Prezydent podsumował kadencję

Chorzowianin 2014-11-13 | Komentarzy: 0
Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w VI kadencji samorządu terytorialnego w latach 2010 – 2014, przedstawione przez Andrzeja Kotalę podczas sesji Rady Miasta 30 października 2014 r.
Prezydent podsumował kadencję

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podczas przedstawiania sprawozdania | fot. chorzowianin.tv

W zakresie inwestycji i remontów:

W ramach inwestycji realizowanych na terenach zielonych wydatkowano łącznie kwotę ponad 11 milionów zł, w ramach której zrealizowano m.in. rewitalizację zabytkowej wieży wyciągowej szybu „Prezydent” na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne oraz otoczenia wieży, modernizację nawierzchni alejek w Parku Redena, w Parku Róż i rewitalizację Parku Hutników oraz modernizacje albo budowy zieleńców i siłowni plenerowych na terenie miasta, natomiast nakłady na tereny otoczenia budynków oświatowo wychowawczych w Chorzowie wyniosły łącznie 11 milionów 600 tys. zł.

Wydatki na inwestycje oraz remonty i modernizacje w budynkach użyteczności publicznej i budynkach oświatowo - wychowawczych na terenie miasta wyniosły prawie 43 miliony złotych. W ramach tych środków wyremontowano budynki szkół i przedszkoli,  Chorzowskie Centrum Kultury, Urząd Miasta, szpitale miejskie oraz zmodernizowano infrastrukturę zewnętrzną Kampusu na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego wykonano wymianę nawierzchni placu przy Kościele Św. Józefa oraz przy Kościele Św. Barbary, budowę parkingów przy ul. Brzezińskiej i 3 Maja, budowę skateparku w pobliżu szybu „Prezydent”, modernizację boiska sportowego przy ul. Społecznej.

W zakresie budynków komunalnych:

-    wybudowano nowy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pudlerskiej 30, w którym znajduje się 19 mieszkań, za ogólną kwotę prawie 2 i pół miliona zł, w tym ponad 700 tysięcy pozyskaliśmy dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego

-    poddano gruntownej przebudowie budynek usługowy przy ul. Kalidego 3 uzyskując 10 mieszkań o wysokim standardzie

-    nadal prowadzone są kompleksowe termomodernizacje wraz z likwidacją palenisk węglowych w komunalnych budynkach mieszkalnych w wyniku, czego łącznie 54 mieszkania wyposażone zostały w instalację centralnego ogrzewania

-    nadal prowadzone są remonty elewacji budynków komunalnych. Wyremontowana elewacja przy ul. Katowickiej 46 w plebiscycie „Modernizacja 2012” zdobyła 1 miejsce

W sumie na inwestycje i remonty budynków komunalnych przeznaczono ponad 86 milionów złotych.

Prowadzona sprzedaż nieruchomości gminnych pozwoliła na powstanie m.in. 287 mieszkań oraz 52 domów jednorodzinnych.

W zakresie robót drogowych :

-    w okresie VI kadencji poniesiono wydatki inwestycyjne na drogi w wysokości ponad 78 milionów zł, z czego zrealizowano m.in. przebudowę DK 79 wraz z remontem estakady, przebudowę ul. Stefana Batorego wraz z budową ronda przy ul. Szpitalnej, dokończono przebudowę ul. Gałeczki wraz z budową ronda turbinowego, przebudowę ul. Siemianowickiej wraz z budową ciągu rowerowo-pieszego, przebudowę ul. 75 Pułku Piechoty i ul. Nomiarki wraz z budową 2 rond.

W zakresie służby zdrowia :

-    w Zespole Szpitali Miejskich trwa proces przenosin oddziałów do kompleksu przy ul. Strzelców Bytomskich, rozstrzygnięty został przetarg na budowę interny i hematologii, wyremontowano przychodnie i ogrodzenie Szpitala za ok. 3 mln zł. W 2010 r. Szpital osiągnął ujemny wynik finansowy, a od 2011 r. wynik finansowy jest dodatni, za 2013 r. zysk wyniósł ok. półtora miliona zł.

-    w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii oddano do użytku centralną sterylizatornię, rozbudowano OIOM o 2 stanowiska i izolatkę, zakupiono karetkę „N”, od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymano Gammakamerę. Od 2010 roku do 2012 Szpital osiągał ujemny wynik finansowy, a za rok 2013 zysk wyniósł nieco ponad 600 tysięcy zł.

W zakresie opieki nad dzieckiem:

-    w 2010 roku w żłobkach na terenie miasta było 125 miejsc, obecnie jest ich 350, w tym czasie powstało 7 placówek niepublicznych, które dysponują 200 miejscami (miasto dotuje miejsca kwotą 300 zł/dziecko). Ponadto 5 dzieci dwuletnich uczęszcza do Przedszkola Nr 17 w ramach innowacji pedagogicznej.

W zakresie oświaty i wychowania:

-    otwarto 4 oddziały specjalne dla dzieci autystycznych: w Szkole Podstawowej Nr 14 i oddziały integracyjne w II Liceum Ogólnokształcącym im. J.Ligonia

-    wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych dla szkół podstawowych i gimnazjów są wysokie, tj. porównywalne z Katowicami i wyższe od wyników uzyskanych przez miasta ościenne i Zabrze

-    nasze szkoły aktywnie uczestniczą w projektach EFS-POKL (Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), których wartość to nieco ponad 11 mln zł, natomiast w projektach „Uczenie się przez całe życie” Comenius i Leonardo da Vinci wartość przewyższa kwotę 1 mln euro

-    nadal kontynuowane są remonty i termomodernizacje budynków szkół i przedszkoli oraz terenów sportowych i ogródków przy tych obiektach.

W zakresie sportu:

-    wybudowano kompleks boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” oraz lodowisko „BIAŁY ORLIK”

-    wyremontowano albo zmodernizowano prawie wszystkie obiekty sportowe administrowane przez MORiS oraz zakupiono kort do PADLA

-    przez cały czas organizowane są zawody sportowe i turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno amatorów, jak i zawodowych sportowców i klubów sportowych

W zakresie kultury, turystyki i współpracy z zagranicą:

-    zorganizowano Ogólnopolski i Wojewódzki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odpowiednio w 2011 i 2012 roku

-    w Chorzowskim Centrum Kultury gościliśmy muzyków Filharmonii Śląskiej, którzy koncertowali tu w trakcie remontu swojego gmachu

-    uczestniczymy w dorocznym Święcie Szlaku Zabytków Kultury INDUSTRIADA

-    pod wieżą PREZYDENT na terenie Sztygarki odbywają się koncerty z cyklu „Męskie Granie”

-    rozpoczęto akcję „WOLNOŚĆ CZYTANIA” propagującą czytelnictwo, w ramach której odbywają się spotkania z ciekawymi autorami, m.in. Wojciechem Kuczokiem, Jackiem Fedorowiczem. W roku 2014 rozdysponowano 16 tysięcy książek wśród mieszkańców

-    rozpoczęto kolejną współpracę partnerską – tym razem z bułgarskim miastem NESSEBAR

-    w ciągu tych 4 lat odbyło się bardzo dużo innych imprez, zdarzeń i koncertów, jednak nie sposób wymienić je wszystkie w trakcie krótkiego sprawozdania.

W zakresie opieki społecznej:

-    rozszerzono programy profilaktyczne o program szczepień przeciwko grypie – dla seniorów i szczepień przeciwko wirusowi HPV – dla dziewczynek w wieku 12 lat,

-    utworzono Dom Dziennego Pobytu przy ul. Beskidzkiej dla osób z upośledzeniem umysłowym powyżej 24 roku życia

-    uruchomiono program „60+”, w którym uczestniczy już ok. 11 tys. mieszkańców, natomiast do programu „RODZINA 3+” przystąpiło już kilkaset rodzin

W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

-    przeniesiono Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

-    wybudowano i uruchomiono System Monitoringu Wizyjnego Miasta

-    zorganizowano lądowisko na potrzeby zarządzania kryzysowego i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

-    realizowany jest program „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym udział wzięło łącznie 12 tysięcy dzieci z klas I – III szkół podstawowych za łączną kwotę 59.000,00 zł oraz program „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” dla uczniów klas I gimnazjum – udział w nim wzięło łącznie 5.500 gimnazjalistów za łączną kwotę 119.600 zł (program był dwukrotnie nagrodzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych)

-    na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie łącznie przeznaczono ponad 980.000 zł, m.in. na zakup paralizatorów, zakup samochodów, zakup koni służbowych, modernizację budynku Komendy

-    na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono łącznie 1.023.500,00 zł, m.in. na zakup umundurowania specjalistycznego, zakup sprzętu pożarniczego, zakup samochodu

-    Straż Miejska podjęła w tym czasie 55.645 interwencji na terenie miasta, w większości były to kradzieże, dewastacje mienia, sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy, ujęcia osób poszukiwanych listami gończymi, zdarzyły się także: ujęcie sprawcy pobicia ze skutkiem śmiertelnym, ujęcie sprawcy gwałtu, ujęcie pedofila, ujęcie wielokrotnego sprawcy kradzieży dokonywanych na terenie Polski, zakupiono także dwa radiowozy na potrzeby Straży Miejskiej za kwotę ok. 130.000 zł.

W Urzędzie Miasta :

-    w okresie kadencji budynek USC przeszedł gruntowny remont i modernizację wraz z montażem klimatyzacji

-    w budynku Urzędu Miasta okres upływającej kadencji także związany był z remontami i modernizacjami, począwszy od pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na archiwa, poprzez remont wszystkich korytarzy i klatek schodowych, 134 pomieszczeń biurowych i toalet, aż po montaż klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze oraz w całym skrzydle od strony Rynku. W sumie na remonty wydatkowano kwotę nieco ponad 3 miliony zł

-    w miejscu dawnej portierni w holu uruchomiono punkt informacyjny dla mieszkańców, udzielający informacji nie tylko na temat spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie, ale także w innych sprawach, z którymi mieszkańcy się zwracają (np. gdzie uzyskać poświadczenie własnoręczności podpisu)

-    w pełnym zakresie uruchomiono platformę SEKAP – tj. wprowadzono wszystkie karty procedur spraw możliwych do załatwienia w Urzędzie w formie elektronicznej oraz uruchomiono punkt wytwarzania certyfikatów podpisu elektronicznego CC SEKAP

-    w Biurach Obsługi Mieszkańca Zakładu Komunalnego PGM (dawne administracje) uruchomiono punkty wydawania korespondencji urzędowej dla mieszkańców, co umożliwiło odbiór korespondencji z Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej i ZK PGM bliżej miejsca zamieszkania, a także 2 x w tygodniu do godz. 18.00.

W innych sprawach :

-    wydano ogółem 1507 decyzji o pozwoleniu na budowę, z czego aż 701 to pozwolenia na budowę mieszkań o ogólnej powierzchni 48 tys. m2

Części tych zadań nie udałoby się wykonać bez pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. I tak:

-    z budżetu państwa i budżetu samorządu województwa pozyskano w sumie 6 milionów 513 tysięcy zł, z udziałem których zrealizowano m.in. modernizację stadionu sportowego przy ul. Lompy, przebudowy dróg, place zabaw w szkołach, budowę boisk ORLIK

-    z budżetu Unii Europejskiej pozyskano w sumie ponad 30 milionów zł, a zrealizowano zadania za ponad 43 miliony zł. Środki te przeznaczono m.in. na elektroniczny system informacji budżetowej i podatkowej w Chorzowie, odcinkowy system zarządzania ruchem na DTŚ, adaptację pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury na działalność gastronomiczną, opracowanie mapy akustycznej Chorzowa, rewitalizację obszarów problemowych Chorzowa Batorego.

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.