50. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

Chorzowianin 2014-09-24 | Komentarzy: 0
Radni obradować będą w czwartek, 25 września, od godziny 9.00 w sali posiedzeń Rady Miasta.
50. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX sesji Rady Miasta Chorzów.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. (druk nr 1034) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.
7. (druk nr 1044) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
8. (druk nr 1038) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.
9. (druk nr 1039) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Chorzowa w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. (druk nr 1040) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Chorzowie na lata 2014 – 2016.
10. (druk nr 1030) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.
11. (druk nr 1040) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Chorzowie na lata 2014 – 2016.
12. (druk nr 1041) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Chorzowie na lata 2014 – 2016.
13. (druk nr 1042) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14. (druk nr 1043) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r.
15. (druk nr 1026) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz zakresu przyznawania obniżek stawek czynszu lokali użytkowych będących własnością Gminy w sytuacjach utrudniania lub uniemożliwiania dostępu do lokali w przypadku gdy wina nie leży po stronie najemcy.
16. (druk nr 1029) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzów.
17. (druk nr 1031) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/42/03 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.
18. (druk nr 1027) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Siemianowickiej, Świerkowej i Sosnowej wzdłuż granicy z Siemianowicami Śląskimi.
19. (druk nr 1033) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
20. (druk nr 1028) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Lwowskiej
21. (druk nr 1032) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Miłej.
22. (druk nr 1037) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Alei Dojazdowej i stadionie GKS Katowice.
23. (druk nr 1035) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. St. Batorego, ul. Katowickiej, za ul. Siemianowicką 56a, ul. św. Anny, ul. Astrów.
24. (druk nr 1036) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Chorzowie przy Alei Leśnej, na rzecz Województwa Śląskiego.
25. (druk nr 1045) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XLI/793/14 Rady Miasta z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Odległej i Al. Wycieczkowej.
26. (druk nr 1025) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Romana Michalskiego.
27. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
28. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
29. Zamknięcie obrad.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.