48. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

Chorzowianin 2014-08-27 | Komentarzy: 0
Radni obradować będą w czwartek, 28 sierpnia, od godziny 9.00 w sali posiedzeń Rady Miasta.
48. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XLVI i XLVII sesji Rady Miasta.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. (druk nr 1009) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/ 899 / 14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
7. (druk nr 1008) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
8. (druk nr 1011) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
9. (druk nr 1019) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej łącznej.
10. (druk nr 1003) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/904/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.
11. (druk nr 1010) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Zarządzanie energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie – wykonanie termomodernizacji budynku zmienionej uchwałą Nr XLVI/901/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie uchwały Nr XLV/876/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na Modernizację dachu Teatru Rozrywki.
12. (druk nr 1000) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.
13. (druk nr 1001) Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia opłaty za pobyt w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.
14. (druk nr 1020) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie.
15. (druk nr 1018) Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi przy ulicy Stefana Batorego w Chorzowie imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.
16. (druk nr 1004) Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Nomiarki na granicy ze Świętochłowicami.
17. (druk nr 977) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub zarządzie miasta.
18. (druk nr 1005) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014-2018.
19. (druk nr 1006) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Tramwaje Śląskie S.A. wkładu w postaci aportu rzeczowego składającego się z torowiska tramwajowego, położonego w Chorzowie przy ul. Wolności wraz z trakcją tramwajową na pokrycie akcji.
20. (druk nr 1015) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim i za ul. Kadecką 5.
21. (druk nr 1002) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013).
22. (druk nr 1007) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.
23. (druk nr 1013) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja.
24. (druk nr 1016) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Tęczowej.
25. (druk nr 1012) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.
26. (druk nr 1014) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej.
27. (druk nr 1017) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej.
a) (druk nr 1021) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią I. H.
b) (druk nr 1022) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg wniesionych przez pana M. M.
c) (druk nr 1023) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez pana M. M.
d) (druk nr 1024) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią Marię Nowak - Posła na Sejm RP.
28. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
29. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
30. Zamknięcie obrad.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.