46. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

Chorzowianin 2014-06-26 | Komentarzy: 0
Radni zatwierdzili wykonanie budżetu za rok 2013. Prezydentowi, podobnie jak w roku ubiegłymi, zabrakło głosów do udzielenia absolutorium.
46. sesja Rady Miasta. Czytaj relację

09:08 
Rozpoczęły się obrady 46. sesji Rady Miasta.

09:12 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono uchwały: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej; w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej; w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Opolskiej 44.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala zgłasza projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Dudka. Prezydent uzasadnia, że radny został powołany na członka zarządu Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Podkreśla, że przedsiębiorstwo dzierżawi działki od miasta Chorzów, co kłóci się z pełnieniem funkcji radnego.

Marek Kopel (WCh) mówi, że jest to poważna sprawa i wymaga ona stanowiska prawników.

Projektu uchwały nie wprowadzono.

Prezydent prosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej w lipcu. Obrady będą dotyczyły m.in. odwołania radnego Marka Dudka.

Wprowadzono uchwałę o zmianie uchwały nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Modernizację dachu Teatru Rozrywki.

Wprowadzono uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Akademia gimnazjalisty”, który realizowany będzie w partnerstwie z Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie przy ul. Ks. J. Czempiela 52 przez Lidera projektu - firmę „Graficom. Dariusz Mierzwa„ z Chorzowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych„ oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej i pieniężnej.

Wprowadzono uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Rozwiń swoje zainteresowania”, który realizowany będzie w partnerstwie z Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącym w skład ZSO nr 1 w Chorzowie przez Lidera projektu - firmę „Graficom. Dariusz Mierzwa„ z Chorzowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych„ oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej.

Radni mieli zająć się też projektem uchwały w sprawie stworzenia miejsca upamiętnienia Gerarda Cieślika.

Marek Kopel mówi, że radni muszą mieć czas, żeby spokojnie usiąść i przeanalizować miejsca, w których ma stanąć ławeczka. Zaznacza, że jest za ul. Wolności, podkreśla przy tym, że musi być wskazana dokładna lokalizacja. Radny mówi także o formie upamiętnienia piłkarza. Odnosi się do rozstrzygnięcia konkursu na pomnik Gerarda Cieślika. – Z całą pewnością nie jest to ławeczka Cieślika a pomnik. (…). Chcemy ławeczkę, czy pomnik?

M. Kopel prosi, aby projekt tej uchwały przenieść na następną sesję.

Projektu uchwały nie wprowadzono.

Wprowadzono projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Samorządowym Chorzowsko - Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

09:28
Przyjęto protokół z 45. sesji Rady Miasta.

09:29
Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala składa informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:35
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak (PiS) mówi, że mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic zostali pozbawieni bezpłatnej opieki stomatologicznej. Prosi, aby NFZ zastanowił się, jak na terenie każdej chorzowskiej dzielnicy zapewnić bezpłatną opiekę medyczną.

Radny pyta też, czy ktoś w naszym mieście panuje nad tym, co się dzieje z zabytkami. – Parę miesięcy temu zgłaszałem miejskiemu konserwatorowi zabytków, że na ternie Góry Redena znaleziono słupek graniczny i warto go zabezpieczyć. (…). Dostałem informację, że parę dni temu słupek rozbito. (…). Wyremontowano kasyno w Chorzowie Batorym(…) całe zabytkowe wnętrze zostało wyprute. Nic z niego nie zostało. Czy coś robimy, aby ratować nasze zabytki, czy tylko robimy propagandę?

Mariola Roleder (WCh) mówi, że zgłosili się do niej mieszkańcy m.in. nowego osiedla Pod Arkadami z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania w tej okolicy placu zabaw i boiska.

Radna mówi też o pracy komisji rewizyjnej, która prowadzi kontrolę w PGM. – Zwróciliśmy się o protokół z audytu (…). Radna mówi, że dyrektor PGM odmówił wydania tego protokołu. - Kto dał upoważnienie panu dyrektorowi na cenzurowanie w taki sposób pracy komisji rewizyjnej oraz od uchylania się przedstawienia dokumentu, o który prosi komisja?

Joachim Otte (WCh) dziękuje za przeprowadzenie renowacji budynku przy ul. Armii Krajowej. – Tam jest cała pierzeja, która oczekuje na tego typu renowację. (…). Proszę o ujęcie całej tej ulicy i części Chorzowa Batorego do planu rewitalizacji na najbliższe lata.

Radny mówi też o ławeczce G. Cieślika. – Mieszkańcy Batorego byli smutni, że ławeczka ma stanąć w centrum miasta. Teraz co się stało. Jest pomysł na ławeczkę i pomnik. Proponuję, aby pomnik stanął w jakimś pięknym miejscu Chorzowa Batorego a ławeczkę postawmy na ulicy Wolności.

Tomasz Krawczyk (WCh) mówi o opłatach za korzystanie z windy. – Na podstawie jakiego aktu prawnego Urząd Miasta podpisuje umowy z mieszkańcami skoro nie ma odpowiedniej uchwały? (…). Na podstawie jakiego aktu prawnego sporządzano umowy?

Ryszard Sadłoń (WCh) też mówi o kasynie w Batorym. – Byłem tam w każdą niedzielę. Dla mnie jest to akt barbarzyństwa, który tam został wykonany. Chciałbym się dowiedzieć, kto zawinił? Czy komuś do budowy hotelu jest potrzebne zniszczenie śląskiej kultury. (…). Tam jest nowobogacko. (…). Coś zniszczono z naszej historii. Czy były zrobione jakieś ruchy w kierunku powstrzymania tego?

M. Kopel pyta dlaczego nie ma podpisu autora uchwały i podpisu radcy prawnego na projekcie uchwały dotyczącej pozbawienia mandatu radnego Marka Dudka.

09:57
Podjęto uchwałę w sprawie nadania Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu Józefowi Kupnemu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chorzowa.

09:58
Małgorzata Kern, skarbnik miasta, przedstawia sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chorzów za rok 2013.

- Prognozowane dochody budżetu Miasta zostały wykonane w 2013 roku kwotą 463.189.856,72 zł, co daje więcej wpływów do roku poprzedniego o kwotę per saldo 26,06 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu 2010 i 2011 roku, zrealizowane w roku 2013 dochody ogółem były wyższe odpowiednio o 101,22 mln zł (tj. o 27,96 %) oraz o 60,76 mln zł (tj. o 15,1 %). Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 434.965.697,09 zł, tj. na poziomie 98,79 % planu po zmianach. W porównaniu do analogicznego okresu lat 2010–2012, zrealizowane dochody bieżące były wyższe odpowiednio o 22,59%, 11,62 % i 6,41 %. Natomiast osiągnięte w ubiegłym roku budżetowym dochody majątkowe zrealizowano na poziomie zbliżonym do roku 2012 (99,53 % dochodów ogółem uzyskanych w 2012 r.), tj. w kwocie 28.224.159,63 zł stanowiącej zaledwie 59,39% planu po zmianach - mówi skarbnik.

W uchwale budżetowej na rok 2013 uchwalono deficyt w wysokości 14.137.512 zł stanowiącej w relacji do dochodów 3,07 %. Ostatecznie budżet miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 5.612.053,28 zł, tj. niższym od zaplanowanego o 8.891.401,72 zł, który został sfinansowany z następujących źródeł: a)emisją obligacji komunalnych w kwocie 4.883.716,28 zł, b) pożyczkami w kwocie 246,399,00 zł, c) wolnymi środkami w kwocie 481.938,00 zł.

Skarbnik mówi, że najwięcej pieniędzy z budżetu trafiło na oświatę i pomoc społeczną oraz transport i łączność.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi o nadwyżce operacyjnej, która jest na poziomie 35 mln zł.

Przedstawia też zakres inwestycji przeprowadzonych w ubiegłym roku. Prezydent zaczyna od inwestycji drogowych. – Największa inwestycja zakończona w roku ubiegłym to remont estakady. Kolejna ważna inwestycja to budowa ronda w okolicach ul. Gałeczki. W toku jest przebudowa ul. Armii Krajowej. Prezydent wymienia też prace na DTŚ, mówi o przebudowie ul. Stefana Batorego, budowie parkingów przy ul. Floriańskiej, 3 Maja i miejsc parkingowych w Chorzowie Batorym, przebudowie ul. Leśnej II. – Ogólne wydatki poniesione na inwestycje drogowe to kwota ponad 30 mln zł.

Prezydent mówi też o gospodarce mieszkaniowej, wymienia m.in. budowę budynku komunalnego przy ul. Pudlerskiej, modernizacjach budynków. – Ogólne wydatki na inwestycje mieszkaniowe i remonty wyniosły 28 mln zł.

A. Kotala mówi też o remontach w szkołach i przedszkolach. Wymienia prace w Gimnazjum nr 8, termomodernizację budynku SP nr 14, doposażenie placów zabaw. Ogólne wydatki na te inwestycje wyniosły ponad 3 mln zł.

Prezydent mówi też o przestrzeni miejskiej, wymienia prace w Parku Hutników, modernizacje zieleńców, placu zabaw przy ul. Młyńskiej. Wydatki na przestrzeń miejską wyniosły prawie 3 mln zł.

A. Kotala wymienia inwestycje w kulturę i sport. Mówi o zakończonej inwestycji m.in. w Starochorzowskim Domu Kultury, obiekcie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Zaznacza, że utrzymanie stadionu przy ul. Cichej to prawie milion zł rocznie.

Prezydent wymienia też inwestycje zdrowotne, w tym zakup sprzętu do szpitala dziecięcego, przebudowie ZSM. Mówi także o bezpieczeństwie, zakupie wozów do policji i straży pożarnej.

10:30

Komisje stałe Rady Miasta, poza komisją gospodarki i rozwoju miasta, pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chorzów za rok 2013.

Mariola Roleder, przewodnicząca komisji rewizyjnej, mówi, że po analizie dokumentów i wyjaśnień pracowników wydziału finansowego UM oraz prezydenta miasta, komisja rewizyjna wnosi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.

- Komisja rewizyjna opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu za rok 2013 i wnioskuje o udzielenie prezydentowi miasta Chorzów absolutorium za 2013 rok - mówi M. Roleder.

Radna zaznacza, że ogólna kwota zadłużenia miasta to ponad 86 mln zł.

- Ważne i  konieczne jest planowanie obniżenia wydatków bieżących – mówi M. Roleder.

Przewodnicząca podkreśla, że nie można uzasadnić dużych wydatków przeznaczonych na promocję miasta.

Adam Trzebinczyk przedstawia stanowisko klubu Wspólny Chorzów. – Nie wnosimy uwag do sprawozdania finansowego. Zostało ono wykonane prawidłowo. (…). Pozytywnie oceniamy osiągnięcie nadwyżki operacyjnej. (…). Radny zaznacza, że rok 2013 był rokiem, w którym wydano więcej pieniędzy niż było wpływów do budżetu. Mówi, że klub niepokoi spadek dochodów z dzierżawy majątków gminy. Podkreśla, że wciąż nie ogłoszono konkursu na zagospodarowanie rynku.

Krzysztof Hornik, przewodniczący klubu PO. – Klub pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu i wnosi o udzielenie absolutorium.

Jacek Nowak, przewodniczący klubu PiS, mówi, że radni PiS mają klika zastrzeżeń. – Przedstawia się jedną wizję a realizuje się inną. Jak chociażby mur wokół szybu Prezydent. (…). Najpierw podpisuje się deklaracje a potem prosi radnych o zatwierdzenia, jak było podczas Gali Niegrzeczni.(…). Wydaje mi się, że nie wszystkie wydatki było do końca przemyślane. Chociażby słynna wyprawa do Chin. (…). W chwili obecnej komisja rewizyjna prowadzi kontrolę związaną z promocją i działalnością PGM. Okazuje się, że wiele zleceń odbywa się w procedurze bezprzetargowej.(…). Od strony merytoryki wydawania pieniędzy jest nie wszystko w porządku. Od strony rachunkowej jest wszystko w porządku.

Marek Kopel mówi, że w prezentacji pokazano ul. A. Krajowej bez kwot. – Pewnie dlatego, że inwestycję przeprowadzają Tramwaje Śląskie. (…).

Radny pyta o otwarcie bloków operacyjnych ZSM. – Pokazano, że otwarto jest w 2013 r., pamiętam, że były gotowe one już w 2010 roku. (…). Proszę wyjaśnić, czy zostały one wykonane w 2013 roku czy wcześniej?

10:43
Skarbnik miasta przedstawia stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Opinia RIO z wykonania budżetu miasta Chorzów za rok 2013 jest pozytywna.

Andrzej Kotala mówi, że nie zgadza się z niektórymi stwierdzeniami. – Wzrost zadłużenia miasta w 2010 był na poziomie 19 proc. W roku 2013 na poziomie 18 procent. Zadłużenie zmalało.

Prezydent zaznacza, że wiele inwestycji przeprowadzanych jest z w ramach projektów unijnych, dlatego potrzebne są na nie środki. – Będzie jeszcze więcej pieniędzy do wzięcia pod warunkiem, że podejmiemy taką decyzję. Jeżeli tak, to będziemy się musieli więcej zadłużyć.

Prezydent mówi, że wzrosły wydatki bieżące, bo powstał nowy referat do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. A. Kotala mówi też o rankingu prezydentów i miast rozwojowych. Mówi, że znalazło się w nim trzech śląskich prezydentów. – W tych miastach są budżety rozwojowe. (…). Musimy decydować, albo mieć stagnację, albo się rozwijać. (…). Musimy czymś zachęcić ludzi do mieszkania w Chorzowie. (…). Co roku wzrasta ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach. To są argumenty, które powodują, że ludzie chcą mieszkać w Chorzowie.(…).

Prezydent mówi, też o koncepcji Rynku. – Toczy się ona swoją drogą.(…). Od początku sukcesywnie realizuję plan, który sobie wyznaczyłem. Jest pewne opóźnienie. (…). Priorytetem dla radnych był stadion Ruchu. (…).

- Wzrost przychodów jest i nadwyżki operacyjnej jest ewidentny Nadwyżka operacyjna i wielkość budżetu to jest najważniejsze – mówi prezydent.

- W PGM do 2012 roku nie było takiego pojęcia jak przetargi publiczne.(…). Nie było w ogóle zamówień publicznych. Dzisiaj te zamówienia w PGM mają charakter awaryjny – mówi A. Kotala.

- Inwestycja była przeprowadzana na przestrzeni lat, ale skończyła się w 2013 roku – mówi prezydent o blokach operacyjnych ZSM.

10:56
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chorzów za rok 2013.

Głosowało 23 radnych. 14 było za, 9 wstrzymało się od głosu.

11:15
Nie podjęto uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta za 2013 rok.

A. Trzebinczyk, w imieniu klubu Wspólny Chorzów mówi, że radni klubu zwracają prezydentowi uwagę, że nie przeprowadził konkursu architektoniczno-urbanistycznego na modernizację rynku. Podkreśla, że prezydent zmarnował 300 tys. zł na przeprowadzenie projektów stadionu Ruchu Chorzów.

– Klub radnych nie akceptuje wprowadzanie radnych w błąd - mówi.

A. Trzebinczyk mówi m.in. o ogrodzeniu wokół szybu Prezydent. Radny mówi też o Gali Niegrzeczni, która kosztowała 180 tys. zł. – Był to zbędny wydatek. Przewodniczący wymienia też wyjazdy do Chin czy Cannes.

– Klub wspólny Chorzów nie popiera wniosku o udzielenie absolutorium dla prezydenta za rok 2013.

- Gratuluję uchybień tylko takich jakie wymienił klub Wspólny Chorzów. (…). Będziemy głosowali za udzieleniem absolutorium prezydentowi – mówi K. Hornik.

- To nie jest prawdą, co powtarza prezydent, że musimy zadłużać miasto, by realizować unijne projekty. (…). Nasz udział w wielu projektach jest niższy od nadwyżki operacyjnej, którą mamy. Unijne projekty dofinansowane w 85 procentach mają oczywiście pierwszeństwo. (…). Może sytuacja się zmienić, jak będziemy budować obwodnicę i dołożyć 50 mln zł. Wtedy będzie trzeba zadłużyć miasto bo jest to ważna inwestycja. (…) - mówi M. Kopel.

Prezydent odnosi się do zarzutów niegospodarności dotyczących koncepcji modernizacji stadionu Ruchu. – To poprzedni prezydent wykazał się niegospodarnością. (…). Projekt był na 18 tys. miejsc, co kosztowałoby 60 mln zł. (…). Jeżeli zmniejszyłem z 18 na 12 tysięcy miejsc to nazywa się to niegospodarnością. (…). Klub Wspólnego Chorzowa wstrzymał budowę stadionu. (…). Wybraliście opcję wsparci klubu a nie budowy. (…). Proszę radnych Wspólnego Chorzowa o zmiennie mentalności i patrzenia na promocję miasta, jeżdżenie na targi. Tam już wszyscy są, jesteśmy jednymi z ostatnich, którzy się tam pojawili. To wymaga wieloletniej pracy aby uzyskać efekty z promocji, reklamy. To jeden z elementów, które trzeba prowadzić. Musimy promować miasto inaczej nikt nie będzie wiedział, że Chorzów istnieje na mapie Polski. Wyjazd do Chin jest takim samym elementem jak wyjazd do Monachium. (…). Większość śląskich miast ma miasta partnerskie w Chinach. (…). Państwo krytykujecie wszystko co w przyszłości może przynieść efekty dla miasta - mówi A. Kotala, prezydent Chorzowa.

- Prezydent po raz któryś powiedział, że ogłoszenie przetargu przez poprzedniego prezydent na projekt stadionu, który miał kosztować 60 mln zł był nadużyciem. Koszt stadionu nie został wymyślony przez prezydenta ale przez architekta. Koszt jednego krzesełka zależy od tego, co się buduje na stadionie. (…). To, że to było dobrze wycenione to zweryfikował przetarg. (…). Zgłosiło się kilka firm. (…). Podstawowy projekt to była prosta modernizacja trybun. (…). Pod przyszłą budowę stadionu był określony WPF. (…). Prezydent odwrócił rolę najpierw była określona kwota na 100 mln zł, a w WPF zostało 60 mln zł. W ten sposób nie powinno się projektować stadionu – mówi M. Kopel.

- Jedną z kryteriów była wartość projektu. Biuro mogło uzyskać wiele punktów za minimalizację kosztów inwestycji. (…). Koszt tej inwestycji był na poziomie do 50-60 mln zł przy wszystkich założeniach z możliwością etapowania. Ta kwota, o której mówicie wynika ze średniej wartości miejsca na podstawie budowanych obiektów. (…). Jesteśmy na straży tego by obiekt był tani – mówi A. Kotala.

Nad uchwałą głosowało 23 radnych. 8 było za, przeciw 5, wstrzymało się 10. Nie uzyskano bezwzględnej większości głosów. Uchwały nie podjęto.

11:37
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

11:46
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

11:48
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

11:52
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

11:54
Podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Dotychczas Miasto Chorzów zrealizowało już trzy programy emisji obligacji, a zobowiązania na koniec 2013r. z tytułu przeprowadzonych emisji wynoszą 55.133.000 zł. Przedmiotowy, czwarty program emisji opiewa na kwotę 26.147.000 zł, a okres wykupu poszczególnych serii obligacji będzie zawierał się w przedziale od 7do 14 lat. Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedłożonym projekcie uchwały podano zarówno sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, jak również wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

11:55
Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

11:57
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.

11:58
Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i Karola Miarki 16 w Chorzowie".

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje zadania w formie pożyczki w kwocie do 581 859,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 872 808,21 zł

12:01
Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10 a w Chorzowie".

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach decyzją z 14 maja 2014r. przyznał na zadanie pn. „Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10a w Chorzowie” dofinansowane w postaci pożyczki i dotacji w następujących kwotach: pożyczka – 222.843 zł ; dotacja – 11.152 zł. Podjęta uchwała pozwoli uzyskać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki. Jest także dokumentem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

12:02
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Nowy start na lepsze jutro”, który realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Chorzów - Partnerem projektu reprezentowanym przez Jolantę Noworyta - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie oraz Jolantę Kotala - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie przez Lidera projektu - Śląską Fundację Inicjatyw Społecznych z Chorzowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 , Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach„ Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty„ Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych„ oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej, w postaci wynajmu pomieszczeń SP 24 i SP 29 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.

12:03
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Akademia gimnazjalisty„, który realizowany będzie w partnerstwie z Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie przy ul. Ks. J. Czempiela 52 przez Lidera projektu - firmę „Graficom. Dariusz Mierzwa„ z Chorzowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach„, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty„, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych„ oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej i pieniężnej.

12:05
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Rozwiń swoje zainteresowania”, który realizowany będzie w partnerstwie z Gimnazjum nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego wchodzącym w skład ZSO nr 1 w Chorzowie przez Lidera projektu - firmę „Graficom. Dariusz Mierzwa„z Chorzowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 , Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych„ oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej.

12:07
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

12:08
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

12:11
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr XLIII/826/14 z 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim renowacji elewacji wieży kościoła Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zlokalizowanego przy ul. Długiej 32 w Chorzowie.

Dotacja wynosi 100 tys. zł.

12:13
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVII/474/08 Rady Miasta z 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

12:18

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”.

Chorzowski program dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony uchwałą Rady Miasta Chorzów 24 kwietnia 2014, pod nazwą Chorzowska Karta Dużej Rodziny dostosowano do warunków programu rządowego. Chorzowska Karta Dużej Rodziny będzie honorowana wraz z ogólnopolską Karty Dużej Rodziny. Elementem różniącym będzie miejsce zamieszkania, w programie lokalnym zawężone do Chorzowa.

- W Chorzowie mamy 3 tysiące rodzin 2 plus 2. Moglibyśmy pomyśleć też o takich rodzinach. (…) – mówi A. Trzebinczyk.

- Nasza uchwała po przyjęciu będzie dotyczyć tylko 3 plus. Zaproponujemy rozwiązania także dla tych, którzy mają mniej dzieci – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych.

12:23
Podjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie w IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.

12:24
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018.

13:04
Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018.

13:04
Ogłoszono 30 minut przerwy.

13:40
Koniec przerwy.

13:46
Z porządku obrad zdjęto uchwałę w sprawie o zmianie uchwały nr XXV/156/91 z 19 czerwca 1991 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub zarządzie miasta.

13:47
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Grunwaldzkiej.

13:52
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Augusta Kordeckiego.

13:54
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej.

13:55
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Mościckiego 24.

13:56
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych, w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego.

13:58
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Ogrodowej.

13:59
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

14:00
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.

14:08
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19.

14:09
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz miasta Chorzów udziałów miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Odrodzenia.

14:10
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Armii Krajowej.

14:11
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.

14:13
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy Pl. Powstańców wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

14:14
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej.

14:16
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Wschodniej i Akacjowej.

14:17
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Opolskiej 44.

14:18
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Samorządowym Chorzowsko - Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Klub Wspólny Chorzów zgłasza na członka zgromadzenia Tomasza Krawczyka. To jedyna zgłoszona kandydatura.

14:20
Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Samorządowym Chorzowsko - Świętochłowickim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

14:20
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O dostępie do bezpłatnej opieki medycznej. – Otrzymaliśmy odpowiedź z NFZ. Miasto otrzymało więcej punktów kontraktowych, tylko rozłożyły się inaczej między poradniami. Co do stomatologii to czekamy na odpowiedź.

O niszczeniu zabytków w mieście (kasyno w Chorzowie). – Odpowiedź będzie na piśmie. Wszystko było zaprojektowane, na pewno pan Mercik widział projekt. Proszę o cierpliwość. Będzie odpowiedź.

O placu zabaw i boisku przy osiedlu Nad Arkadami. – Myśleliśmy o tym, sprawdzaliśmy lokalizację. W roku 2015 będzie taka inwestycja realizowana.

O rewitalizacji ul. A. Krajowej i Chorzowa Batorego. – Będziemy ubiegać się o środki na ten cel.

O opłatach za windy. – Dopóki nie ma nowej uchwały działa stara.

O uchwale dotyczącym wygaśnięcia mandatu Marka Dudka. – Uchwała musiała być źle skserowana. Jest już wszystko poprawione.

Odpowiada Joanna Kurczek, naczelnik wydziału usług komunalnych i wydziału środowiska.

O ławeczce G. Cieślika. – Zorganizowano konkurs dla rzeźbiarzy. Mieli przedstawić projekt ławeczki. Nie chodziło nam o to, by była to typowa ławeczka. Przygotowano trzy projekty. Komisja rozstrzygnęła konkurs i wybrała propozycję. Formę dostosowano do ul. Wolności.

Odpowiada Mariusz Kściuczyk, dyrektor PGM.

- Nigdy nie było moją intencją cenzurowanie dokumentów. Nazwałbym to problemem techniczno-komunikacyjnym. Dyrektor prosi o kierowanie zapytań na piśmie.

14:32
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Ryszard Sadłoń mówi, że w sprawie ławeczki Gerarda Cieślika komisja kultury została postawiona przed faktem dokonanym. – Podczas głosowania internetowego na stornie miasta i na stornie niebiescy.pl zwyciężyły różne lokalizacje na ławeczkę. (…). To, że nie będziemy mieli klasycznej ławeczki to nie jest nic złego. (…). Jest czas dla dyskusji, niech każdy się na ten temat wypowie. Nie ma jeszcze uchwały więc parę rzeczy możemy zmienić.

- Komisja kultury nie mam monopolu na decydowanie – mówi Marek Kopel. – Co to jest ławeczka? (…). Jest ich tysiąc, wystarczy spojrzeć w Internecie. Niektóre są brzydkie, niektóre piękne. Najczęściej jest to ławka, na której ktoś siedzi. Myśmy uchwalili ławeczkę. (…). Pan Cieślik nigdy nie chciał pomnika. Ideą była ławeczka, żeby został nam w pamięci, żeby ludzie mogli się przysiąść. Komisja nic nie rozstrzyga. (…). Mamy trzy rzeźby. (…). Sprawa jest otwarta. Nie jest to najbardziej zbliżone do tego, co chcieliśmy, czyli ławeczki. Czas zastanowić się, co z tym zrobić.

Tomasz Piecuch (WCh) pyta u ulicę obok Placu Mickiewicza. – Powinno być tam przejście dla pieszych.

Radny pyta też o Chorzowską Strefę Wolontariatu. – Na terenie byłej Szkoły Podstawowej nr 8 było boisko, teraz są tam miejsca parkingowe. Z powodu otwarcia chorzowskiej Strefy Wolontariatu z tyłu budynku wyłożono rolkę trawy, nasadzono trzy drzewa. Nasadzanie takich drzew i zrobienie przy tym grilla to chyba nie ten cel. Z jakich środków to zrobiono? (...). Prosiłbym aby odtworzyć tam boisko i zlikwidować te nasadzenia. Proszę o przedstawienie kosztów.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. – Są posadzone trzy drzewa. Boiska nie ma od momentu zaprzestania działalności szkoły. Od zawsze, od lat był tam parking. Na piśmie odpowiemy ile to kosztowało.

14:46
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.