51. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

Chorzowianin 2014-10-29 | Komentarzy: 0
Radni obradować będą w czwartek, 30 października, od godziny 9.00 w sali posiedzeń Rady Miasta.
51. sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miasta Chorzów.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. (druk nr 1062) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na 2014 rok.
7. (druk nr 1080) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
8. (druk nr 1047) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/963/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów.
9. (druk nr 1060) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.
10. (druk nr 1049) Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy na 2015 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. (druk nr 1050) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego Nr 3, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M.Dąbrowskiej przy ul. Katowickiej 64 w Chorzowie.
12. (druk nr 1051) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego, II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Uzupełniającego Nr 2, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko przy ul. Powstańców 6a w Chorzowie.
13. (druk nr 1052) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie.
14. (druk nr 1053) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego przy ul. Urbanowicza 2 w Chorzowie.
15. (druk nr 1055) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego, Technikum Uzupełniającego Nr 1 oraz Szkoły Policealnej Nr 5, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Narutowicza 5 w Chorzowie.
16. (druk nr 1056) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4, IV Liceum Profilowanego oraz Technikum Zawodowego dla Dorosłych po ZSZ, szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ul. Św.Piotra1 w Chorzowie.
17. (druk nr 1057) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Stefana Batorego 37 w Chorzowie.
18. (druk nr 1054) Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie w IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.
19. (druk nr 1066) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/148/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Chorzów.
20. (druk nr 1068) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr L/965/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 września 2014r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.
21. (druk nr 1069) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.
22. (druk nr 1076) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
23. (druk nr 1065) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Piekarskiej 15.
24. (druk nr 1058) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny postępów w opracowaniu planów Miasta Chorzów.
25. (druk nr 1070) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLVI/912/14 z dnia 26.06.2014 r. dotyczącej zmiany uchwały Rady Miasta Nr XLIII/826/14 z dnia 27.03.2014 r. ws. przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim renowacji elewacji wieży kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zlokalizowanego przy ul. Długiej 32 w Chorzowie oraz uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLIII/826/14 z dnia 27.03.2014 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji wieży kościoła Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zlokalizowanego przy ul. Długiej 32 w Chorzowie.
26. (druk nr 1071) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji i impregnacji podłogi drewnianej kościoła pw. św. Wawrzyńca przy ul. Marii Konopnickiej 29 w Chorzowie.
27. (druk nr 1072) Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIII/823/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji południowej probostwa Parafii pw. św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Łagiewnickiej 17 w Chorzowie.
28. (druk nr 1073) Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIII/827/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na ukończeniu robót konserwatorskich dachu kościoła nad kaplicami bocznymi i klatką schodową z iglicą wraz z czyszczeniem elewacji pomiędzy dachem prezbiterium a dachem niższej kaplicy z iglicą kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.
29. (druk nr 1074) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konstrukcji drewnianej dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy pl. św. Jana 5 w Chorzowie.
30. (druk nr 1075) Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XLIII/824/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.
31. (druk nr 1046) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
32. (druk nr 1048) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy imienia "Rondo Gerarda Cieślika" rondu u zbiegu ulic Szpitalnej i Żelaznej w Chorzowie.
33. (druk nr 1079) Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia tablicą 90. rocznicy powstania Apteki pod Matką Boską.
34. (druk nr 1061) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa do 2030 roku.
35. (druk nr 1067) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Chorzów.
36. (druk nr 1059) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie między ul. Wschodnią i ul. Węzłowiec.
37. (druk nr 1063) Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.
38. (druk nr 1064) Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.
39. (druk nr 1077) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panie: Elżbietę KOZYRA i Grażynę FIRSZT.
40. (druk nr 1078) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Pana Jerzego BUSZYDLIK.
41. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
42. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
43. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta o działalności Komisji w VI kadencji.
44. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Chorzów w VI kadencji.
45. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działalności Rady Miasta w VI kadencji.
46. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
47. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
48. Zamknięcie obrad.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.