43. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-11-30 | Komentarzy: 0
43. sesja Rady Miasta. Relacja

09:07
Rozpoczęła się 43. sesja Rady Miasta.

09:26
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono uchwały w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie skargi pana Artura Pilicha na działania Prezydenta Miasta Chorzowa; podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr XLII/768/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu;podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie; podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

Nie będzie podejmowana uchwała w sprawie skargi Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność''.

Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Miasta Chorzów oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

09:26
Przyjęto protokół 42. sesji Rady Miasta.

09:26
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:38
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

09:38
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXX/545/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:40
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/281/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów.

09:40
Podjęto uchwałę w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

09:41
Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.

Stawki w roku 2018 pozostaną na dotychczasowym poziomie.

09:42
Podjęto uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

09:44
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLI/746/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.:"Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy Placu Powstańców Śląskich 1 w Chorzowie".

09:48
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie.

09:49
Podjęto uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie.

09:54
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 w Chorzowie

09:54
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie.

09:54
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 im. Jana Pawła II w Chorzowie.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Ignacego Mościckiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 32 im. ks. Józefa Czempiela w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 32 im. ks. Józefa Czempiela w Chorzowie.

09:57
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 34 im. Sportowców Hajduckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie.

09:57
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie.

09:58
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład w Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie.

09:58
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie.

09:58
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie Branżową Szkołę I Stopnia Nr 7 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie.

09:59
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie.

09:59
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie w Szkołę Policealną Nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Chorzowie.

10:00
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Chorzowie.

10:00
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie w Trzyletnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

10:01 
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie

10:02 
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie w Szkołę Policealną Nr 2 wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie.

10:02
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 im. Jana Brzechwy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 33 im. Jana Brzechwy w Chorzowie.

10:03
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych im. Karola Miarki w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie.

10:03
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie

10:04
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych Nr 2 im. Gerarda Cieślika w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 21 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie. rgb(204, 0, 0);">09:21

10:04
Podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 3 w Chorzowie.

10:06
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie przy ul. Urbanowicza 4 w Chorzowie.

10:06
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie przy ul. ks. J. Czempiela 52 w Chorzowie.

10:07
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie przy ul. 11 Listopada 21 w Chorzowie.

10:07
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.

10:07
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie przy ul. Sportowej 4 w Chorzowie.

10:08
Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie przy ul. Śląskiej 3 w Chorzowie.

10:19
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

10:21
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

10:22
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/596/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/711/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

10:26
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu "Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa".

10:27
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLII/768/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Chorzowskiej Rady Seniorów.

10:38
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Chorzowskiej Rady Seniorów.

10:38 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy skweru "Plac Stefana Batorego" położonego pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Dyrekcyjną w Chorzowie i nadania nowej nazwy "Skwer im. dr Aureliusza Galocza".

- Chciałem przywołać do pamięci zacną osobę, która w naszym mieście działała – podkreśla Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący Rady Miasta. - Ten skwer powstał przy szpitalu. Wiceprzewodniczący dodał, że tablica stanie dopiero po zrewitalizowaniu skweru.

Galocz Aureliusz w 1935 roku został lekarzem naczelnym Szpitala Hutniczego Przemysłowej Kasy Chorych w Wielkich Hajdukach. Miał opinię dobrego chirurga i organizatora (prowadził szpital samodzielnie, tylko okresowo z asystentem). Mieszkając w pobliżu szpitala był w stałej gotowości do niesienia pomocy pacjentom. W czasie II wojny światowej nie przyjął Volkslisty. Otrzymał nakaz pracy jako lekarz kopalni w Rudzie Śląskiej. W październiku 1944 został wysiedlony do Będzina i otrzymał zakaz pracy w szpitalnictwie. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy w hajduckim szpitalu, któremu dyrektorował aż do śmierci 9 listopada 1957 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Granicznej.

Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) mówi, że plac ma swoją nazwę króla Stefana Batorego. - Tej tablicy tam brakuje. Radny dodaje, że w Batorym można znaleźć inne miejsce, by upamiętnić Aureliusza Galocza.

Waldemar Kołodziej, mówi, że tuż obok jest ulica Stefana Batorego. Podkreśla, że uchwała zmienia dotychczasową nazwę placu.

10:40
Podjęto uchwałę w sprawie skargi Pana Artura Pilich na działania Prezydenta Miasta Chorzowa.

Skargę uznano za bezzasadną.

10:41
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że dziś odbywa się zebranie wierzycieli Ruchu Chorzów. - Niezwykle ważna sprawa dla miasta. (…). Zapoznałem się z programem naprawczym. Pokazuje on, że Ruch po jego przyjęciu będzie mógł dalej funkcjonować. (…). W tym programie wykazana jest nasza pożyczka powyżej 3 mln zł. (…). Nie wykazano zadłużenia, które Ruch ma w stosunku do Centrum Przedsiębiorczości. (…). Czy do tego układu przystępuje Centrum Przedsiębiorczości z 12 mln zł?(...). Jeżeli przystąpi to wtedy zamiast wierzytelności Centrum będzie miało akcje o wartości 12 mln zł. (…). Jak będzie głosować miasto donośnie 3 mln zł, jak Centrum odnośnie 12 mln zł? (…). Jest założenie, że miasto w roku 2018 wpłaci do Ruchu 5 mln zł. W projekcie budżetu jest 0 zł. (…). Jeżeli przejdzie układ, to jak prezydent zamierza postąpić, jeśli chodzi o zapisane w programie naprawczym 5 mln zł, które mają trafić do Ruchu?

Jan Skórka (PdChiPO) mówi w imieniu mam mających problem z program 500+. Prosi o zmianę godzin w OPS, w celu odbiorów wniosków 500+.

Marek Otte (WdCh) mówi o nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Prosi o otwieranie bramy przy ul. Strzelców Bytomskich w trakcie godzin udzielania pomocy. 

Barbara Tabin mówi o ul. Hajduckiej i Al. Bojowników o Wolność i Demokrację w , gdzie często dochodzi do kolizji. - Mieszkańcy prosili o dodatkowe doświetlenie. Radna prosi też, aby lekarze nocnej i świątecznej pomocy wypisywali pacjentom L4.

10:54
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa

O dłuższym otwarciu OPS. - Rozważymy ten temat.

O wjeździe na teren szpitala od strony Strzelców. - Trzeba przeanalizować ten temat.

O sytuacji w Ruchu. - Jesteśmy przed głosowaniem. Centrum jest w układzie, ale na specjalnych warunkach. Szczegóły porozumienia przedstawię na piśmie. Co do 5 mln zł, sprawa została tak przedstawiona, że jeśli spółka odda 3 mln zł w tym roku, to w następnym roku pożyczymy kolejną kwotę(…). W przyszłym roku Ruch może liczyć na 2 mln zł .

Odpowiada Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta.

O OPS i 500+. - Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać wniosku, to zostanie on przesłany pocztą. Wiem, że system ten został usprawniony.

11:02
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Jacek Nowak (PiS) mówi o oddziale dermatologicznym – Pacjenci są zaniepokojeni tym, że może on przestać istnieć. Radny prosi, aby zmobilizować dyrektor ZSM do tego, by postarała się o znalezienie lekarza.(...). Uratujmy ten oddział. 

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że miasto nieustannie ratuje oddział. - Nie możemy jednak spełnić wszystkiego, czego wymaga NFZ, czyli pozyskać pracownika.

Barbara Tabin, pyta, kto w mieście pełni funkcję koronera?

11:16
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.