44. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-04-24 | Komentarzy: 20
Zmiany w uchwale budżetowej, program dla dużej rodziny, strategia rozwoju Chorzowa do 2030 roku. To jedne uchwał podjętych podczas 44. sesji Rady Miasta.
44. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:05
Rozpoczęły się obrady 44. sesji Rady Miasta.

09:14 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2014. Radni rozpatrzą też skargę chorzowianki.

Radny Tomasz Krawczyk (WCh) wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, przyznaje, że projekt tej uchwały jest skomplikowane. - Po to są jednak te obrady, aby wszelkie wątpliwości wyjaśnić. Proponuję, aby pozwolić panu prezydentowi tę uchwałę uzasadnić.

Marek Kopel (WCh) mówi, że wbrew pozorom to prosta uchwała. Zaznacza rzy tym, że uzasadnienie tej uchwały było ubogie. - Nijak ma się ono do tego problemu. Słowa nie powiedziano, czy jest problem z wynajmowaniem po tych stawkach na innych ulicach. (...). W ogóle nie było można odjąć dyskusji. (...). Trzeba troszkę szanować radnych i dawać w uzasadnieniu troszkę merytorycznych informacji. 

Wycofano projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

09:16
Przyjęto protokół 43. sesji Rady Miasta.

09:17
Sekretarz Chorzowa Krzysztof Chromy składa informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:22
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak (PiS) mówi o placach zabaw, wymienia plac przy ul. Omańkowskiej. – Rodzice zgłaszali uwagę co do nawierzchni. Wnioskują aby zamiast żwirku wysypać tam piasek. (…). Prośba, którą przekazuję w imieniu rodziców, to, żeby nie uszczęśliwiać rodziców na siłę i wymienić żwirek na piasek. (…). Zgodnie z normą piasek także jest dopuszczalny. Radny mówi też o placu zabaw w Dolinie Górnika. – Plac jest dosyć zaniedbany i nieudolnie remontowany.

Radny mówi też o problemie mieszkańców ul. Górniczej. – Podwórko po opadach deszczu zamienia się w grzęzawisko.

J. Nowak mówi też o murze wokół szybu Prezydent. – Wnioskowałem, aby mur usunąć.(…). Byłem przekonany, że ten najważniejszy element, na osi ul. Parkowej, będzie odsłonięty. (…). Przez najbliższe 50 lat tego szkaradztwa się nie pozbędziemy. (…). Mamy bardzo dobrej jakości, zrobiony za duże pieniądze mur, który zasłania bardzo ładne miejsce.(…). Po raz kolejni radni zostali wprowadzeni w błąd. Gdybym wiedział, że to tak będzie wyglądać to w życiu bym za tym nie zagłosował.

Radny mówi też o problemie mieszkańców ul. Górniczej. – Podwórko po opadach deszczu zamienia się w grzęzawisko.

Halina Hiltawska (WCh) też mówi o placu zabaw przy ul. Omańkowskiej i problemach zdrowotnych bawiących się tam dzieci.

Marian Salwiczek (WCh) mówi o usterkach drogowych w ul. Granicznej i Kaliny oraz progach zwalniających przy szkołach przy ul. Kaliny.

Tomasz Piecuch (WCh) również wraca do sprawy placu zabaw przy ul. Omańkowskiej. Podkreśla, że powinny w tym miejscu zostać zamontowane ławki z oparciem. Mówi, że parę lat temu radni wnioskowali, aby przy placach zabaw nie wysypywać żwirku.

Radny prosi, aby wyjaśnić sytuację w ZSM. – Część personelu sprzątającego od lutego nie ma wypłat. Czy są podjęte działanie wobec tej sytuacji.

Adam Trzebinczyk (WCh) mówi o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zaznacza, że miasta sąsiednie ostatnio wprowadzono do strefy. – Nam się to nie udaje.

Marek Kopel pyta, czym kierował się prezydent, aby część widokową na szyb Prezydent zasłonić murem. – Na sesji zapewniano, że ogrodzenie będzie ażurowe.

09:40
Trwa dyskusja nad uchwałą o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

Marek Kopel, mówi o placu zabaw w Dolinie Górnika. – Została wyszarpana tam piaskownica. (…). Nie może być tak, że uchwalamy 40 tys. zł na ogrodzenie placu zabaw w Parku Róż, 30 tys. zł na wybieg dla psów a dzieci nie mają placu zabaw w Dolinie Górnika. Radny wnioskuje o wykreślenie tych kosztów z budżetu i przeznaczenie je na wspomniany plac zabaw.

Tomasz Piecuch pyta, czy zaplanowano zakup bramek dla klubu Zantka. 

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, mówi, że bramki już zakupiono. 

Barbara Tabin (SLD) zaznacza, że zgadza się z propozycją, aby zabrać 40 tys. zł na ogrodzenie w Parku Róż. - Z placu zabaw w Dolinie Górnika korzystają nie tylko mieszkańcy Maciejkowic, ale wszyscy chorzowianie. Jest on tam potrzebny. 

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, proponuje aby pozostawić zapisane zadania. Zaznacza, że w Dolinie Górnika i Żabich Dołach przewidziane są szersze inwestycje. Dodaje, że prezydent może skorzystać z rezerwy budżetowej na wykonanie wspomnianego placu.

Jacek Nowak proponuje, aby odwrócić propozycję. - Może prezydent w ramach wolnych środków ogrodzi plac zabaw w Parku Róż?

Podjęto wniosek M. Kopla. 

09:55
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

09:57
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:58
Radni rozpatrują skargę chorzowianki.

Skargę uznano za zasadną.

10:18 
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radzionków na realizację zadania pn. „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”

Z prośbą o wsparcie finansowe na urządzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. zwrócił się wójt gminy Radzionków. Centrum ma na celu upamiętnienie tysięcy mieszkańców Górnego Śląska, internowanych i wywiezionych w latach 1945-1948 przez władze sowieckie do pracy na terenie byłego ZSRR.

Chorzów dofinansował zadanie na kwotę 15 tys. zł.

10:26 
Podjęto uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

10:27 
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”.

Beneficjentami programu mają być członkowie rodziny wielodzietnej, czyli rodziny z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu, bez względu na jej dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (zarówno matkę, jak i ojca), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Narzędziem identyfikującym rodziny wielodzietne stanie się Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, wydawana bezpłatnie - uprawniająca jej posiadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów.

Karta honorowana będzie w oznakowanych punktach partnerskich. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz jej wzór zostaną określone przez prezydenta miasta Chorzów.

Tomasz Piecuch w imieniu komisji rodziny i pomocy społecznej RM przedstawia wniosek formalny. – Komisja wnioskuje, aby w ramach rodziny wielodzietnej ująć rodziny z dwójką dzieci.

Jacek Nowak pyta, czy są już ustaleni jacyś partnerzy spoza miasta. – Czy będzie to wyraźna pomoc dla rodzin wielodzietnych?

Ryszard Sadłoń (WCh) przyznaje, że z dużym niepokojem patrzy na kolejny program. Radny mówi, że Chorzowskie Centrum Kultury ma już karty, a ich oferta mogłaby być rozszerzona. – Kartę „Bajtel ChCK” ma ponad 1300 osób. Proponowałem, aby zrobić program „bajtel chorzowski”. 

Wiesław Ciężkowski mówi, że miasto ma oszacowany zakres osób, do których kieruje program. – To około 830 rodzin. Znamy skalę, zakres przygotowań. Wiemy jakie działania będziemy musieli odjąć. Rozszerzenie tego programu do dwójki dzieci, to nie jest wielka rodzina. W moich kategoriach pojmowania rodzina z dwójką dzieci nie jest wielodzietna. Proponuję, aby tego nie rozszerzać, cała uchwała straci wówczas sens. (…). Jeśli zostanie wprowadzono taki ogólnopolski projekt, to będziemy w stanie starać się o dodatkowe środki na jego obsługę.

Barbara Tabin mówi, że projekt rządowy ma być zrealizowany do czerwca br. – Jak ma wyglądać ta karta?

- Proponują, abyśmy nie czekali na to, jak ma wyglądać karta rządowa. (…). Róbmy swoje – mówi W. Ciężkowski.

Wydział zdrowia informuje, że rodzin z dwójką dzieci mamy około 3500, dla niech warto ten program poszerzyć – mówi T. Piecuch.   

J. Nowak podkreśla, że program będzie miał sens, jeśli włączą się w niego prywatni przedsiębiorcy. – Jeżeli włączymy do niego rodziny z dwójką dzieci to prywatni przedsiębiorcy mogą obawiać się skali programu. (…). Nie łączmy statusu materialnego rodziny (…). To mają być działania propagujące duża rodzinę.

M. Kopel zaznacza, że jak robi się przywileje to pojawiają się problemy. – Rozumiem, że chcemy promować wielodzietność. (…). My mamy problem z tym, że młodzi ludzie nie chcą, najczęściej, mieć dzieci. (….). Dwójka dzieci to w dzisiejszych czasach jest wyczyn, trójka to heroizm. Teraz są takie czasy, inne. Jeżeli Rada Miasta ma pokazać, że dwójka dzieci to coś znaczy, to zróbmy to. Radny mówi, też o kosztach. – W uzasadnieniu nie ma o tym ani słowa. (…). Przychylam się do wniosku komisji.

Podjęto wniosek komisji rodziny i pomocy społecznej. 

10:49
Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”.

10:50
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/783/14 Rady Miasta Chorzów z 6 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywianie oraz tryb ich pobierania.

10:54 
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Opolskiej 44.

10:56
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej.

10:58 
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej.

11:00
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Odległej, Wolności i Drogowej Trasy Średnicowej.

11:02
Trwa dyskusja nad uchwałą sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku”.

„Strategia Rozwoju Chorzowa do 2030 roku” jest częścią Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” realizowanego od III kwartału 2013 do I kwartału 2015. Wykonanie „Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030” jest kolejnym etapem realizacji Projektu. Pierwszym było określenie „Obszaru funkcjonalnego - Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

Czytaj też: Chorzowianie ocenili miasto. Najbardziej brakuje im...

- Ta strategia zawiera w całości program Wspólnie dla Chorzowa i chyba każdej organizacji. (…). Jest w niej wszystko, żeby było dobrze – mówi M. Kopel. Radny zaznacza, że obecna strategia jest bardzo ogólna. – Gdyby parę rzeczy wyrzucić to strategię można przenieść do każdego miasta na świecie. (…). Zapomnieliśmy, że mamy strategię, która jest już uchwalona. To jest dokument, jest w BIP. Trudno udawać, że go nie ma.  

Radny zaproponował wprowadzenie kilku autopoprawek. 

M. Kopel pyta także o lokalizację otwartego basenu, który ujęto w strategii. – Gdzie ten ogólnodostępny basen mielibyśmy zbudować?

Radny proponuje skreślenie kilku punktów i zmianę dat wykonywania zadań. 

Jednym z punktów jest ułatwienie dostępu do lekarza pierwszego kontaktu od 2016 r.

 – Czy mamy problem z dostępem do lekarzy pierwszego kontaktu? – pyta M. Kopel. 

- Szkoda, że nie spotkaliśmy się wcześniej, bo tych poprawek jest sporo – mówi M. Michalik. – Nie może być tak, że w mieście funkcjonują dwie strategie. Cieszę się, że ta panu wiceprzewodniczącemu się podoba. Nie zgodzę się, że ta strategia może być realizowana w każdym miejscu na świecie. 

Zastępca prezydenta zaznacza, że w strategii znajduje się kilkadziesiąt konkretnych rzeczy. – Ta strategia ma szerszy charakter. 

- Większość zadań jest możliwa do zrealizowana, ze względu na konkretne programy – mówi M. Michalik. 

- Dobrze byłoby zmodernizować basen przy Pl. Powstańców. (…). Chodzi o basen ogólnodostępny. (…). Dobrze byłoby gdyby województwo śląskie wyznaczyło środki na modernizację basenu w Parku Śląskim. (…). Wpiszmy modernizacja basenów ogólnodostępnych – mówi zastępca prezydenta. 

J. Nowak pyta o koszt opracowania. – Ile nas kosztował ten nowy dokument?

M. Michalik mówi, że opracowanie dokumentu kosztowało ponad 90 tys. zł. - Większość kosztów pokryła Unia Europejska. 

- W tej strategii brakuje mi Ruchu Chorzów – mówi R. Sadłoń. – Nie ma tej perspektywy. (…). Nie zadano pytania o sport w Chorzowie. (...). Ja z Ruchem wiążę duże nadzieje na rozwój całościowy miasta. 

- Temat sortu występuje. (…) – mówi M. Michalik. Zastępca prezydenta zaznacz, że miasto ma bogatą infrastrukturę sportową. - Jesteśmy przebogaci jeśli chodzi o stadiony piłkarskie.

12:00
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Chorzowa do 2030 roku”.

12:01
Podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej ulicy Planty Śląskie położonej w granicach administracyjnych miasta Chorzów.

12:04 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie w rejonie ulic Gruntowej, Kruszcowej i Stacyjnej.

Nabycie prawa własności działek będących przedmiotem niniejszej uchwały od ich dotychczasowych właścicieli doprowadziłoby do tego, że miasto Chorzów posiadałoby cały teren zajęty przez staw „Herman” i przyległe tereny zielone. Umożliwiłoby to podjęcie działań, które pozwoliłoby na rewitalizację tamtego obszaru miasta, poprawę jego atrakcyjności oraz przeznaczenie w przyszłości części tych terenów do zbycia.

12:05
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wolności 32 - 32a.

12:08 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej i ul. Janasa.

12:11
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/718/13 Rady Miasta Chorzów z 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

- W związku z wszczętym postępowaniem nadzorczym w sprawie uchwały nr XXXVIII/718/13 Rady Miasta Chorzów z 7 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, skutkującym podjęciem nowej uchwały tj. nr XL/769/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, będącej aktem prawa miejscowego, istnieje konieczność uchylenia uchwały - informuje Krzysztof Chromy.

12:12
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XLI/782/14 Rady Miasta Chorzów z 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

12:14
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/715/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie odstąpienia od podwyżki wysokości miesięcznej stawki podstawowej opłaty czynszowej za lokale użytkowe.

12:16 
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/679/13 Rady Miasta Chorzów z 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie Programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzeni obejmującej tereny Rynku i okolicy.

- Ta uchwała jest już nieaktualna. Jedyna rzecz, jaką trzeba jeszcze wykonać, to projekt małej architektury w obrębie płyty Rynku - mówi Henryk Wieczorek, przewodniczący RM.

12:19
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2014.

12:20
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych.

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. – Problem funkcjonuje od wielu lat. Jesteśmy na dobrej drodze. Od 2011 roku prowadzimy rozmowy z KSSE. Sporem były nierozwiązane sprawy z MTK. Sytuację prawną uregulowano w 2012 r. Przedstawialiśmy inne tereny m.in. przy ul. Michałkowickiej. Na dzień dzisiejszy strefa nie była nim zainteresowana. Jeśli chodzi o teren przy ul. Nowej to wpisaliśmy go w tym roku na wniosek syndyka. Ta formuła prawna nie pozwala jednak na to by był on częścią KSSE. (…). Teren MTK mamy pozytywną decyzję zarządu strefy, czekają nas decyzje w Warszawie. Jedne miasta wystartowały wcześniej i to cieszy, że są w strefie. Nie mam wątpliwości, że my też w niej będziemy. 

Odpowiada Jerzy Szafranowicz, dyrektor ZSM.

O niepłaceniu wynagrodzeń pracownikom, salowym. – Szpital miejski płaci i będzie płacił wszystkim swoim pracownikom. Domyślam się, że chodzi o firmę, która podjęła u nas działania sprzątające. W kwietniu 2013 r. ogłosiłem przetarg na sprzątanie naszego szpitala. Przejęła 67 pań salowych. Ocena racy firmy jest bardzo dobra. (…). 21 lutego wpłynęło do mnie pismo, że firma nie zapłaciła swoim pracownikom. Wpłynęło do mnie pismo wyjaśniające. Niestety sytuacja się powtórzyła. Zawarliśmy porozumienie.(…). 10 kwietnia panie nie otrzymały wynagrodzenia, ZSM rozwiązał umowę z ta firmą. Od maja panie salowe staną się pracownikami ZSM. Umowa przewiduje 59 tys. zł kary. Na poczet tej kary zabieramy sprzęt firmy. Panie salowe zgłosiły firmę do Państwowej Inspekcji Pracy. Trafiliśmy na firmę nierzetelną finansowo. Dyrektor nie wykluczył, że pod koniec roku pracownice znów przejdą do firmy zewnętrznej. 

Odpowiada Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych.

O placu zabaw przy ul. Omańkowskiej. – Trwają badania żwirku. Jak będzie trzeba to się go wymieni na piasek.

O Dolinie Górnika. – Piaskownicę usunięto, że względu na zły stan techniczny.

O ul. Górniczej. – Zajmie się tym PGM.

O ogrodzeniu szybu Prezydent. – Pojawiły się skargi na temat hałasu, zarówno z powodu imprez odbywających się na terenie szybu, natomiast goście Sztygarki skarżyli się na ruch samochodowy. Stąd decyzja, by w części przywrócić mur. (…). Jest to nawiązanie do architektury poprzemysłowej. (…). To jest sprawa kontrowersyjna.

O ul. Granicznej i Kaliny. – MZUiM zajmie się tą sprawą. 

12:32
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~Ilona

IP: 159.245.*.*

2014-04-24 10:11:12

I znowu ci bezmyślni pa...ci ze W.Ch. łacznie z beznadziejnym Koplem blokują wcześniej zaplanowane zadania. Panowie, co chcecie przez to osiągnąć? Już nie jesteście w stanie zaszkodzić temu miastu, już nie. Jeszcze trochę wytrzymamy, a później to co będzie zaplanowane dla dobra miasta, będzie realizowane.

~marian

IP: 195.206.*.*

2014-04-24 10:20:58

A może tak ogrodzić plac zabaw na Amelungu? Urządzenia ustawione są w dwóch olbrzymich piaskownicach w których niejednokrotnie swoje potrzeby załatwiają wałęsające się tam "bezpańskie" psy.

~donek

IP: 93.175.*.*

2014-04-24 10:31:42

co to za skarga? tak enigmatycznie napisane.

~Wojtek

IP: 89.25.*.*

2014-04-24 11:31:12

A Pan Salwiczek jak zwykle tylko i wyłącznie o swoim najbliższym otoczeniu. Jak mieszkał na Czempiela to tam wszystko było źle, teraz mieszka na rogu Kaliny i Granicznej, teraz te dwie ulice mu nie pasują. A progi przy szkołach są dobrym pomysłem, ale powinny być zamontowane na całej szerokości drogi tak aby kierowcy ich nie omijali.

~Ilona

IP: 159.245.*.*

2014-04-24 11:34:03

Dlaczego ogrodzić plac zabaw na Amelungu? Dlaczego stwarzacie sztuczne problemy i generujecie koszty? Najlepiej ogrodźcie wszystko!. Po co opłacamy Straż Miejską, oni nie mogą w końcu zabrać sie roboty i patrolować przez jakiś czas najbardziej narażone na "psy" a właściwie na nieodpowiedzialnych właścicieli czworonogów miejsca? Ludzi trzeba nauczyć, ludziom trzeba tłumaczyc i niestety karać mandatami, anie wszystko ogradzać i "upiększać" tablicami z napisem " zakaz wyprowadzania psów"

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-04-24 12:12:29

Widać, wybory tuż tuż..taka troska, taka "specjalna troska" o sąsiadów-PODPISY, już zbierają długopisy do rozdawania. Przez lata zrujnowane śródmieście, Cwajka, Biadacz, syf-brud na targowisku Barska, w bramach, brak dostępu do przychodni, mieszkania bez ubikacji... było byle jak ALE teraz będzie MIODZIO. S.I.M:mamy program rewitalizacji miasta już od 2009r i go zrealizujemy z poparciem społecznym. Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców niezastąpionych zaRadnych wyleczy. Pozdrawiam.

~pelka

IP: 77.254.*.*

2014-04-24 13:10:13

Bardzo dziękuję pani Ilonie za ,,dziesiatke ,,czyli określenie sedna sprawy .gratuluje empatii i zdrowego rozsądku. Pozdrawiam Witold Pelka lek.wet ,radny miasta

~B. Gniełka - uczestniczka zespołu ds. infrastruktury

IP: 31.2.*.*

2014-04-24 13:36:00

Szkoda że Radni jakoś nie kwapili się do udziału w zespołach roboczych, współtworzących Strategię Rozwoju Chorzowa, a mieli taką możliwość. Interesuje mnie czy autorzy opracowania uzyskali jakieś pisemne uwagi ze strony Radnych. Jeżeli tak, to te uwagi powinny zostać zaprezentowane podczas obecnej sesji, ze wskazaniem wnioskodawców. Dlaczego nie podjęto dyskusji nad tak ważnym dla rozwoju miasta dokumentem?

~ela

IP: 89.79.*.*

2014-04-24 13:54:29

problem gdzie ogrodzić plac zabaw może radni pomysla o więcej miejsc w przedszkolach o tych dzieciach co się nie dostały.

~pikus3

IP: 89.74.*.*

2014-04-24 19:13:52

do pana dariysza nie obrazaj pan pana radnego trzebinczyka na temat targowiska na barskiej przeciez to jego teren narazi sie pan za przeproszeniem u wch przeciez na chodniku niemozna handlowac a on moze

~Grazia

IP: 77.252.*.*

2014-04-24 20:39:15

Zgadzam się ,że zmiana ogrodzenia przy szybie Prezydent to beznadziejna zmiana ,chodzi o część z klinkierki reszta ok !!!

~ala

IP: 109.95.*.*

2014-04-24 20:52:09

jan Blat dlaczego jeszcze nie zabrales glosu?

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2014-04-24 21:38:07

Pytanie o strefę ekonomiczną: DLACZEGO za p.KOPLA nie powstała, a Świętochłowice już mają...OBIETNICE to ciut za mało dla mieszkańców... REALIZACJE ... tego oczekujemy...SIM - Mamy program rewitalizacji Chorzowa i z poparciem społecznym go zrealizujemy-Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców.Pozdrawiam.

~JustK

IP: 46.148.*.*

2014-04-24 21:49:29

Do B.Gniełka.Ma Pani oczywiście rację.Nikt z radnych opozycyjnych wobec prezydenta Kotali nie zgłaszał pisemnych uwag,a śmiem sądzić,że wielu z nich nawet nie zapoznało się z tym dokumentem.Po co? Lepiej przecież popisywać się na sesji jakimiś głupimi komentarzami,czy z napuszoną miną i oczyma wzniesionymi na galerię sali obrad zadawać pytania na poziomie urągającym inteligencji przeciętnego człowieka.

~Jan Błaut-Stow."Tradycja i Wsparcie"

IP: 37.30.*.*

2014-04-25 09:17:12

Ostatnia Sesja nie wniosła nic merytorycznego dla poprawienia sytuacji gospodarczej Chorzowa.Być dobrym Radnym, tzn posiadac umiejetnośc przewidywania skutków swych decyzji. Chorzów obecnie jest zamierającym a nawet można powiedziec " umierającym" miastem .Moim zdaniem nie można czekać w nieskończonosć na "dobrego wujka " który swe pieniadze zainwestuje w CHorzowie. Nic tak nie "dołuje" zamieszkałych w Chorzowie, jak spadek mieszkańców i prak pracy.Na żadej sesji nikt z radnych nie przedstawił recepty jak rozwiazac ten najważniejszy program. Ja nie będę podpowiadał Radzie jakie są recepty,/a takie mam/ by wyjśc z tej degrengolady,upadającego miasta. Idą wybory i to od nas zależy kto będzie "sterownikiem "naszej przyszłości.pozdrawiam

~Aga 59 lat

IP: 91.218.*.*

2014-04-25 15:03:40

"M. Kopel zaznacza, że jak robi się przywileje to pojawiają się problemy. – Rozumiem, że chcemy promować wielodzietność. (…). My mamy problem z tym, że młodzi ludzie nie chcą, najczęściej, mieć dzieci. (….). Dwójka dzieci to w dzisiejszych czasach jest wyczyn, trójka to heroizm. Teraz są takie czasy, inne." Heroizmem było posiadanie trójki lub czwórki dzieci za komuny. Dziś jest na pewno łatwiej!

~Oszukani

IP: 109.95.*.*

2014-04-26 08:19:02

jan blat twoje wypowiedzi sa sa merytorycznie tragiczne. co oznacza "prak pracy" ? czy ty widzisz w ogole co ty piszesz w kazdej twojej wypowiedzi na forum jest tyle bledow , ze szkoda gadac. wnioskuje po tym, ze w zyciu nie przeczytales żadnej ksiazki. piszesz brednie . skad ty wiesz co najbardziej dołuj mieszkancow najbardziej. mnie najbardziej doluje to jak dzialales w sp. socjalnej jednosc i w tow . tradycja i zaparcie.

~Erwin z Wolki

IP: 46.148.*.*

2014-04-26 23:50:11

Panie Błaut,pańskie recepty na bezrobocie są z pewnością rewelacyjne.Co do "spadku mieszkańców","degrengolady","upadającego miasta" to panie Błaut mam pytanie.Co pan tu jeszcze robi???Chorzów jest sympatycznym miastem,i całkiem nieżle się tu żyje,a jak się nie podoba to do Sosnowca.Tam będzie pan szczęśliwy.

~Jan Błaut Stow "Tradycja i Wsparcie"

IP: 213.158.*.*

2014-04-27 14:36:24

Trudno jest polemizowac z anonimami ,"ERWIN i Oszukani" wyjawcie swoje prawdziwe nazwiska i porozmawiamy.Jeśli ktos jest oszukany to proszę zgłosic tą sprawę do organów ścigania .Nie zgłaszanie o tym zdarzeniu jest przestepstwem a pomawianie jest zagrozone w KK. .Panie Erwin z Wolki, po treści Pańskiej wypowiedzi, widac że poza krytyką mojej wypowiedzi brak jest zaprzeczenia faku zamierania gospodarki i katastrofalnego spadku mieszkańców /a z faktami się nie dyskutuje/ CHorzowa.Po Waszych wypowiedziach jednoznacznie stwierdzam że nie uczstniczycie czynnie w życiu naszego miasta, bo nie jesteście w temacie.Wasza wiedza opiera sie na przekazie z "magli".pozdrawiam anonimów wstydzących sie swych nazwisk

~obserwatorka

IP: 213.238.*.*

2014-05-08 10:44:49

dajcie juz spokój z promowaniem wielodzietności, bo ta wielodzietność najczęściej występuje tam gdzie jest patologia,alkoholizm, bezrobicie, w rodzinach które pozostają na garnuszku ops, rodzice nie kwapia się do pracy aby utrzymać swoją gromadke dzieci,czynszu nie płacą, energię elektryczną pobierają nielegalnie, jedynym źródłem utrzymania są świadczenia z pomocy społecznej czyli z naszych podatków!!! Niby nie mają środków do zycia, ale na alkohol, papieroski zawsze mają. I po co im tyle dzieci, które i tak utrzymywać będzie państwo czyli my podatnicy! A będzie to następne pokolenie bezrobotnych, niewykształconych i uzaleznionych od pomocy społecznej! Lepiej zajmijcie sie poprawą jakości życia rodzin, które chcą mieć jedno, dwoje dzieci i którzy będa w stanie normalnie utrzymać i wychować dzieci na porzadnych ludzi!!!

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.