47. sesja Rady Miasta. Relacja.

Chorzowianin 2018-03-29 | Komentarzy: 0
2 mln zł na zakup akcji Ruchu Chorzów, opłaty za korzystanie z miejskich rowerów. To jedne z punktów dzisiejszych obrad.
47. sesja Rady Miasta. Relacja.

09:04
Rozpoczęła się 47. sesja Rady Miasta.

09:16
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekt uchwały dotyczących zmiany statutu Zespołu Szpitali Miejskich. Prezydent chce wprowadzić również projekt dotyczący zmiany uchwały budżetowej, zgodnie z którą radni przeznaczą 2 mln zł na zakup akcji Ruchu Chorzów.

Zdjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo Kopalni Prezydent” rondu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Skargi i Poniatowskiego w Chorzowie.

Jacek Nowak (PiS) mówi, że projekt uchwały dotyczącej Ruchu, radni dostali wczoraj, mimo że uchwała znana była od wielu miesięcy. Radny mówi, że dzisiaj nie należy tego wprowadzać do porządku obrad. - Można to wprowadzić normalnym trybem, na następną sesję.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że dyskusja na temat zakupu akcji miała miejsce w maju 2017 r. - To jest konsekwencja podjętej wtedy uchwały. Na sali obrad obecny jest m.in. Janusz Paterman, prezes Ruchu Chorzów.

Radni odrzucili propozycję prezydenta dotyczącą zakupu akcji Ruchu Chorzów. Prezydent składa wniosek o zmianę uchwały z 2017 roku. - Muszę tę uchwałę wykonać.

09:17
Przyjęto protokół z 46. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:18
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:28
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

09:30
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:32
Podjęto uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niesamorządowych publicznych szkół oraz niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

09:35 
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

09:37 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Zmiana w Statucie SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich zakłada wydzielenie z Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym, który liczy 59 łóżek, odrębnych oddziałów: Oddziału Chorób Wewnętrznych, który będzie liczył 29 łóżek oraz Oddziału Geriatrycznego, który będzie liczył 30 łóżek.

09:38
Podjęto uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborze w wyborach do Rady Miasta.

09:48
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów.

Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta:

- napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na 500;

- napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) na 400;

- napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu na 400.

Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na 500. Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 800.

09:51
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Chorzów.

- Od 2000 roku sprzedaż alkoholu odbywa się w godzinach 6.00 do 23.00, za wyjątkiem stacji pali. Ten system się sprawdził. Ta uchwała dopasowuje ten przepis do obecnego stanu prawnego – mówi Krzysztof Karaś, sekretarz miasta.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/261/96 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Chorzowa.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Chorzów.

10:00
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2018 roku.

10:09
Podjęto uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów w ramach Chorzowskiego Roweru Miejskiego.

W swych założeniach "System Rowerów Miejskich" Miasta Chorzów opiera się na utworzeniu systemu rowerów miejskich składających się z 46 stacji rowerowych oraz 460 rowerów, zlokalizowanych przy istniejących trasach rowerowych oraz miejscach społecznie pożądanych w Chorzowie, tak aby mieszkańcom umożliwić realizację osobistej podróży do wybranego celu, czy turystycznej eksploracji i wypoczynku.

Waldemar Kołodziej, wiceprewodniczący Rady Miasta, prosi, aby w przyszłości połączyć chorzowski system z miastami ościennymi. - Proszę poruszyć ten temat na forach metropolitalnych.

Marek Kopel (WdCh) pyta czy jest zrobiona jakaś kalkulacja odnośnie rocznego przychodu.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta, mówi, że na dzień dzisiejszy podobny system wypożyczania rowerów mają Katowice, Gliwice i wkrótce Sosnowiec. - Tak naprawdę w tej chwili możemy mówić o integracji z Katowicami. - Rower miejski jest elementem systemu transportu publicznego, który promuje krótki czas korzystania z roweru. Rower miejski nie jest czymś, co się opłaca. Mamy wszystko oszacowane. Jaki będzie koszt ostateczny, to zależy od ofert ogłoszonych w przetargu – mówi zastępca prezydenta.

- Szacujemy, że utrzymanie systemu to około 200 tys. zł miesięcznie – dodaje.

Cennik wypożyczania rowerów wchodzących w skład Chorzowskiego Roweru Miejskiego:

od 0 do 15 minut - bezpłatnie

od 16 do 60 minut - 1 zł

2 godzina - 2 zł

3 godzina - 3 zł

4 i każda następna godzina - 4 zł

Opłaty dodatkowe inicjalna - 10 zł, za przekroczenie 12 godzin użytkowania roweru - 200 zł kradzież, utrata lub zniszczenie roweru - 2000 zł.

10:17
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany tablicy na pomniku Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej w Chorzowie. Na istniejącym pomniku Żołnierzy Polskich przy ulicy Śląskiej zostanie umieszczona nowa tablica o treści: „ŻOŁNIERZOM POLSKIM ZA WALKĘ NA WSZYSTKI FRONTACH...”

10:20
Podjęto uchwałę w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście Chorzów.

10:22
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 120/36960 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Słowików.

10:24
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 72/288 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Hajduckiej 53.

10:25
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 187/3360 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. dr Wincentego Styczyńskiego 18.

10:27
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Miasta Chorzów nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie, stanowiącej część ul. Harcerskiej.

10:30 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 134 usytuowanego w budynku położonym Chorzowie przy ul. Bocznej 10.

10:40
Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miasta Chorzów dotyczącego sprzeciwu wobec sprzedaży przez władze miasta Świętochłowice terenów zielonych na terenie Góry Hugona.

Marcin Weindich (PdChiPO) mówi, że wyraża swoje głębokie zaniepokojenie decyzją władz miasta Świętochłowice, dotyczącą sprzedaży terenów na Górze Hugona, gdzie prywatny inwestor dokonał wycinki znacznych połaci drzew i krzewów pod budownictwo mieszkaniowe.

- To uchwała intencyjna. W tym miejscu dokonano masowej wycinki ponad 1400 drzew, to jest ponad 4 hektarów. Mieszkańcom Hajdku nie trzeba przybliżać Góry Hugona – mówi Marcin Weindich. - Ten teren jest siedliskiem licznych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w tym także gatunków podlegających ochronie. Wpływa w znacznym stopniu na poprawę warunków mikroklimatycznych i zdrowotnych mieszkańców sąsiadujących osiedli, a także poprawia walory krajobrazowe tej części miasta. Góra Hugona w Świętochłowicach pełniła i pełni nadal dużą rolę także w życiu mieszkańców Chorzowa Batorego i jest miejscem rodzinnych spacerów, pikników i wycieczek. Po wycince mieszkańcy tej części Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Chorzowa Batorego zostaną całkowicie pozbawieni miejsca do spacerów i odpoczynku.(...). Wycięcie drzew na Górze Hugona, pogorszy zły stan środowiska naturalnego już i tak bardzo obciążonego m.in bliskim sąsiedztwem stawu Kalina, który jest zanieczyszczony substancjami kancerogennymi na tym obszarze i niewątpliwie wpłynie negatywnie na zdrowie i warunki życia mieszkańców - dodaje.

Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta, mówi, że spotkał się z przedstawicielami władz Świętochłowic i z tego, co wie, to wycinka ma charakter pielęgnacyjny.

Adam Trzebinczyk (WdCh) mówi, że w tym miejscu wycięto spory kawał lasu. - Ten las znika. Radny porusza też temat pochówków, masowych grobów, ofiar z pobliskiego obozu „Zgoda”, na tym terenie . - Czytałem akty IPN na ten temat.

10:47 
Podjęto uchwałę w sprawie skargi Pana Piotra Wróblewskiego na działania Dyrektora ZK "PGM'' w Chorzowie.

Skargę uznano za zasadną.

10:48
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jan Skórka (PdChiPO) mówi o przejściu dla pieszych na wysokości ul. Działkowej. - Pojawił się tam krzyż, który świadczy, że wydarzyło się tam nieszczęście. (…). Proszę o zwrócenie uwagi na to przejście. Jest ono słabo oznakowane. (…). Na ul. Hajduckiej jest podobne, niebezpieczne przejście. Radny prosi też, żeby zwrócić uwagę na jakość malowanych pasów Jan Skórka zauważył też brak wiaty na przystanku przy BetaMedzie.

Halina Hiltawska (WdCh) mówi o gnieździe na śmieci przy ul. Tetmajera. Pyta, co się z nim stanie po remoncie nawierzchni.

Krzysztof Szulc (RAŚ) pyta czy miasto współfinansuje budowę pomnika Korfantego w Warszawie. - Dlaczego mają to robić samorządy a nie miasto Warszawa? Radny pyta też na jakim etapie jest temat wykupu byłego Ratusza w Batorym.

Mariola Roleder (WdCh) pyta o wycinkę drzew m.in. na ul. Bocznej, Chałupki. - Czy jest to uzasadnione. W jakim celu to wykonano. Czy uwzględniono okres lęgowy zwierząt?

Piotr Wróbleski pyta czy Urząd Miast jest w stanie przekazać radnym ekwiwalent reklamowy jakie miasto otrzymało od Ruchu Chorzów od 2014 roku.

Marek Dudek (WdCh) mówi, że trudno znaleźć uchwały Rady Miasta z lat ubiegłych. Marek Kopel podpowiada Markowi Dudkowi. - Wystarczy wejść na spis treści.

Waldemar Kołodziej mówi o lodowisku. - W Batorym powinno się ono pojawić. (…). Za chwilę przystąpimy do remontu ul. 3 Maja. Będzie utrudniony dostęp do tego lodowiska. Może warto podjąć wyzwanie i przenieść go, przynajmniej na jeden sezon, do Chorzowa Batorego. (…).

Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) mówi, że Chorzów II nie ma domu kultury. Radny prosi, aby lodowisko zostało w Chorzowie II. Marek Dudek mówi, że jest opis do uchwał ale od 2014 roku. - W starszych uchwałach trudno się odnaleźć.

11:01
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

O wiatach i pasach. - Będziemy o tym rozmawiać na spotkaniach z MZUiM.

O gniazdach. - Odpowiedź będzie na piśmie.

O współfinansowaniu budowy pomnika. - Tak, Chorzów współfinansuje budowę, tak jak pozostałe miasta, które poparły ten wniosek. Zadeklarowaliśmy kwotę około 70 tys. zł.

O dawnym Ratuszu przy ul. Ratuszowej. - Koncepcja siedziby metropolii w tym miejscu nie znajduje się w możliwościach aktualnego GZM. (….). Decyzji jeszcze nie ma, ale szanse na to są znikome. Osobiście nie mam pomysłu, co można w tym budynku zrobić. (…). Może zaciągniemy opinii mieszkańców, co można w nim zrobić. (….). Nasze potrzeby lokalowe są zaspokojone, poza archiwum. Myślimy nad stworzeniem archiwum miejskiego.

O wycince drzew. - Odpowiem pisemnie.

O ekwiwalencie reklamowym. - Przygotujemy coś takiego.

O lodowisku w Batorym. - Trudno zabierać lodowisko z Chorzowa II. (…). Jest możliwość, że Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotuje taką atrakcję. Przyjrzymy się, gdzie moglibyśmy takie lodowisko wybudować.

11:13
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Marek Kopel odnosi się do stanowiska Rady Miasta o Ruchu. - Pan prezydent stwierdził, że jest zobowiązany do wykonania uchwały. (…). Chciałbym przypomnieć, bo wrócimy do tego tematu, skąd wzięło się to stanowisko. Wzięło się stąd, że my nie wierzymy już kolejnym prezesom Ruchu, bo często z tej mównicy roztaczali różne wizje, które po pewnym czasie się nie spełniali. (…). Pan prezes mówił, że prywatni inwestorzy uratują Ruch, wyłożą 8 mln zł, prosił, żeby miasto wniosło drugie tyle. (…). Radny przypomina, że miasto miało kupić akcje w sumie za 8 mln zł, pod warunkiem wykupu akcji za taką samą sumę przez prywatnych inwestorów. (…). Prezes powinien otrzymać od zarządu spółki oświadczenie, że od maja 2017 prywatni inwestorzy objęli emisje akcji o wartości 8 mln zł. Jak nie ma tego warunku, to nie można powoływać się na nasze stanowisko. Gdyby kolejny raz to trafiał na sesję, to proszę o przedstawienie takiego oświadczenia. (…). Mimo takiego stanowiska w projekcie budżetu nie zaplanowaliśmy 5 mln zł na objęcie akcji. (….). Radny przypomina też, że klub ma zwrócić 3 mln zł. (…). Prosiłbym, aby miasto wystąpiło o ilość sponsorów Ruchu.

Waldemar Kołodziej mówi, że rozmawiał z prezesem Ruchu. - Powiedziałem mu, że jeżeli przygotują się na takie spotkanie, to może się odbyć one po świętach Dodałem, że chcemy widzieć konkretne dokumenty. (….). Radni chcą widzieć dokumenty, rozmawiać o konkretach a nie wiedzieć, co może być w przyszłości. Może będzie prośba o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Jacek Nowak mówi, że remont ul. 3 Maja nie przełoży się na frekwencję na lodowisku.

Andrzej Kotala, mówi, żeby przedmiotem spotkania z prezesem Ruchu, był konkretne informacje. - To państwo musicie być przekonani, że warunki uchwały intencyjnej zostały spełnione.

Marek Otte mówi o byłym ratuszu w Batorym. - Proponuję, by zrobić w tym miejscu Muzeum Chorzowa.

Marek Kopel mówi, że jak nie zobaczy oświadczenia Ruchu, kto kupił akcje za 8 mln zł, to nie zagłosuje za kupnem akcji przez miasto.

Krzysztof Hornik, przewodniczący Rady Miasta i Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa składają wszystkim życzenia świąteczne. 

11:35 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.