tą robotę, a budynek zostanie sprzedany.(…). Sam doprowadził do ruiny, a robi tylko jak dostanie dotacje. Trzeba się zdecydowanie nie godzić na tą sytuację. (…). To jest jego dach, jego budynek. W konsekwencji dla miasta najkorzystniejsze będzie jeśli to komuś sprzeda i ten ktoś przeprowadzi remont.

Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków, mówi o obiekcie. – Remont dachu oceniono na około 2 mln zł, z czego 1 mln już wydano. Nasze dotacje to 200 tys. zł. Zgadzam się z tym, że właściciel korzysta w ustawy i naszych dotacji. Z ustawy wynika, że można dofinansować do 50 proc. I o te procenty się zwraca, chociaż nigdy ich nie dostał. (…). Czy właściciel podnosi w ten sposób wartość obiektu, trudno mi się do tego odnieść. Ja patrzę na wartość obiektu, jego wyjątkowość w skali regionu, świadectwo historii, wartość architektoniczną. Jego wyjątkowość jeśli chodzi o epokę w której powstał. (…). Było zapytanie o rzeźnie. Różnie to bywa z zabytkami wpisanymi do rejestru. Możliwość egzekwowania obowiązków od właścicieli zabytków jest iluzoryczna. Lepiej porozumieć się z właścicielem i obiekt uratować, niż żeby miało to taki obraz jak w przypadku rzeźnia. Właściciel ratusza postanowił coś w obiekt zainwestować, natomiast właściciel rzeźni nigdy nie zwrócił się o żadną dotację. Nigdy nie podjął decyzji o zainwestowaniu jakichkolwiek środków w rzeźnię. Właściciel ratusza te 50 procent inwestuje. (…). Dach może zostanie doprowadzony do końca, jeśli chodzi o remont. Czy doprowadzi to do jakichkolwiek działań? (…). Większość beneficjentów przeprowadzana swoje prace w trybach wieloletnich. I tak co roku zwracają się o dotację o to samo.

- To znaczy, że my jako rada miasta wspieramy inwestorów w wysokości do 50 proc. Inwestycji. Chciałam abyśmy otrzymali rozliczenia, za jaką cenę została wykonana inwestycja na ratuszu. (…). Może się okazać, że ten obiekt przez lata będzie remontowany tylko i wyłącznie z pieniędzmi miasta. (…). Nie jesteśmy tego w stanie ocenić. Dlatego chcielibyśmy mieć dowody w postaci rachunków i rozliczeń. Nie wierzymy inwestorowi – mówi B. Tabin.

- Wieloletnie inwestycje dotyczą kościołów i tak będzie. Prywatni inwestorzy robią to w jednym cyku inwestycyjnym. (…). Tu mamy przypadek inny. Developer poprawia naszymi pieniędzmi stan obiektu, który chce sprzedać. (…). To nie jest łaska inwestora, że inwestuje on po prostu robi interes – mówi M. Kopel.

- Równo rok temu udzielana była trzecia dotacja do budynku. (…). Widzę z każdej strony ten budynek. Jeśli właściciel budynku przez trzy lata robi połowę dachu (…). Gospodarz pierwsze o co dba, to o dach. Jeśli ten właściciel nie potrafi o niego zadbać to źle o nim to świadczy. Przeznaczmy te pieniądze na coś innego. (…) - mówi T. Krawczyk

- Budynek został rozszabrowany. (…). Przez lata dajemy dotacje.(…). Właściciel zaczął robić ruchy ale są one minimalne. Jeżeli go na te prace nie stać to powinien budynek sprzedać.(…). Daliśmy jakieś pieniądze na dach, niech teraz dokończy te prace swoimi środkami. Jak przyjdzie za rok, że chce zrobić elewacje, to wtedy kawałek do tego możemy dołożyć. (…). Powinniśmy się jako rada miejska postawić i nie pozwolić żerować.(...) – mówi J. Nowak.

- Dotacje dajemy pomiotom prywatnym, niepublicznym, nie jest to wyjątek. Ten właściciel postępuje zgodnie z prawem. Jest zabytek i stara się o to. My dajemy dotacje nie właścicielowi ale na odbudowanie budynku. My się zastanawiamy, czy właściciel będzie bogatszy. Zadaniem jest uratowanie budynku – zaznacza J. Otte.

J. Nowak dopytuje, czy to będzie ostatnia dotacja na remont dachu. 

H. Mercik mówi, że właściciel deklaruje, że prace dokończy. - Musi przedstawić faktury na zadeklarowane 50 procent. Zainwestowane przez niego było 700 tys. zł, dotacje to było 300 tys. zł. 

W. Kołodziej pyta, czy rzeczoznawcy są w stanie stwierdzić jaki nakład włożono w remont. - Faktury mogą być różne. (...). To byłaby podstawa do podjęcia naszej decyzji. 

- Właściciel rozlicza się przedstawiając faktury. Mamy możliwość weryfikacji czy są one autentyczne.(...) - mówi H. Mercik. 

11:43
Nie podjęto uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie remontu fragmentu dachu wraz z remontem gzymsów wieńczących i attyk budynku dawnego ratusza przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie.

Nie udzielono dotacji w wysokości 40 tys. zł.

11:47 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 100 tys. zł.

Krzysztof Hornik (PO) pyta czy tam musi być ogrodzenie, są kościoły bez ogrodzeń. – Dziwię się, po co odtwarzać tam ogrodzenie?

- To pytanie do proboszcza i przodków, którzy budowali ten płot. To ostatni tego typu płot w Chorzowie. Pytanie czy go burzyć? Moim zdaniem nie – odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.

11:50 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji ściany południowej kamienicy, przy ul. Wolności 44 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 49 tys. zł.

11:53 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim renowacji elewacji wieży kościoła pw. Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zlokalizowanego przy ul. Długiej 32 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 100 tys. zł.

11:57 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na ukończeniu robót konserwatorskich dachu kościoła nad kaplicami bocznymi i klatką schodową oraz klatką schodową z iglicą wraz czyszczeniem elewacji pomiędzy dachem prezbiterium a dachem niższej kaplicy z iglicą kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 100 tys. zł.

11:58
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie dachu kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej przy ul. Cmentarnej w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 31 tys. zł.

12:01
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich remontu elewacji pierścienia głównego budynku Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, zlokalizowanego przy Alei Planetarium 4 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 20 tys. zł.

12:03
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim organów kościoła zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 50 tys. zł.

12:05
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających hydroizolacji w obrębie ścian i schodów probostwa Parafii pw. św. Antoniego zlokalizowanego przy ul. Kopernika 1 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 100 tys. zł.

12:07
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji ceglanej części prawej nawy głównej kościoła pw. WNMP przy ul. Farnej 3 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 100 tys. zł.

12:08
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich dachu budynku, zlokalizowanego przy pl. św. Jana 3 w Chorzowie.

Udzielono dotacji w wysokości 17 tys. zł.

12:11 
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały XXXVI/669/13 Rady Miasta z 5 września 2013 r. o zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu rewitalizacji obiektu byłej hali elektrowni (siłowni) dawnej „Królewskiej Huty” przy ul. Metalowców w Chorzowie finansowego ze środków mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu finansowego oraz budżetu.

Projekt „Rewitalizacji hali dawnej Elektrowni Huty Królewskiej na potrzeby utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie” na podstawie negatywnej oceny merytorycznej, został odrzucony przez Operatora Programu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z powyższym, istnieje konieczność uchylenia uchwały XXXVI/669/13 Rady Miasta z dnia 5 września 2013 r., stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego o pozyskanie przedmiotowych funduszy.

12:13
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XXVII/474/08 z dnia 25.09.2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12:15
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r.

12:17
Podjęto uchwałę w sprawie przejęcia na własność gminy Chorzów pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chorzów.

12:19 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLII/806/14 Rady Miasta Chorzów z 6 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2014 roku.

12:20
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej.

12:22
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.

12:23
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej – ul. Lwowskiej.

12:25
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej.

12:28 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego.

12:32 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Chorzów.

Radni zgodzili się na objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej. Całkowity obszar nieruchomości podlegający objęciu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wynosi 172.336 m kw.

12:35
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Chorzów do wystawienia weksla in blanco dla zabezpieczenia dotacji udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu „KAWKA”.

Wyrażono zgodę na upoważnienie prezydenta miasta Chorzów do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 125 013 zł jako zabezpieczenie zwrotu środków otrzymanych z NFOŚiGW w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacje - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewania budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.) w ramach Programu ”Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy „KAWKA”.

12:38
Radni rozpatrzyli skargę mieszkanki Chorzowa.

Skargę uznano za bezzasadną.

12:51 
Radni rozpatrzyli skargę mieszkańca Chorzowa.

Skargę uznano za zasadną.

12:56 
Radni rozpatrzyli skargę mieszkanki Chorzowa.

Skargę uznano za bezzasadną.

12:56 
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O ruchu na ul. Bogedaina, Konopnickiej, Poniatowskiego. – MZUiM przeanalizuje sytuację w sprawie bezpieczeństwa na tej ulicy. Straż Miejska wzmoże patrole.

O parkingach rowerowych. – W pierwotnym planie budżetu była renowacja powierzchni pod estakada. Ta kwota została wycofana, w tym roku następuje przebudowa rynku.(…). Potem pomyślimy z czego wykonać nawierzchnię parkingów. Jest część pod estakadą od strony ul. Szabatowskiego, która daje możliwość, że w tym obszarze może być zlokalizowany parking dla rowerów.

O ogrodzeniach placów zabaw. – Od jakiegoś czasu place są grodzone.

O nadmiernej prędkości w okolicy niedźwiedzica. – MZUiM wystosuje pismo do policji, by ta wysłała tam patrol, by w jakiś sposób monitorować sytuacje.

O przedszkolu w Maciejkowicach. – Przedszkole było jest i będzie. Jedyna koncepcja jak się pojawiła to potrzeba połączenia przedszkola ze szkołą. (…). Idea połączenia powstała stąd, aby ograniczyć koszty utrzymania budynków. Radni nie zgodzili się z ta koncepcją w związku z tym są dwa budynki.

O Przedszkolu nr 12. – Odpowiedź została wysłana.

O ul. Jagiellońskiej. – MZUiM posiada gwarancje 60 miesięcy. Usterki będą usunięte.

O ul. Węglowej. – Sytuacja będzie sprawdzona I wyjaśniona.

O ul. Jagiellońskiej. – MZUiM posiada gwarancje 60 miesięcy. Usterki będą usunięte.

O ul. Węglowej. – Sytuacja będzie sprawdzona I wyjaśniona.

O kubłach i chodniku na osiedlu Pod Arkadami. – MZUiM zajmie się ta sprawą.

O działalności targowej w Chorzowie Śląskiego Centrum Targowego. – Powstała idea aby spółka córka Centrum Przedsiębiorczości zajęła się tą działalnością.(…). Jesteśmy blisko podpisania umowy darowizny na te tereny. Spółka nie tylko prowadziła działalność targową (…) istniała możliwość prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości, wynajęcia powierzchni. Nie miało sensu prowadzić dwóch spółek równolegle tylko je połączyć. Podjęto więc decyzję o połączeniu spółek i prowadzenia dwóch działalności.(…). Stan prawny związany z tymi terenami po spółce MTK, jest zgoda wojewody na sprzedaż części tego terenu. (…). Pozostałe tereny zostaną przekazane miastu w formie darowizny. (…). Działalność targowa będzie tam prowadzona.

O likwidacji McDonald’s. – Było moim marzeniem, aby miasto przejęło budynek od Społem, tak by można było go wyburzyć i stworzyć tam piękną przestrzeń publiczną. (…). Ten budynek przynosi Społem korzyści finansowe, więc nie było na to zgody. (…). Nie możemy się ze Społem porozumieć i dopracować tej kwestii. Umowa dzierżawy z McDonald’s dobiegła końca. Dzierżawca nie podpisał nowej umowy. Społem znalazł nowego kontrahenta jest to ING Bank Śląski.

O Tatrze Rozrywki. – nie wiem nic o zamiarach marszałka. Żadne pismo nie wpłynęło, sugerujące by przekazać budynek miastu. Repertuar według mnie pozostał bez zmian. Teatr wprowadza nowe pomysły, spektakle, które cieszą się zainteresowaniem. Sala jest pełna.

O rzeźni. – Wystąpiliśmy do wojewody o rozwiązanie umowy wieczystej dzierżawy. Wojewoda odpisał, że nie ma środków. (…). Właściciel przedstawił nam nowa wizję, wiąże się ona z wyburzeniem dwóch obiektów. (…). Możemy wezwać do zabezpieczenia ogrodzenia.

O finansowaniu PGM. – Oprócz Urzędu Miasta jest to WFOŚ.

O budynku Metalplastu. – Właściciel wycofał się z inwestycji. 

13:17
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

W. Kołodziej pyta o parkingi w okolicy ul. Brzozowej.

Prezydent mówi, że powstaną one w tym miejscu.

13:18
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~mieszkaniec Chorzowa

IP: 159.245.*.*

2014-03-27 10:39:59

Panowie Radni !!!!, proszę zadać pytanie byłemu prezydentowi jak i obecnemu, co jest ze sprawą kradzieży miliona złotych z kasy Urzędu Miasta? Kiedy mieszkańcy dostaną informację na ten temat - są to pieniądze podatników i mamy prawo wiedzieć na jakim etapie jest ta sprawa i jakie konsekwencje poniosą złodzieje.

~Wojtek

IP: 89.25.*.*

2014-03-27 12:26:54

Postępowanie toczy się w prokuraturze, więc co do tego mają Radni ?? Pieniędzy już nikt nie zwróci, winni dostana wyroki i koniec, więc po co jeszcze jakieś wyjaśnienia ?

~ares

IP: 157.158.*.*

2014-03-27 13:18:54

a ja mam pytanie, dlaczego z moich podatkow dodatkowo finansowany jest remont kosciolow? jakichkolwiek, bo nie chodzi tylko o katolicki... przeciez to nie sa budynki gminy... jak kogos nie stac na ich remont/utrzymanie, to niech je sprzeda

~Jacek Nowak

IP: 46.112.*.*

2014-03-27 15:31:39

Do Ares Co do zasady, to dofinansowywane są remonty zabytków a nie kościołów. Tak się składa, że w naszym mieście niewiele jest budynków o wyższych walorach architektonicznych niż świątynie. Przez wieki to Kościół w dużej mierze rozwijał architekturę i sztukę. Każdy posiadacz obiektu zabytkowego może zwrócić się o dotację do remontu konserwatorskiego, dotyczy to zarówno obiektów sakralnych, budynków mieszkalnych czy zabytków postindustrialnych.

~Jan Błaut-Stowarzyszenie "Tradycja i Wsparcie"Przewod

IP: 37.31.*.*

2014-03-27 15:34:11

Radni podejmują uchwałę która jest nie konstytucyjna i brak jest podstaw prawnych dyskryminujaca obywateli/ by ona zafunkcjonowała.Chodzi o powołanie Chorzowskiej Rady Seniorów.Istnienie z powołania przez RM takiego forum musi posiadać podstawy prawne.Złożenie wniosku przez Prezydenta miasta Pana Kotalę w tej sprawie jest bezprzedmiotowe i świadczy o jego poziomie znastwa prawa.Stowarzyszenia złożyły wniosek o powołanie na bazie Ustawy powołania" Rady Działalnosci Pozytku Publicznego" to w tym przypadku Pan Prezydent Kotala zachował się sprzecznie z obowiazujaca ustawą/nie powołał jej/ ,tylko brak czasu spowodował ze przedstawiciele stowarzyszeń nie wystąpili do Wojewody i do Sądu Administracyjneg ze skargą że naruszono prawa organizacji pozarzadowych do powołania RDPP.W obecnej sytuacji jestesmy zmuszenie by wystapić wpierw do wojewody o zajecie stanowiska w sprawie nie konstytucyjnosci podjetej uchwały prze RM w Chorzowie

~mieszkaniec Chorzowa

IP: 159.245.*.*

2014-03-27 16:02:08

Wojtek, jesteś pewien, że postępowanie toczy sie jeszcze w prokuraturze? Inną sprawą jest to, ze każdy normalny mieszkaniec Chorzowa interesuje się tym co dzieje się w mieście, urzędzie a tym bardziej interesuje się, swoim podatkiem, w jaki sposób jest on wydatkowany i na co. Jeżeli Radni boją się, czy nie chcą zapytać co się dzieje w sprawie kradzieży pieniędzy z kasy, to musimy to zrobić my mieszkańcy i musimy uzyskać odpowiedź na to pytanie!.

~Tom

IP: 31.61.*.*

2014-03-27 18:16:43

Mieszkańcu Chorzowa w wielu miastach funkcjonują rady seniorów i nikt tego nie uchylił wiec nie wygłupiał sie. Poważnie. Ale was boli to, ze coś sie robi dla seniorow. Masakra .

~tbksr

IP: 89.74.*.*

2014-03-27 19:06:40

Kotala,mam nadzieję że Twój czas, jak i całego pO, się kończy.

~dzialkowicz

IP: 89.74.*.*

2014-03-27 21:43:09

no i znowu pani hiltawska ograniczenie szybkosci na niedzwiedziencu kolo swojego ogrodka

~kika

IP: 94.220.*.*

2014-03-27 21:48:12

Szanowni radni, czy naprawde najbardziej potrzebujace dofinansowania sa koscioly? Jak to moze byc, ze nawet na elewacje probostwa jestescie w stanie wylozyc 50000 zlotych, ale ani zlotówki na na stary ratusz i jedynie 20000 zlotych na Planetarium! Konserwacja organów w tymze kosciele warta jest Wam wydania 50000 zlotych, ale aparatura w Planetarium jedynie 20000. No bo po co, jeszcze sie tam dzieci czegos madrego naucza... A moze sie szanowni radni proboszcza boja? Bo rozgrzeszenia przy nastepnej spowiedzi nie dostana? Plakac sie chce...

~Jan sebastian bałt

IP: 109.95.*.*

2014-03-28 07:42:25

janek o czym ty w ogole piszesz?? daje glowe , ze nikt nie czyta twoich komentarzy. ja przeczytalem pierwsza linijke i skonczylem bo mnie oczy zaczely bolec....

~ares

IP: 157.158.*.*

2014-03-28 09:12:03

@ kika - dokładnie o to mi chodziło są budynki, które bardziej potrzebują wsparcia niż kościoły/probostwa, co do kościoła ewangelickiego, to mam wątpliwości, czy ten płot faktycznie jest potrzebny i uzasadnienie, że tam stał do mnie nie przemawia (z drugiej strony jako kościół o mniejszej randze i liczbie wiernych w Chorzowie, akurat w jego przypadku jakiekolwiek dofinansowanie ma jakieś uzasadnienie), Panie Jacku, co do atrakcyjności innych budynków niż kościoły - może brak tej atrakcyjności wynika po prostu z wieloletniego zaniedbania tych podobno nieatrakcyjnych obiektów? od lat słyszę, że targowisko będzie doprowadzone do stanu wizualnego sprzed czasów PRL, dawny ratusz w Batorym, czy chociażby 95% kamienic w mieście, gdzie co by nie mówić mieszkają ludzie, którzy płacą podatki w Chorzowie? Co do sytuacji mieszkaniowej w mieście nie będę się wypowiadał, bo obiecałem sobie kilka lat temu, że przeniosę się do innego miasta, jednak koniec końców kupiłem mieszkanie w wymierającym Chorzowie, bo to się właśnie dzieje z tym miastem, młodzi w większości wyjeżdżają (sam pracuję w Gliwicach i rozważałem wyjazd na stałe w tym kierunku), z resztą z tego co się orientuję, Pan także pracuje w Gliwicach. Dla mnie w Chorzowie, może jest trochę lepiej niż było 5-10 lat temu, ale nadal jest fatalnie (na ulicy wolności już niemal same banki, dziury na drogach, o mieszkaniach z PGM nie wspomnę, bo wzięcie ruiny do remontu i płacenie później nieadekwatnego do jakości budynku czynszu to kpina), o tym, że zdecydowałem się pozostać w Chorzowie zdecydował fakt, że DTŚka wkrótce będzie doprowadzona do Gliwic, no i do rodziny bliżej w razie gdyby coś było potrzebne

~Jan St.Błaut Stow."Tradycja i Wsparcie"

IP: 178.181.*.*

2014-03-28 09:17:37

do IP 109.95.Nawet poprawnie nie umiesz kolego napisac mego nazwiska i o czym tu mówic.Do dyskusji musi być na tym samym poziomie dyskutant, inaczej jest rozmowa z obrazem i szkoda czasu na "prostowanie" zakrętu.Ujawnij się, skontaktuj się i podyskutujemy na poruszone tematy.Po tresci twego wpisu, widac że nie jesteś merytorycznie przygotowany i nie rozumiesz mego /poruszonego tematu/ wpisu.

~Jan sebastian Pałk

IP: 109.95.*.*

2014-03-28 11:05:39

janek a ty piszesz "nie konstytucyjna" osobno pierwsza klasa podstawowki sie klania...

~oszukany

IP: 109.95.*.*

2014-03-29 09:16:19

janek jaka tradycja jakie wsparcie?? jesli bedziesz tak dzialal jak w sp. soc. jednosc to zycze ci powodzenia.....heheh

~batory

IP: 85.198.*.*

2014-04-01 21:49:27

,,winni zostana ukarani ,, a co z winnymi,ktorzy mieli obowiazek stosowac kontrole wewnetrzna. byl piekny pomnik HUTNIKA w Wisle przy dw Gran.Gdzie on wyparowal ?

~batorry

IP: 89.25.*.*

2014-04-02 13:55:17

A Grań jest prywatna więc mogli zrobić z "pomnikime" co chcieli.

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.