Po raz 51 obradowała Rada Miasta

Chorzowianin 2014-10-30 | Komentarzy: 0
Rada Miasta spotkała się 30 października br. na 51 sesji. To ostatnie obrady obecnej kadencji.
Po raz 51 obradowała Rada Miasta

09:00
Hejnał Chorzowa rozpoczął 51 sesję Rady Miasta. Obrady otworzył przewodniczący RM Henryk Wieczorek.

09:05
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

09:15 
Przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta. Prezydent Andrzej Kotala przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:29 
Trwa składanie interpelacji przez radnych. Jacek Nowak (PiS) mówi m.in. o chorzowskich zabytkach, pyta o kroki podjęte w sprawie dobudówki na terenie Zespołu Szpitali Miejskich. 

Mówi też o przypadkach wieszania plakatów wyborczych na słupach znaków drogowych.

Mariola Roleder (WCh) pyta o rondo przy ul. Kościuszki.

Tomasz Piecuch (WCh) mówi o bezpieczeństwie na ul. Truchana i Dąbrowskiego pod kątem parkujących samochodów, które ograniczają widoczność pieszym. Mówi też o nocnych wyścigach samochodów ulicą Dąbrowskiego. 

Tomasz Piecuch mówi także m.in. o uciążliwości nocnych prac w Hucie Batory, w której to sprawie interweniują okoliczni mieszkańcy.

Marek Kopel (WCh) w imieniu Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej i Komisji Gospodarczej Rady Miasta przedstawia ich wniosek o niepodpisywanie umowy na wynajem mieszkania komunalnego dla pani Aleksandry Stanusz, które ma być przyznane decyzją prezydenta, pomimo negatywnej opinii Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej, opiniującej wnioski.  Marek Kopel pyta, jaka jest decyzja prezydenta w sprawie - czy została już podjęta. 

09:50 
Skarbnik Miasta Małgorzata Kern referuje obszerny projekt zmian w uchwale budżetowej miasta. Uchwała została podjęta.

09:57 
Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. 

10:00 
Podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Chorzowie oraz stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta.

10:02 
Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w związku z likwidacją kas w Urzędzie Skarbowym.

10:05 
Podjęto uchwałę w sprawie Programu Współpracy Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych Wiesław Ciężkowski informuje, że projekt w odpowiednim czasie poddany był konsultacjom społecznym. Uchwała została podjęta. 

10:10 
Trwa seria głosowań nad uchwałami w sprawie zamiaru likwidacji szkół będących częścią Zespołów Szkół na terenie miasta. Zastępca Prezydenta Wiesław Ciężkowski wyjaśnia, że uchwały te dotyczą "martwych" szkół, takich jak licea profilowane, które nie mogą już istnieć w systemie edukacji, a także szkół, które od lat nie prowadzą naboru. 

W tej serii głosowań podjęto również uchwałę w sprawie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie w IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej.

10:20 

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Chorzów.

Henryk Wieczorek przekazał prowadzenie obrad swojemu zastępcy, Marianowi Salwiczkowi. 

Podjęto następnie uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, a także uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

10:30 

Zgodnie z wymaganiami prawnymi podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Piekarskiej 15 tak, by mogła tam być prowadzona działalność w zakresie skupu złomu.

10:38 
Przyznano dotacje na prace renowacyjne i konserwatorskie prowadzone w kościołach pw. św. Wawrzyńca, św. Józefa i św. Marii Magdaleny oraz kościoła im. Marcina Lutra, a także właścicielom nieruchomości zabytkowej przy Pl. św. Jana 5.

10:44
Podjęto uchwałę w sprawie opłat na rok 2015 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zachowano kwoty obowiązujące w roku 2014. 

10:48
Przyjęto jednolity Statut Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie.

10:50
Rondo u zbiegu ulic Szpitalnej i Żelaznej w Chorzowie Batorym będzie nosić imię Gerarda Cieślika. Wybitnego piłkarza uhonorowano w rocznicę śmierci.

10:52
Na "Aptece pod Matką Boską", która działa w Chorzowie Starym przy ul. Mazurskiej od roku 1924 zawiśnie tablica pamiątkowa związana z dziewięćdziesięcioleciem istnienia. Jest to najprawdopodobniej najstarsza, nieprzerwanie istniejąca, apteka w mieście. Założyła ją i prowadzi wciąż ta sama rodzina.

10:55
Zastępca Prezydenta Miasta Marcin Michalik przedstawiaprojekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa do 2030 roku. Rada Miasta będzie głosować nad jego przyjęciem.

- Cel nadrzędny to dobra jakość życia i stanu środowiska - mówi Zastępca Prezydenta Marcin Michalik. - Przyjęcie tego programu pozwoli nam na pozyskiwanie w przyszłości środków unijnych, bez niego nie będzie to możliwe formalnie - uzupełnia.  Zapowiada, że program przewiduje m.in. środki na rewitalizację dzielnic ze starą zabudową i ogrzewaniem piecowym, a także rewitalizację Rynku. 

11:15
Trwa dyskusja nad projektem. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

11:30
Tomasz Piecuch przedstawia projekt zmian w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jednocześnie przedstawia autopoprawkę, która budzi wątpliwości Jacka Nowaka (PiS). Radny zastanawia się, czy zmiana nie powoduje ponownego uchwalenia obowiązującego stanu prawnego. 

- Pamiętajcie, że czasami jest tak, że ktoś przychodzi z sytuacją awaryjną, czasem lepiej pójść im na rękę. Różne osoby otrzymywały mieszkania. Uważam, że uchwała która obowiązuje jest dobra - mówi prezydent Andrzej Kotala. 

Uchwała została podjęta.

12:06
Po długiej dyskusji, pomimo wniosku formalnego radnej Barbary Tabin (SLD) o zdjęcie projektu z porządku dzisiejszych obrad, podjęto kolejną uchwałę w sprawie zmian  w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Poprawka dotyczyła obciążaniem punktami ujemnymi za zadłużenie lokalu wyłącznie głównego najemcy (głównych najemców) lokalu i pozostawienie "czystej karty" zameldowanym tam współlokatorom. Projekt przedstawił radny Tomasz Piecuch (WCh). 

12:11
Rada Miasta rozpatruje skargi mieszkańców. Były to ostatnie uchwały tej kadencji Rady Miasta, nadszedł czas podsumowania minionych czterech lat. 

12:17
Obrady prowadzi znów Przewodniczący Rady Miasta Henryk Wieczorek. Przedstawił on informację na temat złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych. 
 
12:19
Przewodniczący stałych Komisji Rady Miasta składają sprawozdania z czterech lat działalności w kadencji 2010-2014. Podsumowując pracę Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej jej obecny przewodniczący wspomina postać swojego poprzednika - Stefana Sierotnika. Wieloletni radny i przewodniczący Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej zmarł po ciężkiej chorobie w roku 2013. 
 
12:45
Kadencję podsumowuje Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Wylicza inwestycje zrealizowane w minionym czteroleciu, w tym projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, nowy budynek z mieszkaniami komunalnymi, remonty elewacji budynków komunalnych, przebudowy dróg, inwestycje w Zespole Szpitali Miejskich oraz Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii. 
Mówi o modernizacji obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. Przypomina rozpoczęcie współpracy partnerskiej z bułgarskim miastem Neseber. Mówi o programach "Chorzów 60+" i "Rodzina 3+" oraz "Bezpieczna droga do szkoły". Mówi o modernizacjach Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. 
Kończąc swoje sprawozdanie prezydent Andrzej Kotala rozdał radnym upominki w związku z zakończeniem kadencji. 
 
13:05
Kadencję Rady Miasta podsumowuje jej przewodniczący Henryk Wieczorek. Podczas 51 sesji podjęto blisko 1100 uchwał. Zgłoszono 666 interpelacji oraz ponad 400 wniosków mieszkańców. Rada rozparzyła też 73 skargi mieszkańców. - Zawsze kierowaliśmy się interesem społecznym - podkreśla przewodniczący. Przewodniczący Rady Miasta także przekaże radnym pamiątkowe upominki związane z zakończeniem kadencji.  
 
13:19
Odpowiadając na interpelacje radnych prezydent Andrzej Kotala poinformował, że opierając się na opinii Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta nie wyraził zgody na wynajęcie mieszkania komunalnego pani Aleksandrze Stanusz. 
 
13:40
Wspólne zdjęcie uczestników obrad 51 sesji Rady Miasta było ostatnim akcentem pracowitego dnia, symbolicznie zamykającym VI kadencję lokalnego samorządu.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.