50. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-05-24 | Komentarzy: 0
Radni zgodzili się na wydzierżawienie byłego ratusza w Batorym. Budynek, w którym było m.in. kino "Pionier" i "Kocynder" na dzierżawcę musi jeszcze poczekać.
50. sesja Rady Miasta. Relacja

09:04 
Rozpoczęła się 50. sesja Rady Miasta.

09:08 
Przyjęto protokoły z 48. i 49. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:09 
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:13
Bożena Antończyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, składa sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie za rok 2017.

Z pomocy OPS korzysta 6.886 rodzin. - W porównaniu z ubiegłymi latami mamy tendencję spadkową – mówi dyrektor. - Przesłanki korzystania z pomocy są niezmienne. Wzrasta natomiast liczba osób i rodzin, w których występuje problem narkomanii i alkoholu.(...). Dwie największe grupy świadczeń to zasiłki stałe i okresowe – dodaje. B. Antończyk zaznacza, że wzrasta liczba usług świadczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dyrektor mówi, że 408 rodzin korzysta z świadczenia pielęgnacyjnego, a z świadczeń wychowawczych - 500 plus - korzysta 6837 rodzin. - Mieliśmy wysoki wskaźnik rodzin z jednym dzieckiem.

Marcin Weindich (PdChiPO) apeluje do prezydenta, aby podjął temat mieszkań dla kobiet bezdomnych. - Jesteśmy zmuszeni, nie mając mieszkań w Chorzowie, wysyłać kobiety m.in. do Ustronia. Radny zaznacza, że wpływa to niekorzystnie na cały proces wychowawczy. (…). - Proszę, żeby jeszcze w tej kadencji zakończyć ten temat - mówi.

Grzegorz Krzak (PiS) pyta, czy w Chorzowie zamieniono wypłacanie 500 plus na środki materialne. Bożena Antończyk mówi, że w 2017 roku 140 świadczeń wypłacono (miesięcznie) w formie rzeczowej i w formie bonów.

09:36
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności OPS.

09:47 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

Jacek Nowak (PiS) pyta, co stało się z 12 mln zł przekazanymi do Centrum Przedsiębiorczości. - Dlaczego CP musimy kolejny raz dokapitalizować kwotą 2 mln zł?

Małgorzata Kern, skarbnik miasta. – To kwota, za którą CP odkupi od miasta dokumentację projektu budowy stadionu.

09:48
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:51
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pod nazwą "Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa zdegradowanego stawu Herman w Chorzowie".

09:52
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

- Nic się nie zmienia, jeśli chodzi o odpłatność – zapewnia Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta. - Zmieniło się prawo oświatowe, tą uchwałą musimy się do niego dostosować.

09:55 
Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia z grupami mieszanymi, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

- Proponujemy ustawić pensum w wysokości 20 godzin tygodniowo, tak jak jest teraz – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta.

09:58 
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

10:02
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018-2020.

10:04
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Stefana Batorego 35 w Chorzowie.

10:06
Podjęto uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

Chodzi o sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych i rannych na terenie naszego miasta.

Od 23 do 6 rano nie będzie można kupić alkoholu, tak jak do tej pory, w sklepach na terenie miasta oraz, to nowość, na stacjach benzynowych. - Miasto zwróci się do 12 właścicieli, dzierżawców stacji paliw o zaprzestaniu sprzedaży alkoholu w tych godzinach - mówi Krzysztof Karaś, sekretarz miasta. Dodaje, że system wypracowany w naszym mieście był dobry i Chorzów będzie się odwoływać od decyzji wojewody.

10:24
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów”.

10:26
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta kosztów związanych z demontażem, transportem do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Chorzów”.

10:28
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy z ulicy Stefana Żółkiewskiego na ulicę Stanisława Żółkiewskiego w Chorzowie.

Proponowana zmiana nazwy jest przywróceniem wcześniejszej, prawidłowej jej formy. Z informacji archiwalnych (kopia metryczki ulicy) wynika, że przedmiotowa ulica nosiła nazwę Stanisława Żółkiewskiego od dnia 10 maja 1939 i nazwa ta została nadana Rozporządzeniem policyjnym Starosty Grodzkiego w Chorzowie – zmieniona z ulicy Paderewskiego w Wielkich Hajdukach.

10:32
Trwa dyskusja w sprawie nadania nazwy „Rondo Wincentego Spaltensteina” rondu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Skargi i Poniatowskiego w Chorzowie.

Spaltenstein (Szpaltowski) Wincenty żył w latach 1888-1958. Był prawnikiem. Od 30.12.1924 r. był drugim burmistrzem Królewskiej Huty, po śmierci Pawła Dombka został wybrany na pierwszego burmistrza (prezydenta) Królewskiej Huty (Chorzowa) i funkcję tą sprawował od 16.12.1925 r. do 31.12.1934 r.. w okresie jego rządów nastąpił znaczny rozwój miasta: przebudowano ratusz, wybudowano koszary, Dom Ludowy i kompleks obiektów sportowych (Stadion WFiPW), rozbudowano rzeźnię miejską. Spaltenstein przyczynił się do powstania pomnika Powstańca Śląskiego w 1927 roku. Od 01.01.1935 r. do wybuchu II wojny światowej prowadził własną kancelarię adwokacką w Chorzowie. Mieszkał w Chorzowie przy ul. Drzymały, zmarł 02.01.1958 r., pochowany został na cmentarzu parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

Grzegorz Krzak mówi, że pojawiła się też inna propozycja nazwy na rondo – Kopalni Prezydent. - Mnie ta propozycja przekonuje. Absolutnie nie umniejszam zasług Wincentego Spaltensteina.(...). Moglibyśmy upamiętnić go tablicą na budynku przy ul. Drzymały.(...). Radny złożył wniosek formalny w sprawie nazwy ronda.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że kopalnia Prezydent jest uhonorowana szybem. - Miasto nigdy nie uhonorowało burmistrza. Dokonywał on niezwykłych zmian w mieście. (…). Rondo jest w centrum miasta, jestem za nadaniu mu nazwy Wincentego Spaltensteina. (…). Przypomnimy mieszkańcom, że ktoś przed laty starał się, by miasto wyglądało pięknie i się rozwijało.

Grzegorz Krzak prosi, aby w treści uchwały zmienić treść na nazwę ronda im. Kopalni Prezydent.

10:36
Ogłoszono kilka minut przerwy.

10:39
Koniec przerwy.

10:41
Radni odrzucili propozycję radnego Grzegorza Krzaka w sprawie nadania nazwy ronda Rondo Kopalni Prezydent.

10:42
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo Wincentego Spaltensteina” rondu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Skargi i Poniatowskiego w Chorzowie.

10:57
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawianie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

- Aktualnie Fundacja Giesche, zgodnie z listem intencyjnym, zainteresowana jest pozyskaniem przedmiotowej nieruchomości w dzierżawę długoletnią (30 lat). Ponadto deklaruje przeprowadzanie na własny koszt kompleksowego remontu obiektu w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków i przeznaczenie jego na działalność kulturalną, gastronomiczną, społeczną i biurową. Fundacja Giesche jest zarządcą obiektów Fabryki Porcelany w Katowicach – mówi Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta.

Marek Kopel pyta, czy ustalono również sprawy finansowe z Fundacją. - Okres zwolnienia z czynszu. Czy jest pomysł na to, czy przy niewykonaniu żadnych prac przez 5 lat, Fundacja zapłaci czynsz za lata wstecz?

Jacek Nowak mówi, że w tym roku trzeba wydać ponad milion zł na zabezpieczanie tego budynku. - Skoro jest list intencyjny, to czy ustalono jakie prace w tym roku wykona Fundacja?(...). Czy my w umowie będziemy zabezpieczeni?(...). Krążą pewne pogłoski, że Fundacja jest związana z byłymi właścicielami, którzy odsprzedali miastu ten obiekt. (…). Prosiłbym, żeby pan prezydent stwierdził, że jest to nieprawda.

Wiesław Raczyński przyznaje, że nie ma wiedzy w sprawie krążących pogłosek. Dodaje, że pewne prace na obiekcie zostaną wykonane. Mówi, że miasto zawrze w Fundacją stosowną umowę. - Będzie ustalony czynsz dzierżawny. (…). Zwalniamy ich na 10 lat z płacenia tego czynszu. W umowie mamy zawartą klauzulę, że Fundacja musi rozpocząć inwestycję w ciągu 2 lat i zakończyć ją w ciągu 5 lat.(...). Po 30 lata będzie możliwa sprzedaż nieruchomości na zasadzie pierwokupu. (…). Gdyby okazało się, że Fundacja nie wykonała obowiązków na niej ciążących, to czynsz będzie naliczany od pierwszego miesiąca.

Jacek Nowak pyta, kto będzie finansował naprawę dachu?

Wiesław Raczyński mówi, że najbardziej pilne prace wykona PGM. - Chodzi o takie zabezpieczenie, żeby woda spływała rynnami a nie lała się po ścianach. Może to kosztować kilkanaście tysięcy złotych.

Marek Kopel mówi, że to jest ciągle budynek miasta.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że trudno mu komentować plotki. - Nie mam innej wiedzy, niż tą którą posiada pan radny (Jacek Nowak, który sprawdzał informacje w KRS – nie wykazano w nim powiązań – przyp. red.).

11:07
Nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata udziału, stanowiącego własność Miasta Chorzów, wynoszącego 12/20 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

- W latach 2006 – 2013 lokal po kinie „Pionier” był 34 razy wyznaczany do wynajęcia w trybie przetargowym - bezskutecznie. Aktualnie zainteresowanie wydzierżawieniem udziału Miasta wyraziła osoba fizyczna z przeznaczeniem na działalność kulturalną, gastronomiczną, społeczną i biurową – mówi Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta miasta. Dodaje, że z dzierżawcą umowa będzie skonstruowana podobnie jak z Fundacją Giesche.

Mariola Roleder (WdCh) mówi, że w uchwale są niejasne momenty. - Ustalamy stawkę czynszu dzierżawnego. Nie wiem, czy za 10 lat powinien obowiązywać czynsz z roku, w którym podpisana będzie umowa.

Marek Kopel mówi, że w poprzedniej uchwale był znany podmiot, który przejmie budynek. - W tym przypadku chętnie się dowiem, kto jest partnerem? Czy już coś zrobił w tym kierunku?

Alicja Hoszcz, dyrektor wydziału zarządzania nieruchomościami w UM Chorzów, mówi, że po 10 latach będą obowiązywały stawki z tego okresu. - Zapis o stawce będzie zawarty w umowie – dodaje.

Wiesław Raczyński mówi, że gdyby dzierżawca nie zrealizował inwestycji to czynsz naliczony będzie od 1 miesiąca obowiązywania umowy.

Andrzej Kotala mówi, że inwestorem zainteresowanym dzierżawą budynku jest Olaf Gruszka.

11:08
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Bernadeta Biskup (PiS) prosi o oznaczenie ścieżki rowerowej w Chorzowie Batorym i remont odcinka chodnika przy ul. Odrowążów.

Mariola Roleder prosi o naprawę szafy teletechnicznej przy ul. Narutowicza i uzasadnienie pisemnego przeprowadzanej na terenie miasta wycinki drzew.

Tomasz Krawczyk prosi o zabezpieczenie placu zabaw od strony stawu Amelung i uzupełnienie piasku na tym placu. Radny mówi też o potrzebie doświetlenia ulicy Kluczborskiej i modernizację latarni przy ul. ks. Szwedy.

Krzysztof Szulc (RAŚ) mówi o wjeździe na teren ZSM od strony ul. Puławskiego. - Karetki muszą czekać przed szlabanem na wjazd na teren szpitala. Mieszkańcom to przeszkadza, bo w nocy muszą słuchać sygnałów wozów czekających na wjazd na teren szpitala.

Halina Hiltawska mówi o dzikach wędrujących na osiedlach w Chorzowie Batorym.

Marek Dudek mówi o złym stanie chodnika w okolicach biblioteki przy ul. Beskidzkiej.

Jacek Nowak pyta o dokapitalizowanie Centrum Przedsiębiorczości. Prosi o wyjaśnienie działań z tym związanych.

Jan Skórka (PdChiPO) mówi o modernizacji biblioteki przy ul. Ryszki. - Proszę o określenie, kiedy ta inwestycja zostanie zdrożona.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, mówi o opłacie za wjazd na teren ZSM. - Wzrosła ona z 2 do 5 zł. Dlaczego jest tak drogo? Czy z tych opłat część trafia na rzecz szpitala?

Małgorzata Błaszczyńska mówi, że pracownicy szpitala nie mają gdzie zaparkować. - Dlatego tą opłatę uważam za niską. (…). W innych szpitalach 5 zł kosztuje godzina, a w ZSM za 5 zł można parkować przez wiele godzin.

11:21
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

- Na wiele interpelacji odpowiem pisemnie - mówi. 

O opłatach w ZSM. - Wszyscy narzekali, że opłaty są tam za niskie. Sprawdzę jakie opłaty obowiązują, docelowo pierwsze pół godziny ma być bezpłatne, pierwsza godzina ma kosztować 5 zł, kolejne 2 zł.

O modernizacji biblioteki. - Kwota tej inwestycji była zbyt niska w BO. Opóźnienie ma związek z koniecznością przekazania dodatkowych środków. Inwestycja ruszy w tym roku.

11:24
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Grzegorz Krzak mówi o problemach związanych z informacją mieszkańców w sprawie dotacji do wymiany pieców. Prosi prezydenta o rzetelne informacje w tej sprawie.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta, mówi, że od 3 lat Chorzów nie może korzystać ze środków pomocowych z budżetu państwa przeznaczonych na walkę ze smogiem. Prosi radnych PiS o podjęcie stosownych działań w tej sprawie.

Jan Skórka mówi, że miasto ma szansę na uratowanie i reaktywację ratusza.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta, zaprasza do wzięcia udziału w obchodach święta miasta.

11:36 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.