Radni uchwalili budżet. Stadionu nie będzie

Chorzowianin 2013-12-19 | Komentarzy: 67
Uchwała budżetowa miasta Chorzów na rok 2014 była najważniejszym punktem 40. sesji Rady Miasta. Z listy inwestycji wykreślono m.in. modernizację stadionu Ruchu przy ul. Cichej 6.
Radni uchwalili budżet. Stadionu nie będzie

09:10
Rozpoczęły się obrady 40. sesji Rady Miasta.

Na sali są przedstawiciele różnych miejskich instytucji oraz kibiców Ruchu Chorzów. Przebieg obrad rejestruje policyjny monitoring.

Chorzowscy harcerze wnoszą "Betlejemskie Światło Pokoju". 

09:18
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/34/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, od podatku rolnego i podatku leśnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów.

Radni zajmą się też skargą mieszkańców ul. 3 Maja.

09:23
Przyjęto protokoły 38 i 39 sesji Rady Miasta.

09:24 
Prezydent składa informację o podjętych działaniach w okresie między sesjami.

09:8
Trwa składanie interpelacji przez radnych

Jacek Nowak (PiS) pyta o szczepienia przeciwko grypie. - Czy przewidziano odpowiednią ilość szczepionek dla seniorów?

Radny mówi też o zagranicznych delegacjach. Prosi o zestawienie kosztów. - Ile pieniędzy w 2012 i 2013 roku wydano na wymiany zagraniczne nie związane z podróżami przedstawicieli władz i pracowników Urzędu?

Mariola Roleder (WCh) mówi, że bezpieczeństwo na ul. Kaliny, mimo progów zwalniających, jest zagrożone.

Pyta też, czy radni mogą liczyć na wsparcie Urzędu i władz miasta. Mówi o programie skierowanym do osób starszych i narzeka przy tym na kiepską współpracę z pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych.  

09:47
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2013.

Jacek Nowak pyta, który urzędnik odpowiada za błąd, który wiąże się z oddaniem subwencji na kwotę 800 tys. zł.

Sylwia Lukoszek, naczelnik wydziału edukacji, tłumaczy, że w tej sprawie brakowało kilku orzeczeń na temat niepełnosprawności uczniów.

- Żadne wyjaśnienia nic nie dały. Musimy tą kwotę zwrócić. Cofnięto nam przecież całą dotację. Ktoś popełnił błąd. Zamiast mieć zmniejszoną dotację, to musimy oddać ją całą. Powinny być z tego wyciągnięte konsekwencje. Nie może być tak, że nic się nie stało a miasto ma oddać 800 tys. zł – mówi J. Nowak.

- Opóźnienia w dostarczaniu orzeczeń wynikają z opieszałości rodziców – tłumaczy S. Lukoszek. - Pomimo usilnych rozmów z rodzicami nie jesteśmy w stanie wypełnić za nich tych wniosków.

Radny Nowak mówi, że urzędnik powinien zweryfikować błędne dane.

Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych, tłumaczy, że orzekanie o niepełnosprawności wymaga obecności rodzica. - To jest procedura czasochłonna. (…). Możemy dziecko niepełnosprawne skierować do szkoły masowej, bo rodzic nie stawił się z nim, aby zaktualizować orzeczenie.(...). Kontrolerzy byli nieubłagani. (…). Nie wszystko da się opisać przepisami.

09:48
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały z 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chorzów.

09:50
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/34/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, od podatku rolnego i podatku leśnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Chorzów.

09:51
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

09:52
Małgorzata Kern, skarbnik UM Chorzów, przedstawia projekt uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 ustalono w wysokości ponad 473 mln zł. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2013 ustalono w wysokości ponad 509 mln zł.

Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości ponad 36 mln zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się emisję nowych obligacji na poziomie przekraczającym 45 mln zł.

Nadwyżka operacyjna liczona jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, dająca jednostce samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych wynosi w projekcie budżetu miasta ponad 11.5 mln zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uzyskanie nadwyżki jest obligatoryjne.

Głównymi źródłami dochodów bieżących budżetu Miasta w 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich pozostaną: 1) Subwencje ogólne z budżetu państwa 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3) Dochody podatkowe.

Małgorzata Kern podkreśla, że w budżecie niezmiennie dominują wydatki na zadania realizowane w dwóch sferach gospodarki miejskiej, a mianowicie na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej.

- To niewątpliwie trudny budżet – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Prezydent mówi, że na przestrzeni lat nasza składka na KZK GOP wzrosła o ponad 5 mln zł, to jest wydatek bieżący. Zapowiada, że wzrośnie ona z 15 do 20 mln zł.

A. Kotala wymienia inwestycje, które mają być realizowane w 2014 r. To m,in. dotacja dla PGM, modernizacja obiektu przy ul. Lompy, likwidacja niskiej emisji budynków przy ul. Wolskiego, Kruszcowej, Miarki, modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Wolności, przebudowa ul. Wolności od ul. Pułaskiego do ul. Bałtyckiej, budowa ul. Pokoju. Wśród rezerwy celowej znalazło się 2,1 mln zł przeznaczone na budżet obywatelski.

Prezydent wymienia też inwestycje wieloletnie. Wśród nich są: budowa ul. W. Kollmanna, droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką, modernizacja obiektu mostowego Pl. Jana, modernizacja stadionu KS Ruch, przebudowa 75 Pułku Piechoty, budowa budynku przy ul. Pudlerskiej, przebudowa pawilonu ZSM, przebudowa ul. A. Krajowej, budowa sali gimnastycznej dla SP 24, modernizacja basenu ZSO nr 2, wkłady do spółek prawa handlowego.  

A. Kotala mówi także o inwestycjach wieloletnich z udziałem środków UE. To budowa centrum przesiadkowego, zmiana przebiegu DK 79, budowa obiektu Przedszkola nr 9.  

M. Kern mówi, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię na temat projektu budżetu Chorzowa na rok 2014.

Skarbnik mówi też, że opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości ponad 38 mln zł jest pozytywna.  

Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2014 r.

Klub radnych PO pozytywnie zaopiniował projekt budżetu.

Klub radnych WCh pozytywnie ocenia sposób przygotowania projektu budżetu i jego przejrzystość.

- W projekcie budżetu zaplanowane są środki zapewniające funkcjonowanie instytucji miejskich, środki niezbędne dla zapewnienia wsparcia osób biednych a także środki na utrzymanie majątku gminy w dobrym stanie technicznym - mówi Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu.

- Negatywnie oceniamy jednak zaplanowanie największego od 20 lat deficytu budżetowego w kwocie ponad 38 mln zł. Efektem byłoby zadłużenie miasta do ponad 120 mln zł. W trakcie ostatnich kadencji łączne zadłużenie nie przekroczyło 70 mln zł.

Radni wnoszą poprawkę do budżetu i WPF. Proponują wykreślić z nich m.in. przebudowę ul. Truchana (90 tys. zł), budowę ul. Pokoju (1,2 mln zł), renowację tyków wewnętrznych budynku UM (810 tys. zł,) modernizację boiska sportowego SP 17 (400 tys. zł), modernizację basenu ZSO nr 2 (1,4 mln zł), zagospodarowanie części terenu Doliny Górnika (300 tys. zł), stworzenie przestrzenie miejskiej w obrębie ul. Bankowej (400 tys. zł), modernizację placu zabaw w Parku Redena (100 tys. zł), renowację elewacji budynku AZSO (200 tys. zł), renowację elewacji budynku IV LO (200 tys. zł), renowację budynku dawnej hali elektrowni huty "Kościuszko" (622 tys. zł), modernizację sztucznej nawierzchni boiska na obiekcie przy ul. Wolności (1,1 mln zł), modernizację obiektu mostowego Pl. Jana (milion zł), przebudowę ul. Wolności od ul. Pułaskiego do ul. Bałtyckiej (500 tys. zł), budowę boiska do koszykówki  przy ZSS nr 1 (800 tys. zł).

- Dopuszczamy także możliwość wprowadzenia do budżetu na rok 2014 w krótkim czasie niektórych z tych zadań, a w szczególności zadań dotyczących obiektów szkolnych w ramach wykorzystania kwoty ponad 8 mln zł dodatkowej dotacji na wykonany już remont estakady lub poprzez wykorzystanie części wolnych środków pozostałych z roku 2013, lub poprzez sukcesywnie wykorzystanie kwoty ponad 6 mln zł zaplanowanej na poręczenia i gwarancje - mówi radny.

- Odrębnym problemem jest budowa stadionu przy ul. Cichej. Prezydent proponuje radzie budowę stadionu na 12 tys. osób – mówi Adam Trzebinczyk, przewodniczący klubu WCh. Radny zaznacza, że klub otrzymał jasne stanowisko przedstawicieli zarządu KS Ruch Chorzów w sprawie rozgrywania meczów. - Ruch chce grać na Stadionie Śląskim.

Radny podkreśla, że budowa stadionu wiąże się ze spłatą odsetek, rocznie to od 4 do 8 mln zł. - Korzystniejszym rozwiązaniem jest przeznaczenie tych środków dla Ruchu na promocję. Radny mówi, że klub proponuje aby zadane związane z modernizacją stadionu KS Ruch zmniejszyć o 10 mln zł.

- Ogólnie gmina i powiat zmniejszą wydatki o ponad 23 mln zł - mówi radny.

Klub proponuje też zwiększenie wydatków na promocję przez sport na kwotę ponad 4 mln zł i obniżenie emisji obligacji o 19 mln zł. 

Mariola Roleder, przewodnicząca komisji rewizyjnej, nie ukrywa, że stan budżetu na 2014 rok budzi obawy. - Nie widać racjonalizacji wydatków. Zaplanowano duże środki na szeroką promocję miasta, nie ma pokazanych przy tym celowości kwot, widać też spadek dotacji z UE, nie ma informacji, że jako miasto staramy się o środki z dodatkowych źródeł finansowania. (…). Bez finansowania dodatkowego nie możemy realizować takich zadań jak np. budowa centrum przesiadkowego.

Komisja rewizyjna zwraca uwagę na możliwość ogromnego wzrostu zadłużenia miasta. - Należy pamiętać, że są to pieniądze, które musimy spłacać i to z odsetkami - mówi M. Roleder. 

Komisja opiniuje przy tym pozytywnie projekt budżetu.

Henryk Wieczorek, przewodniczący RM, czyta list Dariusza  Smagorowicza, prezesa Ruchu. Prezes podkreśla w nim, że zależy mu, aby stadion Ruchu spełniał najwyższe standardy. Dodaje przy tym, że zdaje sobie sprawę, że budowa obiektu większego niż na 12 tys. osób jest dla miasta dużym obciążeniem. Nie ukrywa, że kameralny stadion nie daje możliwości na rozwinięcie modelu biznesowego. "Nie ulega wątpliwości, że miejsce Ruchu Chorzów jest w piłkarskiej elicie" – pisze prezes. (…). "Ruch musi funkcjonować na nowoczesnej arenie" - dodaje. Prezes Ruchu porównuje chorzowski klub do europejskich potęg. Kibice kwitują to śmiechem.

- Dane są nieprawdziwe – krzyczą kibice.

- Stadion na Cichej. Nowy stadion dla Chorzowa. Ruch, Ruch HKS – skandują sympatycy niebieskich.

J. Nowak mówi, że klub PiS wstrzyma się od głosu, dodaje, że żałuje, że radni nie mogli wcześniej zapoznać się z listem.

- Najpierw trzeba zbudować dużą widownię, a potem przychodzić na duży stadion. Wysłałem list otwarty do prezesa Ruchu, nie raczył mi odpowiedzieć. (…). Czy prezes deklaruje, że jeśli powstanie obiekt na Cichej to Ruch będzie tam grał, czy bez względu na to Ruch będzie grał na Śląskim? Nie mamy takiej deklaracji. (…).

Radny mówi, aby przeznaczyć pieniądze na modernizację obiektu przy ul. Cichej.

- Obiekt tani w utrzymaniu będzie gwarancją tego, że Ruch będzie mógł funkcjonować. Granie na dużym stadionie może być gwoździem do trumny - uważa J. Nowak. 

Radny prosi prezydenta by, ten wymógł na prezesie jasną deklarację.

Barbara Tabin (SLD) mówi, aby nie robić ze stadionu Ruchu stadionu treningowego. - Mówiąc o biznesowym stadionie, mówi się o interesie pana prezesa.(...). Mam nadzieję, że razem zasiądziemy kiedyś na nowym stadionie Ruchu. 

Krzysztof Hornik zgłasza wniosek formalny. - Żeby komisja rewizyjna ustosunkowała się do nowego budżetu. (…). Po poprawkach będzie to całkiem inny budżet niż zaproponował to prezydent. Za chwilę będzie on inna. Dlatego proponuję, aby komisja rewizyjna się do niego ustosunkowała.

Marek Kopel (WCh). - Zwracam uwagę na to, że poprawki klubu Wspólny Chorzów dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych. Nie wpływają one na cały budżet zadań bieżących. (…). W wyniku tych poprawek emisja obligacji spadnie z 47 mln zł do około 24 mln zł. Deficyt miasta zamiast 38 mln będzie wynosił 17 mln zł. Dalej będzie on bardzo wysoki. Tyle odnośnie uwagi zmiany budżetu.(...).

Radny mówi, że aby drużyna funkcjonowała trzeba płacić zawodnikom. - Ruch i tak należy do tej grupy która płaci najmniej. Te pieniądze Ruch musi pozyskać. To są przychody klubu nie prezesa. (…). Klub zarobi tyle pieniędzy ile ma kosztów. (…). Mnie jest trudno zmieniać zdanie bo w 2010 roku proponowałem wydatki na przebudowę wszystkich trybun. Po niemal 4 latach wiele się zmieniło. W tym czasie powstało 5 dużych stadionów w Polsce, buduje się kolejny.(...). Zmieniło się również to, że Stadion Śląski był jaki był, teraz będzie inny. (…). Są pewne rzeczy, które muszą się wydarzyć, nie ma takiej możliwości by samorząd województwa nie dokończył budowy stadionu. (…).

- Rozumiem wolę kibiców, którzy chcą mieć nowy stadion. (…). Kibice reprezentują grupę może 5 tysięcy, którzy wyrażają taką wolę. Jest grupa 40 tysięcy, którzy siedzą w domach. Trzeba dać im możliwość wyjścia z domów. (…). Musimy podejmować poważne decyzje, na lata. (…). W bogatych miastach dwa kluby grają na jednym stadionie. W Chorzowie doprowadzilibyśmy do paranoi. W biednym Chorzowie byłyby dwa stadiony, w środku skromny Ruch, który nie ma pieniędzy na zawodników.(...). Gdyby miasto chciało wybudować stadion miasto musiałoby zwiększyć zadłużenie do ponad 100 mln zł. (…). Budując stadion przy następnych latach musielibyśmy w zębach nosić do banków pieniądze. Część tych pieniędzy można przeznaczyć Ruchowi na promocję. (…). To rozsądne rozwiązanie - uważa M. Kopel.

- Prezesi się zmieniają. Jeżeli będzie inny prezes, a Ruch będzie grał na Śląskim to ten prezes będzie miał wielkie wyzwanie, by ten stadion wypełniać. (…). To daje pewną szansę. Za publiczne pieniądze budowanie dwóch stadionów, to nie jest mądre rozwiązanie- mówi wiceprzewodniczący RM.

Waldemar Kołodziej (PO) mówi, że dalsza perspektywa Stadionu Śląskiego jest niejasna. Podkreśla, że na molochu atmosfera i oprawa będzie inna. - Dlatego rozumiem kibiców w tym, że chcą mieć stadion. (…). To dzisiejsze głosowanie będzie głosowaniem politycznym. Chodzi o to, aby prezydent nie mógł w kampanii powiedzieć, że zrealizował to, co obiecał. (…). Nie może być sukcesu prezydenta Kotali. (…). Dziwię się niektórym radnym, zwłaszcza Tomku tobie. Zakładałeś szalik Ruchu kiedy kibice krzyczeli „Kotala kaj momy stadion”. (…). Wychodzenie wtedy z szalikiem i dzisiejsze głosowanie. Jestem ciekawy jak będziesz głosował Tomku.

- Tak jak zgłoszone propozycje – odpowiada Tomasz Piecuch.

- Na twoim miejscu nie zakładałby więcej szalika – mówi W. Kołodziej.

Radny proponuje, aby poprawki WCh głosować osobno.

Ryszard Sadłoń mówi do kibiców, że ci co dzisiaj najgłośniej krzyczą śmiali się wczoraj, że ich broni. - Dzisiaj będą głośno krzyczeć jacy jesteście wspaniali, bo im klaszczecie. (…).

Radny mówi, że to dzięki obecnemu prezesowi przeżył piękne chwile. - Kto jechał szczęśliwy z Zagłębia Lubin, dzięki komu? Jak myślicie, że radni Wspólnego Chorzowa nie mają jaj to się mylicie. (…). Gdyby ten stadion miał być, to już by był. (…). Dziwię się działaczom PO. (…). Wierzę, że Stadion Śląski zostanie skończony. (…). Wczoraj spotkałem się z kibicami, wysłałem maila na wasze 15 pytań. (…). Budowa zacznie się dziać na 3 miesiące przed wyborami. Potem są wybory i być może żadnego z nas może być tu nie być. (…) Zaczną budować obwodnicę, to przerwą budowę stadionu.(...). Nie potrafiłem przekonać nigdy rady, aby dać na Ruch pieniądze. Wywalczyłem 4 mln zł na promocję. Słyszałem zdania, że nie są one potrzebne, że je przejedzą. Nie są to wyrzucone pieniądze. (…). Muszę dokonać wyboru. Egoistycznie, jako kibic Ruchu, chcę małego stadionu. Muszę spojrzeć na to tak, co się stanie za 20 lat z Ruchem.(...). Chcę jeżdzić na wyjazdy na Lecha, Wisłę, nie na Iławę. Na dzień dzisiejszy mam taki wybór. Po jednej stornie stoi Klimek, Smagorowicz, Węglokoks, po drugiej Kotala. (…). Dzisiaj głosuję, za Ruchem w ekstraklasie.

M. Roleder mówi, że w budżecie zaplanowano wiele zadań, które muszą być wykonanie. - Mieszkańcy Chorzowa to nie tylko kibice Ruchu. Musimy spojrzeć na budżet całościowi. Nas na tą inwestycję nie stać. (…). Jestem dumna z tego, że Ryszard zaangażowany w Ruch potrafi tak do was przemówić. (…). Popatrzmy na to rozważnie. (…). Prezydent mówi, że jeżeli pieniądze na obwodnicę przyjdą to wszystkie inne będą wstrzymane. (…). Nikt kolegom w PO, PiS nie zabroni złożyć własnych propozycji w budżecie. Proszę mieć odwagę.

Radny J. Nowak przyznaje, że część zadań, jak na przykład modernizacja elewacji UM za milion zł, jest bezsensowna. - Inne inwestycje są jednak słuszne.(...).

Radny odnosi się też do gry Ruchu na Śląskim. - Obawiam się, że plan pana prezesa jest ryzykowny.  

- Kaj momy stadion na wielkie szpile, w szczególności z żabolami – T. Piecuch kieruje to pytanie do W. Kołodzieja. - Może spróbujmy przychylić się do rozwiązań, które proponuje prezes Smagorowicz. Zawołanie przed urzędem jest dalej aktualne. Gdyby prezydent realizował politykę z poprzedniej kadencji, to dzisiaj byłby stadion z trzema trybunami.(...). Niestety biznes to jest dynamika działań. Dzisiaj wskazuje ona aby podjąć inne kierunki.(...). Rozsądniejszym jest pójście w kierunku Stadionu Śląskiego. (…). W polityce i biznesie trzeba podejmować trudne decyzje i ja taką podejmę. To jest odpowiedź dla ciebie Waldku.

M. Kopel pyta prezydenta o koszt budowy przedszkola. - W dokumentach to jest 5,4 mln zł. Natomiast w oficjalnych dokumentach w ramach zitu (Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej) jest to kwota 3,8 mln zł. Skąd ta różnica?

Grażyna Kosińska-Jokel (PO) odnosi się do listu prezesa Ruchu. - Do jakiej liczby kibiców się on odnosi.

Randa mówi, że w Chorzowie od lat stwarza się warunki do utrzymywania wartości historycznych. - Klub Ruchu należy do takiej wielkiej wartości. (…). Jeżeli Ruch istniał tyle lat, był motorem napędowym dla Hajduk, to stadion powinien mieć.

B. Tabin mówi, że za rezydencję na Stadionie Śląskim trzeba płacić. - Jaka to będzie cena?

Kamil Dymek, prezes stowarzyszenia kibiców "Niebiescy" pyta, kiedy powstanie Stadion Śląski? Mówi też o kwestii bezpieczeństwa tego stadionu. - Konstrukcja dachu nie wytrzymała. Pyta także o średnią frekwencję na stadionach piłkarskich w ekstraklasie. - Czy ktoś wie? To jest 8,5 tysiąca. (…). W Wrocławiu było 4 tysiące ludzi. Od 3 lat frekwencja w Gdańsku z każdym rokiem maleje o 3 tysiące. Patrząc przez pryzmat liczb i poziom rozgrywek stadion na 12 tysięcy jest odpowiedni. (…). My kibice nie zamykamy się całkowicie na Stadion Śląski ale na dzień dzisiejszy najlepszy jest stadion przy Cichej. (…).

Prezes pyta też, co się stanie z obiektem przy Cichej. - Stadnie tam market? (…). Przyszliśmy tu walczyć o stadion. Przy takiej pojemności możemy zbudować silny klub. (…). Tylko takie spotkania jak z Górnikiem Zabrze mogą wypełnić Stadion Śląski. (…). Zawodnicy w polskiej piłce są przepłacani. Jak zawodnik w polskiej lidze może miesięcznie zarabiać 40, 50 tysięcy zł?(...).

K. Dymek przekonuje, że na wypełnionym 12-tysięcznym obiekcie jest potencjał, który może przyciągnąć sponsora.  

M. Kopel mówi, że gdyby inwestycja nie kosztowała 100 mln zł to byłaby inna dyskusja. - Kibiców trzeba zachęcić. (...). Czy uda się na 2, 4 czy 8 meczy nie wiadomo. Trzeba dać tą możliwość.

A. Kotala przypomina o problemach związanych z procedurami przetargowymi dotyczącymi modernizacji stadionu Ruchu.

Prezydent mówi, że przeprowadzono analizy dotyczące frekwencji na stadionie przy ul. Cichej. - Na jej podstawie ogłosiliśmy konkurs na koncepcję stadionu, który uwzględnia aspekt ekonomiczny. (…). Stadion na 12 tysięcy miejsc jest potrzebny dzisiaj klubowi. W tym wszystkim najważniejsi są kibice, nie prezes. Przyjdzie inny(...) jedni zarabiają na klubach, drudzy tracą. (…) Jako miasto powinniśmy być odpowiedzialni za obiekt. (…). To my musimy zapewnić drużynie miejsce do grania. Zmieniają się znowu przepisy. (…). Ten obiekt nie spełnia warunków. Tylko przy rozpoczętej inwestycji możemy liczyć, że PZPN da nam licencję. (…). Kto weźmie odpowiedzialność, że Stadion Śląski nie będzie gotowy w 2016 roku, bo taka jest dzisiejsza data?(...). Nie musimy budować całego obiektu, koncepcja zakłada etapy. (…). Nie jest tak, że stadion wspiera klub kwota miliona zł, drugi milion to utrzymanie obiektu, za co Ruch nie płaci. (…). Procentowo w stosunku do budżetu dajemy więcej niż Wrocław. (…). Każdy, kto przejmuje klub i chce się bawić w klub musi ocenić warunki. Trzeba wiedzieć na ile stać miasto. Pan Smagorowicz żyje w troszkę innej rzeczywistości. (…). Na piłce jeszcze w Polsce nikt nie zarobił. (…). Taka jest rzeczywistość polskiego futbolu. (…). Kiedy będzie Śląski, nikt nie wie. Co będzie, jak będzie nowych prezes? Co z przepisami licencyjnymi? (…).

Prezydent zaznacza, że aby zrealizować wiele inwestycji, w tym ze środków UE to miasto musi się zadłużyć. - Możemy ciąć inwestycje, ale nie zwiększajmy wydatków bieżących.

- To jest destrukcja, głosowanie polityczne. Za chwilę będą zamknięte obiekty szkolne, bo nie zmodernizujemy basenu, zamkniemy wiadukt. Apeluję, aby przemyśleć te cięcia budżetowe i głosować nad poszczególnymi inwestycjami – mówi o propozycjach klubu Wspólny Chorzów A. Kotala.

B. Tabin zwraca się z wnioskiem formalnym o umożliwienie głosowania każdej poprawki oddzielnie.

T. Piecuch pyta, czy inwestycja budowy stadionu przy Cichej będzie dokończona jeżeli miasto rozpocznie budowę obwodnicy.  

Radny proponuje wykreślenie 300 tys. zł w dziale promocja. Prosi też Magdalenę Sekułę, pełnomocnika ds. seniorów i osób niepełnosprawnych o wykaz listy zadań, na które miałby być wydane 300 tys. zł. - Jeżeli ma pani tę listę to proszę o udokumentowanie tych wydatków. W innym przypadku proszę o skreślenie tych środków.  

Mariola Roleder mówi, że tak drastyczne zadłużenie trzeba zmniejszyć. - Trzeba zdjąć dużą ilość zadań dodatkowych. Są to drogi, chodniki, elewacje szkół, konieczne remonty. Faktycznie nasze baseny są w złym stanie, wymagają modernizacji, ale one musiałyby być wszystkie zdjęte. (…). Takie drastyczne decyzje nas mogą czekać. Wspólny Chorzów dał propozycję i trzeba się nad tym zastanowić.    

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, mówi, że kwoty na przedszkole różnią się, bo takie udało się wywalczyć. - Liczymy, że po przetargu zrealizujemy inwestycję za kwotę nieco przekraczającą 3,5 mln zł. (…). Najbliższe 7 lat to będą lata unijnej hossy dla Chorzowa. (…). Może być tylko lepiej i tego się trzymajmy.

Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. seniorów i osób niepełnosprawnych, mówi, że to co udało się jej osiągnąć przez 7 miesięcy jest fantastyczne. - Zapewniam, że na każdą akcję, program pozyskuję pieniądze od firm prywatnych, sponsorów ludzi dobrej woli. Staram się, aby pieniądze z miasta były jak najmniejsze. (…) Jeśli osoby starsze nie będą miały co robić, nie będzie dla nich oferty, to będą siedziały w domach.

12:35
Henryk Wieczorek ogłasza 15 minut przerwy.

13:00
Koniec przerwy

13:02
Radni głosują nad wnioskiem formalnym Barbary Tabin, aby wszystkie zadania zaproponowane do wykreślenia przez Wspólnych Chorzów rozpatrywać odrębnie.

Wniosek nie przeszedł. 

13:04
Radni głosują nad wnioskiem T. Piecucha, aby zmniejszyć o środki 257,8 tys zł w dziale administracja publiczna, a zwiększyć o kwotę 50 tys. zł w dziale polityki społecznej.

Wniosek podjęto.

13:07
Radni głosują nad poprawką Wspólnego Chorzowa.

Poprawkę podjęto.

- W związku z przyjęciem poprawki podjęto inny budżet. Nie będziemy nad nim głosowali, bo to nie jest nasz budżet - mówi K. Hornik. 

13:09
Podjęto uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2014.

Głosowało 16 radnych. 11 było za, 5 wstrzymało się od głosu.  

13:27
Podjęto poprawkę do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

13:29
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

13:31 
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Chorzów z 29 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich remontu dachów budynków Zespołu Szybu „Elżbieta” zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 64 w Chorzowie.

M. Michalik tłumaczy, że beneficjent w bieżącym roku budżetowym zrezygnował z przyznanej przez Radę Miasta Chorzów dotacji w wysokości 75 tys. zł na remont konserwatorski dachów budynków Zespołu Szybu Elżbieta, zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 64 w Chorzowie ze względu na brak możliwości terminowego przeprowadzenie przedmiotowych prac.

13:34 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały z 28 marca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji celowej (178,5 tys. zł) z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim ogrodzenia kościoła im. ks. Marcina Lutra, przy ul. Powstańców 13 w Chorzowie.

13:36
Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

13:38
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego.

13:40
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Miasta Chorzów udzielać będzie świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, zamieszkałych lub zatrzymanych na terenie gminy Lędziny, a gmina Lędziny dofinansuje działalność Ośrodka, w ramach wskazanej dotacji celowej.

13:41 
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom Miasta Chorzów udzielać będzie świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, zamieszkałych lub zatrzymanych na terenie gminy Bieruń, a gmina Bieruń dofinansuje działalność Ośrodka, w ramach wskazanej dotacji celowej.

13:43 
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Chorzów.

13:46 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Rady Miasta Chorzów z 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Chorzów z 5 września 2013 r. oraz uchwałą Rady Miasta Chorzów z 7 listopada 2013 r.

13:48 
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do „Programu Aktywności Lokalnej – Chorzów Batory” oraz „Programu Aktywności Lokalnej – Chorzów II” realizowanych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w ramach projektu systemowego pn. „Stać mnie na więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13:51
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 40 i ul. św. Piotra.

Nieruchomość gruntowa położona w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 40 i ul. św. Piotra, obejmująca działki o powierzchni 5.704 mkw. i 72 mkw. stanowi własność miasta Chorzów i zabudowana jest budynkiem Szpitala im. dr J. Rostka. Przedmiotowa nieruchomość została wydzierżawiona na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia.

Zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym jest między innymi budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla publicznych obiektów ochrony zdrowia. Prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich na przedmiotowej nieruchomości działalności statutowej, opisanej powyżej jest celem publicznym.

W związku z zamiarem przeprowadzenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich inwestycji związanej z modernizacją i remontem przedmiotowej nieruchomości - przekazania omawianej nieruchomości na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w drodze darowizny jest zasadne.

13:53
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych urządzeniami infrastruktury technicznej położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej.

13:54 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

13:55
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. św. Anny.

13:56
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kolejowej.

13:59 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy stawie „Herman”, stawie „Amelung” i ul. Żołnierzy Września od Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.

14:01
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

14:13
Podjęto uchwałę w sprawie upamiętnienia tablicą prof. Sir Ludwiga Guttmanna.

M. Michalik mówi, że Chorzów gościł ambasadora Wielkiej Brytanii. Przyznał, że tablicę już odsłonięto.- Dlatego wyjątkowo proszę o przyjęcie tej uchwały w taki sposób. (…). Ze względów kalendarzowych nie udało się przesunąć wizyty pana ambasadora.

Piotr Wróblewski (PiS) według naszej wiedzy komisja kultury i sportu nie wyraziła zgody na zawieszenie tej tablicy o takiej treści.

- Zawieszenie jej budzi moje zdziwienie. - Jest teraz żaba, którą ktoś musi zjeść – mówi J. Nowak. - Było wiele sposobów by do tego odsłonięcia się przygotować. Gdyby była taka potrzeba ponad połowa radnych stawiłaby się na sesji. Teraz sytuacja, uchwalicie albo będzie zgrzyt dyplomatyczny. (…). Można było uzgodnić telefonicznie pewne rzeczy z szefami klubów.(...). Tak się nie robi.

- Sama inicjatywa powstała w październiku – mówi M. Michalik. - Nie docierały do mnie uwagi, że jest problem o charakterze dyplomatycznym.

Czytaj też:Ambasador Wielkiej Brytanii odwiedził Chorzów

14:31 
Radni rozpatrzyli skargę wniesioną przez mieszkańców osiedla ul. 3-go Maja 118-132.

Część skargi uznano za zasadną.

14:31 
Trwa udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta ds. gospodarczych.

O delegacjach. - Lista jest już dostarczona. 

O szczepionkach. - Zakupiliśmy więcej szczepionek niż w roku ubiegłym. Musimy poprawić komunikację z przychodniami. 

O bezpieczeństwie przy ul. Kalina. - Sprawa trafiła do MZUiM. 

O bezpieczeństwie przy ul. Kalina. - Sprawa trafiła do MZUiM.

O działaniu pełnomocnik. - Możecie państwo liczyć na wsparcie wszystkich urzędników. 

- Wszystko będzie przekazywane pisemnie. Uzupełniony program przedstawię komisji. (...) - mówi M. Sekuła.

Pełnomocnik odnosi się też do odebrania jej 300 tys. zł. 

- W mieście jest tak dużo firm prywatnych, że nas wesprą i będziemy dalej działać - mówi M. Sekuła. 

14:36
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

- Środki zostały przeniesione do działu polityki społecznej aby transparentnie je wydatkować - mówi T. Piecuch. - Nie może być zgody, że 300 tys. zł nie wiadomo na co przeznaczamy, z całym szacunkiem do pani działalności. (...). O zadania mają wnioskować stowarzyszenia i tylko z tego tytułu była ta poprawka. Jeśli wskaże pani inicjatywy, to myślę, że znajdą one aprobatę.  

M. Michalik pyta dlaczego T. Piecuch nie dopytał o to, na co będą przeznaczone te środki. 

Radni dzielą się opłatkami.

14:45
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2013-12-19 09:22:25

Dziś sesja Rady Miasta Chorzowa. Sesja szczególna, ponieważ jest to sesja budżetowa. Radni zdecydują o tym czy przyjąć projekt budżetu a więc wydatków i dochodów dla miasta na przyszły rok. Jednym z najgorętszych punktów dyskusji będzie kwestia sfinansowania budowy stadionu dla klubu "Ruch Chorzów". Stadionu, który jest klubowi potrzebny, ale który niekoniecznie miasto powinno budować. Od wielu lat Chorzów wspiera klub różnymi sposobami. Jest to raz większa kwota, raz mniejsza. Czasem zaplanowana, a czasem na wniosek klubu, doraźnie udzielona pomoc. W sytuacji, kiedy Chorzów będzie musiał zaciagnąć prawie 100 milionowy dług, przy budżecie oscylującym wokół 400 milionów, pytam się, jak władze Miasta oraz prezydent utrzymać dotychczasowe tempo inwestycji w inne dziedziny: szkolnictwo, infrastrukturę, bezpieczeństwo, zdrowie? Rzecznik UM Chorzowa p. Krzysztof Karaś zapewniał, że miasto nie ucierpi finansowo, gdyż miasto wyemituje obligacje. Drogi Panie Rzeczniku, dziś nawet dzieci wiedzą, że to się tylko inaczej nazywa, ale czy to są akcje, obligacje czy cokolwiek innego - jest to wciąż długiem, pożyczką, ktorą trzeba spłacić i mam nadzieję, że nie bierzecie Państwo przykładu z Rządu, który wiedząc, że ponownie raczej u sterów władzy nie będzie mógł zasiąść, roztrwania finanse publiczne zadłużając nas na potęge. Każdą pożyczoną złotówkę trzeba spłacić. Nie wiem czy w PO jest to oczywista oczywistość, ale tak w życiu i w świecie jest, że jak sie coś od kogoś pożycza, to zwykle się to spłaca. Pytam się więc jeszcze raz, czy inwestcyja w budowę stadionu, bez pozyskania dodatkowych środków z instytucji zewnętrznych, nie będzie dla Miasta stratna? Czy może Pan Prezydent i radni PO potwierdzić, że nie zostanie usunięta czy obcięta ani jedna inwestycja z powodu potrzeby spłaty kredytu na budowę stadionu? Nie możecie tego zrobić panowie z jednej przyczyny. Każdy kolejny rok po zaciągnięciu kredytu, będzie skutkował dla miasta mniejszymi nakładami na wiele dziedzin. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy będziemy się szczycić nowym stadionem, ale nasze szkoły będą w złym stanie technicznym i estetycznym. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że w przedszkolach dzieci będą korzystać z uszkodzonych czy nieestetycznych sanitariatów. Nie wyobrażam sobie, że w Chorzowie nadal będą ulice, które stanem technicznym przywołują wspomnienie czasów minionej epoki. Można tak wymieniac dalej, ale po co? Zaciągnięcię tak dużej kwoty, jest tak w bliskiej jak i dalekiej pespektywie dla Miasta nie tyle ryzykowne, co po prostu skrajnie nieodpowiedzialne! Finanse miasta to nie guma, którą można rozciągać dowoli. Tu nie można sobie pozwolić na nieodpowiedzialne decyzje. Uwielbiam piłkę nożną - w podstawówce graliśmy praktycznie w nią w każdej wolnej chwili: przed lekcjami, w czasie przerw i po lekcjach. Sentyment do tego sportu został, ale trzeba jasno powiedzieć - są potrzeby pilne i pilniejsze. Gdy ktoś ma w domu sytuacje, że nie starcza mu do pierwszego i musi czasem od sąsiadki pożyczyć kilkadzisiąt złotych, (które musi oddać w kolejnym miesiacu), to czy będzie starał się tak gospodarzyć, aby wysupłać te pieniądze na spłatę i oszczędnie dysponować swoimi pieniedzmi, czy może spłaci sąsiadce te parę złotych a do tego sprawi sobie nowy telewizor LCD (oczywiscie na kredyt), choć poprzedni jeszcze jest na chodzie? To obrazowe porównanie do tego, co dziś podejmą radni. Ufam, że wykażą się odpowiedzialnością. Ostanią kwestią jest ta, iż Ruch Chorzów, będac w jakiejkolwiek potrzebie, nie będzie już mógł liczyć na bezpośrednie dofinansowanie Miasta. Co wtedy? Bankructwo? Upadłość? Ruch jest jednym z trzech najbiedniejszych klubów i warto mieć to na uwadze. Nie idźmy drogą powiedzenia: "zastaw się a postaw się". Stadion może powstać także przy współudziale innych podmiotów. Przy wyborach samorządowych oponenci p. Marka Kopla w drodze do prezydenckiego stołka, mieli tyle pomysłów, inwestorzy już pukali do drzwi. Proszę ich teraz wpuścić Panie Prezydencie Kotala.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-19 09:39:06

PIENIĄDZ robi PIENIĄDZ, a nędza tylko potęguje biedę! Stać nas na Nowy Stadion RUCHU, stać nas na budownictwo komunalne, stać nas na rozwój - nie zacofanie i stagnację. Chorzów musi korzystać ze środków pomocowych i to skutecznie, bo one się skończą... przykład: Centrum Przesiadkowe na rynku. Tylko inwestycje i zwiększanie dochodów, a nie cięcie wydatków - to podstawa zwalczania kryzysu... przykład: KATOWICE. Pozdrawiam.

~

IP: 84.39.*.*

2013-12-19 10:08:11

Musimy tak wybudować ten stadion, żeby, jak już Ruch splajtuje, można tam było przenieść targowisko z Barskiej :) Będzie targ na miarę naszych ambicji i marzeń :)

~Asyrbag

IP: 159.245.*.*

2013-12-19 10:10:48

Panie Rafale, widać wyraźnie, ze ma Pan problemy z wyobraźnią, ale to da sie leczyc tylko trzeba chcieć. Gdzie Pan był jak Kopel rujnował to miasto, gdzie Pan wtedy był? Siedział Pan cicho i nic dosłownie nic nie zrobił, aby nie dopuścic do stworzenia przez Kopla getta w Cwajce i wielu innych niekorzystnych dla miasta rzeczy. Teraz sie Pan odzywa i udaje gieroja jak to miasto dochodzi do siebie, powoli ale dochodzi. Czyżby zależało Panu na tym aby to psuć????

~Adam Kaliny

IP: 89.74.*.*

2013-12-19 10:25:50

Dokładnie tak, jak mamy myśleć, że na nic tego miasta nie stać to lepiej od razu lachę na wszystko postawić, taki stadion to kilkadziesiąt miejsc pracy w czasie budowy i kilkanaście po budowie. Do tego szansa na pojawienie się kolejnych inwestycji bo tak jak ktoś zauważył pieniądz robi pieniądz i lepsza jest taka pomoc, a potem klub niech sobie radzi niż zaproponowany przez wspólnu Chorzów pomoc w postaci jałmużny 4 mln, która szybko zostanie przejedzona, a miastu nic nie zostanie. To nawet nie chodzi o stadion, ale Chorzów ostatnio to po prostu wg wypowiedzi nie stać na nic, a ściągnąć obcy kapitał nie potrafią, już takie miasta jak Ruda Śląska czy Bytom są lata przed nami. Jeżeli to ma tak wyglądać to lepiej żeby Chorzów stał się jedną z dzielnic Katowic, no, ale oczywiście wtedy by kilku radnych i urzędników straciło stołeczki. W Chorzowie jednym z lepiej skomunikowanych miast z terenami po hutniczymi, a Inwestorów jak na lekarstwo bo wg radnych nie stać nas nawet na przygotowanie terenów pod to, żeby potem je sprzedać i dzięki temu zaczęły one zarabiać, lepiej żeby wszystko leżało odłogiem i niszczało. Stadion zdecydowanie TAK i to powinna być pierwsza z wielu inwestycji w mieście, które odpowiednio zarządzane zwiększy przychody i ograniczy ilość wyciągających rękę po zapomogę, rozumiem, że krótkowzrocznie takie coś jest tańsze niż zorganizować miejsce pracy, ale długofalowe jest to o wiele lepsze rozwiązanie, podobnie jak z budowa stadionu jest zdecydowanie lepsza niż dawanie kilku milionów w postaci jakiejś zapomogi za promocję. Tylko niestety to polityka i nawet w takich sytuacjach jak kluczowe inwestycje dla miasta nie porozumienia ponad podziałami, tylko jak jeden za to drugi przeciw, mimo, że parę wypowiedzi wcześniej to on był zdecydowanie za.

~Radzio

IP: 193.34.*.*

2013-12-19 10:36:43

Brawo Asyrbag!!!

~Wojtek

IP: 89.25.*.*

2013-12-19 10:45:46

Oczywiście, że lepiej wybudować stadion i mieć coś z tego, niż rok rocznie wydawać kilka milionów złotych na dofinansowanie drużyny. A jeżeli będzie stadion to nie tylko do wykorzystania przez Ruch !!

~

IP: 46.148.*.*

2013-12-19 10:53:47

Czy ktokolwiek z piszących zna wymogi licencyjne dotyczące infrastruktury na sezon 2014/15? Aktualnie będzie trzeba wsadzić niezłą sumkę w stadion by spełnić część wymogów. Piszę część ponieważ nie wszystko da się zrobić na tym stadionie. Pytanie brzmi 1,5 mln lub więcej w na tym czas lub lepiej wkopać łopatę i zrobić jak należy.

~Wojtek

IP: 89.25.*.*

2013-12-19 11:41:29

Dokładnie, wymogi licencyjne są nieugięte, popatrzmy na miasta ościenne, budują stadiony bo zrozumiały że inwestowanie w stare kilkudziesięcioletnie ruiny nie ma sensu. Stadion Śląski, jak go wybudują oczywiście, będzie pięknym obiektem ale niestety organizacja imprez typu mecze ekstraklasy będzie wiązała się z pokryciem ogromnych kosztów m.in. zapewnieniem bezpieczeństwa na tak potężnym obiekcie, zapewnieniu bezpieczeństwa w jego otoczeniu a na to Ruchu Chorzów nie stać :(

~Rafał Sudoł

IP: 89.107.*.*

2013-12-19 12:11:19

Piszecie - pieniądz robi pieniądz. Zgadza się. Pieniądz zainwestowany w człowieka, w jego możliwości, zdolności w jego motywację a nie w obiekt. Obiekt sam w sobie nic nie zarobi, jeśli na nim nie bedzie mocnej, silnej drużyny. Panie Asyrbag, chce mi Pan powiedzieć że w latach 2006 - 2010 Chorzów zmienił się w ruinę? Trudno mi się zgodzić z taką diagnozą. Nie gloryfikuję polityki byłego prezydenta, osobiście niejednokrotnie miałem zupełnie inne zdanie w wielu kwestiach i wyrażałem także to publicznie. Fakt, niektóre decyzje były bardzo trudne, ale na tym polega odpowiedzialność, że czasami trzeba podjąć decyzję, która dopiero w dalszej perspektywie okazuje się trafiona, lepsza. Panie Dariuszu, w kilku miastach sa nowe obiekty - jakoś nie zauważyłem, żeby po ich budowie miasta te czy kluby, stały się krainą mlekiem i miodem płynące. Niech Pan nie uprawia demagogii, bo jest Pan w tym naprawdę dobry i boję się, że ktoś może w to uwierzyć. Czy piszący powyżej tu, zdają sobie sprawę, że zadłużajac Chorzów na tak ogromną sumę, cofną nasze miasto w rozwoju na wiele lat? Będziemy mieć piękny stadion i tylko stadion, bo więcej już nic innego nie powstanie. Matematyka jest nieubłagana. A o spadku dochodów ze srodków zewnętrznych już nawet się nie rozpisuje. Czy czeka nas zapaść? Łatwo narobić długów - to każdy potrafi. Rozsądnie gospodarować już - nie każdy.

~MaTT

IP: 46.148.*.*

2013-12-19 12:17:48

Koszty faktycznie będą większe, ale przecież można się dogadać. Będą w mieście 2 stadiony, z których żaden nie będzie optymalnie wykorzystany! Powiedzcie mi co będzie się działo na Śląskim? 2- 3 mecze, 3 koncerty, parę mniejszych imprez i co dalej? A tak stadion będzie tętnił życiem! Będzie się coś działo! Na Cichej niech będzie porządna baza treningowa i odpowiednie warunki do rozwoju piłkarzy oraz działań administracyjnych i marketingowych klubu. Po co 2 stadiony? Naprawdę myślicie, że nas na to stać?

~Wojtek

IP: 89.25.*.*

2013-12-19 12:49:53

Stadionu Śląskiego nie utrzymuje Miasto Chorzów, wiec dla miasta to będzie wydatek tylko na jeden nowy stadion :)

~Radzio

IP: 193.34.*.*

2013-12-19 12:56:45

Stadion Śląski może nie być skończony wcale, i tu jest pies pogrzebany! Jeżeli na Cichej nie będzie stadionu, to możemy już powoli przygotowywać się do szybkiego upadku Ruchu. Przy tej ruinie w końcu nie dostaniemy licencji, a to równa się spadkowi. Jeżeli już spadniemy to chyba nie muszę mówić czym to się skończy!!! Dziękuje i dobranoc

~realista

IP: 46.205.*.*

2013-12-19 13:23:11

jak lekko podchodzą/w wypowiedziach/ do wydawanaia nie swoich pieniedzy Radni PO czyt "Partii Obłudy" ,byle zbic kapitał polityczny .Jestem przekonany ze jest naiwnoscia troska o mieszkańców Chorzowa . Można to odczytać "po nas hoćby potop" Do Chorzowa puka "tsunami zadłużeniowe",Ci co zgłosuja za Budowa stadionu nie maja co szukać poparcia wsród mieszkańców Chorzowa.

~Mieszkaniec

IP: 89.107.*.*

2013-12-19 13:23:11

Teraz wyszło... Nie podoba się nam, to sobie wychodzimy. Widać kulturę w PO. Buta i chamstwo. Demokraci wielcy!

~masH

IP: 91.188.*.*

2013-12-19 13:28:51

Zgadzam się, że nowy stadion będzie przynosił kase. ALE NEI TAKIE MAŁE G. na 12 tysięcy! 16000 to absolutne minimum, z salami konferencyjnymi, z porządnym zapleczem gastronomicznym, z porządnym sklepem, muzeum itd. Na tym stadionie z koncepcji (nie projektu!) brakuje telebimów (sic!), są "dziury" zawietrzne no i pojemnosćto będzie max 10 tys. (goście, vipy, bufory). Dlaczego jesteście takimi minimalistami i z góry zakądacie max 10 tys na Śląskim? Że tak było ostatnio? No to trzeba to zmienić! Porównywanie do Lechii czy Wrocłąwia NIE MA SENSU. OWszem, to duże miasta ale same kluby są malutkie, bez większej historii. My w promieniu 50 km mamy ok. 200-300 tys kibiców. PRZY dobrej promocji spokojnie te 10% uda się wyciągnąć z domu. Jeżeli nowy stadion ma pogrążyć RUch (zero dotacji z miasta) i finalnei ma to być maleństwo i koszmar pokroju Piasta - jestem za Stadionem Śląskim. Nie moozna myśleć płytko, tzn patrzeć tylko że słaby doping, ze bieżnia, że dalej, że nie zapełnimy .Ponadto te 20 tys wcale nie będzie wyglądało fatalnie na tym kolosie. Przeraża ten minimalizm, który Wy nazywacie "realizmem".

~The end

IP: 87.205.*.*

2013-12-19 13:33:17

Radni Wspólnego Chorzowa zabrali nam Stadion przy ul. Cichej. Rozliczymy was za rok przy urnach wyborczych. To koniec naszego "Ruchu"

~Filip

IP: 77.252.*.*

2013-12-19 13:35:06

300 tysięcy dla 7 ( słownie : siedmiu ) seniorów strefy wolontariatu Pani pełnomocnik ???? Chyba jakieś nieporozumienie ! Nie ma ważniejszych spraw ? Najpierw stworzono stanowisko a teraz potrzebne są na nie coraz większe pieniądze. Tylko tak dalej.

~janosik

IP: 91.188.*.*

2013-12-19 13:37:07

Chyba dobra decyzja, mam nadzieje że z pożytkiem dla wszystkich, szczególnie dla RUCHU !

~tankista

IP: 89.73.*.*

2013-12-19 13:49:33

Dobrze, że Pan Trzebińczyk sobie załatwił dotację na płot. To nie jest marnotrawstwo kasy? Prawda? Wspólny Chorzów reprezentuje politykę "byle nam było dobrze". Kopel i spółka już dawno przestali się przejmować miastem...

~emeryt

IP: 89.74.*.*

2013-12-19 14:06:30

Po w poprzednich kadencjach zawsze było przeciw gdy się głosowało budżet.Nawet jak mówili, że jest dobry to i tak się wstrzymywali, albo byli przeciw bo wg.nich takie jest prawo opozycji.Jak są u władzy to tego nie przyjmują do wiadomości. Oni mają miasto głęboko gdzieś bo 2 najważniejszych z PO i tak mieszka gdzie indziej niż w Chorzowie.W naszym mieście nie wszyscy to kibice jest wiele problemów na które znowu PO będzie miała receptę ale przed wyborami .Teraz trzeba zwierać szeregi a w kampani pomoże nam p. Sekuła obecny pełnomocnik ds.Emerytów.Oni się muszą odwdzięczyć głosami przy urnach.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-19 14:22:45

DEMAGOGIA: typu: bo nie ma na szpitale... albo nie stać nas... a może PRYWATA idąca do sprzedania Cichej jak AKS. Wiadomo obecny prezes chce kasę w gotówce a my chcemy BEZPIECZNEJ inwestycji w NOWY STADION, która zostanie w mieście nawet jak już prezesa nie będzie, albo nie daj Boże Ruch zostanie zdegradowany i pozostanie nam uczniowski Klub Sportowy RUCH Chorzów pod kierunkiem obecnie p. Śrutwy. Tylko na Cichej odbudujemy RUCH. Dlaczego mało kibiców: bo NĘDZA a może nie mają za co kupić biletów (?) - BIEDA którą przez likwidacje miejsc pracy i przemysłu zafundował nam były układ polityczny (ŚLĄSK, huty i kopalnie SPRZEDANO W UKŁADZIE AKCESYJNYM i mamy prawo żądać dotacji i pomocy na restrukturyzację i odbudowę Chorzowa!)..tych co nie stać na bilet rozrabiają, bo co mają do stracenia ... grzywny... z czego są goli jak święci tureccy, co? posiedzą - to nabiorą kultowej przeszłości i rangę kiboli? BRAK UCHWAŁ daje prostą odpowiedź: kto nie chce z nazwiska nowego stadionu: układ KOPLA i kibole, bo mają zakazy stadionowe? Kaj momy stadion: na Cichej Nr 6 - tylko, że ULICY Cichej w Chorzowie nie ma; kogo zasługa? układu p. Kopla? Dlaczego nie wybudowano nowego stadionu jak niszczono ul. Cichą? Same retoryczne pytania i.... Same sukcesy takie jak usunięcie szkoły medycznej z Chorzowa z budynku po sierocińcu... tak BĘDZIE WYGLĄDAŁ STADION NA CICHEJ po przeprowadzce na Śląski. Stadion Śląski i Park - jak będzie potrzeba mają płacić podatek od nieruchomości którym spłacimy budowę Nowego Stadionu na Cichej... Może lepiej udawać, że mamy prawo do CUDZEGO Stadionu Śląskiego? nie będziemy tam grać a p. Marszałek niech nam płaci !!! FAKTYCZNIE nie potrzebujemy uchwały obecnej Rady o finansowaniu stadionu, bo budżet MOŻNA zawsze zmienić w trakcie roku, ale szkoda tylko czasu... czas to pieniądz, ale też przyszedł czas zmian, a hamulcowi już odchodzą i oby wszyscy... ZARADNI lekarze przez bite godziny za które im płacą będą mogli wreszcie bez ograniczeń przyjmować pacjentów, bo kartki z receptami nic nie kosztują, listonosze wrócą do zawodu i nie będą się wyręczać innymi kolegami z pracy, wykładowcy-nauczyciele poświęcą czas dla swoich wychowanków... NOWI radni z działaczy którzy nigdy nie byli w Radzie będą liczyć się z faktycznym interesem mieszkańców i zadbają o rozwój miasta nie o interesy kolesi. Spokojnie, potrzebny tylko zdrowy rozsądek i racjonalne konsekwentne działania i może wtedy tramwaje będą znowu produkować w Chorzowie, które kupi nasz regionalny związek i kopalnia wróci i będzie praca dla potrzebujących nie na umowach śmieciowych. Pozdrawiam.

~ekspert nie od wszystkiego

IP: 89.74.*.*

2013-12-19 16:26:22

Trzeba ustalić, że w następnych wyborach będą mogli wystartować tylko bezrobotni nie nauczyciele ,lekarze listonosze i inni jacyś tacy ,którzy się nie podobają p.Olejniczakowi.Kandydaci na kolanach będą się musieli wyrzekać p. Kopla i składać deklaracje, że na wieki będą kochać PO, a na eksperta od wszystkiego wybiorą sobie p-. Olejniczaka.Dopiero wtedy nastąpią w mieście lata tłuste.Dobrze że nie ma kasy na Ruch .Co to za klub, że jego kibice gdzie nie pojadą narobią wstydu normalnym mieszkańcom Chorzowa.Oczywiście to wina p. Kopla i jego spółki bo to on zniszczył Chorzów.Dobrze że teraz nastali zbawcy miasta i niezliczeni pełnomocnicy z niezłymi pensjami.Ale zwolennicy PO szybko zapomnieli o obietnicach wyborczych p. Kotali i jego spółki.Ciekawe z kim będą ściskać sobie ręce przed nastepnymi wyborami.

~kibic

IP: 89.74.*.*

2013-12-19 16:26:43

co powie cwajka panie trzebinczyk kaj sa nasze glosy na ciebie kaj jest stadion go.........

~pico

IP: 79.189.*.*

2013-12-19 16:47:25

Brawo WCh - odważna i mądra decyzja - a nie klakierstwo przed wyborami

~dwuli

IP: 89.74.*.*

2013-12-19 17:35:22

Ciekawe ! Kopel 1,7 mln za projekt i nic Kotala 2,3 mln za projekt i stadionu dalej nie ma tyn Chorzów to naprawdę bogate miasto musi być szkoda słów jak to goadjom darymny futer.

~Prawdziwy kibic

IP: 91.218.*.*

2013-12-19 17:36:32

Od teraz będziemy obchodzić rocznicę wydarzeń na kopalni "Wujek" na Cichej.

~mieszkaniec

IP: 46.148.*.*

2013-12-19 17:52:27

Przebudowy rynku też nie będzie. Zadanie centrum przystankowe zostało po cichu usunięte przez WCH. Trochę szkoda mogło być ładnie.

~Władca

IP: 31.61.*.*

2013-12-19 17:55:05

Wspolny Chorzów odkąd jest niszczy te miasto, odkąd oni są zlikwidowano wiele miejsc pracy. Tyle lat rządzili tym miastem i nic niezrobili dla niego. Moze mi kto podac ich sukcesy? Obecnie to tylko przeszkadzają z wywiazywania sie z obietnic. Żal im że oni przez tyle lat nic nie zrobili, więc nie chcą umożliwić by ktoś to zrobił. Koniec Wspólnego Chorzowa, ich czas w rządzeniu mija. Teraz czas na nowych świeżą krew w urzędzie miasta.

~memo

IP: 31.0.*.*

2013-12-19 18:31:48

Pan Kołodziej poziom żenujący- wstyd!!!!z mównicy nawoływać do agresji, kompletny brak ogłady, no ale jak to mówia nie którzy byle jak- byle zabłysnąć, byle o mnie mówili!

~kibic

IP: 85.11.*.*

2013-12-19 18:39:28

Myslę Panie i Panowie, że sprawą oczywistą jest,że PRAWDZIWY RUCH JEST NA ULICY CICHEJ 6!!!!!!!!-chyba że radni Wspólnego Chorzowa z Panem Ryszardem Sadłoniem na czele będą musieli pozmieniać przyspiewki kibicowskie " W pewnym Śląskim mieście przy ulicy Cichej 6 jest taka drużyna co się Ruchem Chorzów zwie" Dawajcie więcej pieniędzy Smagorowiczowi tylko musicie wiedzieć że to wszystko zostanie przejedzone.Organizacja naszego klubu to zgroza i brak profesjonalizmu-aby zapłacić zobowiązanie zaciąga się następne- w takim obecnie kształcie organizacyjnym jaki panuje w Ruchu możemy zapomnieć o wyjściu na prostą-zmiany zmiany i jeszcze raz zmiany-od tego trzeba zacząć. Długi w całej Polsce na każdym szczeblu-tych ludzi trzeba usunąć jak najszybciej niech kibice o tym wiedzą.Pzdr

~pamiętający

IP: 89.74.*.*

2013-12-19 19:13:19

No to super wiadomość.Ten ochydny WCH uchwalił dla PO budżet.KlubPO nie głosowaL za nim mimo, że był ich.Wygląda na to, że chyba im nie bardzo odpowiadał. jak nie możemy bez kontroli RM wydawać pieniędzy to nie głosujemy .Cóż dużo mówić o p.Kołdzieju .Trzeba się podlizywać władzy to się może będzie coś z tego miało.Jego działniu przyświeca myśl Pamiętajcie o mnie jestem waszym wybawcą miszkańcy Chorzowa.Liczę na waszą wdzieczność w wyborach.

~Chorzowianin

IP: 87.205.*.*

2013-12-19 19:41:57

ODWOŁAĆ CAŁA RADE WSPÓLNY CHORZÓW

~REALISTA

IP: 46.205.*.*

2013-12-19 21:06:02

REALIZM ZWYCIĘŻYŁ/ODMOWA ZADŁUZENIA CHORZOW/BUDOWA STADIONU Z POZYCZKI NIE NASTAPI I TU MOZNA ZŁOZYC PODZIEKOWANIE ŻE JESZCZE SĄ RADNI CO PO GOSPODARSKU MYSLA ,NIE CHODZI TU O OPCYCJĘ POLITYCZNĄ U RAJCÓW.jAK NIE DOJRZALI SĄ RADNI Z PO CZYT "PARTII OBŁUDY"TO WIDAC PO RELACJI Z WYPOWIEDZI ICH NA SESJI.TAKIE OSOBY NIE POWINNY REPREZENTOWAC MIESZKAŃCÓW CHORZOWA TO SA PRZYPADKOWE OSOBY, ŁĄCZNIE Z PREZYDENTEM KOTALĄ.POMIMO ZE POSIADAJA ODPOWIEDNIE WYKSZTAŁCENIA/ MOZE I WIEDZĘ ALE MĄDROSCI NIE POSIEDLI ,JEST WTYM PRZYPADKU MADROSĆ, PILNIE DLA NICH POSZUKIWANA.POZDRAWIAM

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-19 22:34:15

Tak samo jak RUCH zniszczono AKS. Powodzenia... ale nie w Chorzowie ten numer wam nie przejdzie... WYNOCHA sprzedawczyki ... Pozdrawiam.

~Wiki

IP: 31.63.*.*

2013-12-19 23:40:53

No i dobrze,ze nie uchwalili kasy na stadion RUCHU,niech najpierw PO skończy Stadion Śląski,a potem można będzie myśleć o stadionie RUCHu,bo inaczej możemy mieć w Chorzowie dwa rozgrzebane wiecznie nie ukończone stadiony!

~Jan i cecylia

IP: 188.117.*.*

2013-12-20 00:28:55

a tak na serio to w koncu sie wyprowadzam i caly ten chorzow.........

~as

IP: 89.79.*.*

2013-12-20 06:51:11

Miasto bez tego klubu to byłoby coś! Baba z wozu koniom lzej! Klub to tylko problemy, wieczne dotacje, pomazane ściany budynków i Czesc kibiców - zwykła bandyterka.

~voice

IP: 46.148.*.*

2013-12-20 08:16:52

Nie tylko stadionu nie będzie w Chorzowie.Państwo ze Wspólnego Chorzowa wycieli z budżetu kilkadziesiąt innych inwestycji drogowych,oświatowych,w parkach,skwerach,itd.Gratulacje.Prezydent Kotala dobrze powiedział-to jest DESTRUKCJA.

~edek

IP: 37.225.*.*

2013-12-20 08:38:53

Niech Miasto wyemituje obligacje na rynek publiczny. Ciekawe ilu prawdziwych kibicow pożyczy miastu pieniądze na budowę stadionu. Zobaczylibyśmy ilu to jest prawdziwych kibicow.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-20 09:04:25

SIM wyleczy marazm w radzie miasta: Kwestia czasu i NOWY STADION na ul.Cichej WYBUDUJEMY. Rozpoczęcie budowy 2014r obowiązuje! Projekt wykonawczy w opracowaniu i po uszczegółowieniu przegotowanie całej dokumentacji budowlanej ... krok po kroku.. a te BOROKI co udają, że dbają o miasto będą mieli piękny wypad z rady miasta. Niech sobie jak co roku poucztują i na 100 wigiliach/opłatkach i niech sobie składają gratulacje i się pochwalą co im się udało popsuć i NIEZROBIĆ dla miasta... PS: cały czas monitorujemy sukcesy donosicieli na usunięte drzewa w parku i czekamy na ich zasługi w dowaleniu milionowych kar, bo tak trzeba - nic nie robić, donosić i niszczyć i pozbawić park kasy aby nie miał za co nasadzić nowych szlachetnych gatunków zamiast samosiejek. Taka "troska" identyczna jak "troska" o miasto i RUCH... to taka specjalna troska i ci sami orędownicy rozwoju przez ZNISZCZENIE... Pozdrawiam.

~pico

IP: 79.189.*.*

2013-12-20 09:16:59

DESTRUKCJĄ jest chęć PO zadłużenia Naszego miasta na proponowane miliony

~

IP: 151.248.*.*

2013-12-20 11:22:36

Olejniczaku najpierw wylecz się sam... A potem pisz o innych...

~To jest już koniec

IP: 77.252.*.*

2013-12-20 12:26:10

Nareszcie Wspólny Chorzów mówił wspólnym głosem, brawo, obronił Nas i Nasze Miasto. Koniec rządów PO i mam nadzieję że Kołodziej już nigdy nie będzie radnym.

~mtea

IP: 79.191.*.*

2013-12-20 12:37:14

Po co było wydawać pieniądze na konkurs na stadion Ruchu ???, oraz nagrody za 2 (20tyś) i 3 (10tyś) miejsce. Dodatkowo dla zwycięzcy zgodnie z regulaminem "W przypadku niezawarcia umowy o prace projektowe z autorem pracy nagrodzonej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wypłaci on autorowi nagrodę pieniężną w wysokości 100000zł (sto tysięcy)"

~pamiętający

IP: 89.74.*.*

2013-12-20 13:19:57

p. Olejniczak nie wchodzi się 2 razy do tej samej rzeki.Już był ten pana SIM i chciła startować w wyborach ale się nie udało .Widać że znowu się zanosi na reaktywację przed wyborami a na czele na pewno stanie zbawiciel Chorzowa p. Olejniczak tylko kto z nim?Chyba też nie wie kto rządzi w parku to przecież PO ma w łapkach .Dyr parku i rada nadzorcza należy do nich drogi panie i do nich należy kierować żale, że tak się troszczą o wszystko.Niech pan to dalej monitoryje, ale bezstonnie.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-20 14:45:46

CWANIAKU 8974 kłamczuchu NIGDY SIM do rady nie startował i nikt z nas. KŁAMCO, nawet nie poparliśmy SOS p. Widery, który miał "czelność" ubiegania się o stołek prezydenta Chorzowa... myślisz, że nie jestem w stanie ustalić z którego kompa bijesz te brednie? IP 151246 - wyleczymy cie zaradny i dalej obelgi i pomówienia, bo tylko na to ciebie stać. Spokojnie wymienimy ZAradnych tylko za zgodą MIESZKAŃCÓW... napisałem o kapusiu co na samosiejki donosi i się odezwałeś... coś w tym jest - taka dawna szkoła... PS: jestem odporny na takie cieniutkie obelgi, bo to co robimy jako SIM samo się PRAWDĄ zawsze obroni... i jak napisałem: zakłamańcy do spowiedzi , garniturek i po wyjściu z kościółka już pokazujcie swoją prawdziwą twarz. NOWY STADION DLA RUCHU na CICHEJ TO NASZ OBOWIĄZEK... i jeszcze jedno w Parku rządzą skuteczni ludzie w stosunku do tej przed laty miernoty która doprowadziła park i cały Śląsk i Chorzów do ruiny. Niech tam będą długi i ta Spółka Akcyjna dostaje na ich pokrycie od właściciela, bo spółki akcyjne mogą być nawet nie rentowne jak np. ta w Parku Śląskim, czy bez majątku na którym by zarabiały jak RUCH SA... Trudne (?) Biedni ale działają i odnoszą sukcesy i coś po nich ZOSTAJE w przeciwieństwie do tych zakłamanych donosicieli... Powodzenia

~Do bezrobotnego

IP: 37.108.*.*

2013-12-20 16:44:49

Darek Ty bezrobotny jesteś czyli nic nie robisz,a piszesz jakbyś był zbawcą Naszego miasta. Twoje pieprzenie o jakimś SIM o którym nikt nie słyszał jest już nudne, moderator powinien już dawno nie publikować Pańskich bredni. Zacznij się leczyć i chwyć się jakiejś roboty. Wesołych Świąt.

~wito

IP: 91.188.*.*

2013-12-20 16:50:30

Człowieku co ty za brednie wypisujesz ( Olejniczak ). Znasz historię AKS? Wiesz kiedy zrujnowano wielki AKS? Inne czasy. Chorzów potrzebuje remontu Nie bierze się ogromnego kredytu aby kupić piękne firanki ( stadion ) do walącego się domu ( Chorzów ). Kredyt na drogi otwierające nowe tereny inwestycyjne ok ale nie na stadion który będzie przynosił jedynie straty i z którego będzie korzystało 2% mieszkańców którzy w znacznej części chluby miastu w tym roku nie przynieśli

~odporny slązok

IP: 89.74.*.*

2013-12-20 17:09:34

chopie Olejniczaku opamietej sie bo Ci zyłka pynknie i nie doczekosz tych pjyknych dni jak bydom twoji rzondzic. Nie chcesz pamiętać że te miernoty które kiedyś rządzili w Parku to p. Kotala on był dyr.A jak myślisz skąd ta Spółka dostaje pieniądze? może jej spadają z nieba nie to są pieniądze z budżetu czyli wszystkich podatników.Nie strasz bo nikt sie tego nie boi ,a do spowiedzi koniecznie się wybierz to Ci dobrze zrobi może też wyleczy z kompleksów.Wesołych świąt

~

IP: 84.39.*.*

2013-12-20 17:43:09

Uwaga, nowe przykazanie - NIE BEDZIESZ MIAL INNEGO ZDANIA NIZ Olejniczak! A co z ateistami? Olejniczaku tobie już nic i nikt nie pomoże...

~

IP: 84.39.*.*

2013-12-20 18:06:11

Olejniczaku nie idź tą drogą... żyłka pęknie i z kim będziemy dyskutować? Szkoda zdrowia. Ps. Nie mam nic wspólnego z jakąkolwiek opcją w mieście i mam je w głębokim poważaniu. Wkurzaja mnie tylko goście którzy chcą zaciągnąć długi na moje konto. A ty właśnie to proponujesz. NAJPIERW DOCHODY A POTEM WYDATKI a nie na odwrót

~WCH

IP: 83.242.*.*

2013-12-20 18:41:38

Sadłoń już może się pożegnać z radą miasta. JEst w niej tylko dzięki lizaniu 4 liter kibicom Ruchu:)

~

IP: 89.79.*.*

2013-12-20 22:47:49

To jest koniec Ruchu Chorzów, nie będzie stadionu przy Cichej, nie będzie stadionu Śląskiego i za 3-4 lata nie będzie Ruchu w ekstraklasie.

~franc

IP: 89.79.*.*

2013-12-21 03:45:17

Szkoda chorzowa. Ten klub ma prawo miec swoj nowy stadion. Nie dla pillkarzy ale dla kibicow

~zorietowany

IP: 46.205.*.*

2013-12-21 08:46:21

tylko osoby o pokroju Pana Olejniczaka mogą wybrać do Rady Miasta Pana Olejniczaka.Prostactwo,dyletanctwo,i brak logicznego myślenia, jest obrazem pracy szarych komórek u osób w tzw "SIM".Miałem możliwość przetestować to towarzystwo. Nie daj Boze dać im władzę w Chorzowie,-zapamiętajcie szanowni internauci.Wesołych Świat BN-pozdrawiam

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-21 10:24:27

IP 8439: istota SIM: nigdy nie dzielimy wg poglądów lecz oczekujemy PRZYZWOITOŚCI i te osobiste ataki na mnie i pomówienia nic nie znaczą, bo po to ujawniłem swoje nazwisko i je skutecznie wyróżniłem aby dać odpór demagogii i sabotażowi. Czas faktycznie zadbać o Chorzów i to robimy od lat i to zaczęło dawać efekty, bo jakby on wyglądał z dalej walącym się wiaduktem na niby rynku. Honor i historia i szacunek dla ludzi - nie robienie z nich śmieci jak to niektórzy mają we krwi udając urzędników; poznajmy nasze OGROMNE dziedzictwo - tego mnie nauczono i tym się kieruję od wielu lat i nie potrzebuję diety i pozwolenia aby być skutecznym. Nikt nam nie płacił i nie płaci..a na problemy miasta patrzymy racjonalnie. Chorzów ma ogromny potencjał który był systematycznie niszczony... i sprowadzono nas do biedaków i na nic nas ponoć nie stać. Mamy plan budownictwa chronionego, na który nas STAĆ i to by bogacić ludzi nie ich wyzyskiwać dla niby interesu miasta, a jak się okazywało ten interes to drugie dno. Rewitalizacja dzielnica po dzielnicy, ulica po ulicy ale wyzwalając energię i pomysły nie niszcząc inicjatyw takich jak na Wolności 90 czy wielu społeczników. Swoją droga wartościowe muszą być nasze pomysły bo nie znajduję przeciwko argumentów tylko podszywanie się i pomawianie. Prosimy o więcej dobrych pomysłów skutecznie realizowanych. WBREW 8439 współczesna ekonomia nie polega na inwestowaniu z własnych środków... lecz inwestowanie w zadanie które się SPŁACA z przyszłych dochodów. Tak ludzie kupują domy, mieszkania, samochody... albo mieszkają w ruinach auta ich to trabanty i polonezy chyba, że się na czymś SUPER dorobili a nam Chorzów okradano i niszczono. Pożyczek nie bierze się na przejedzenie, bo to głupota i tego nie wolno robić. NASZYM zyskiem jest przebitka nawet 80% w formie dotacji unijnej i to co jako TRWAŁE efekty pozostaje na wiele lat... jak ul. Jagiellońska, Teatr Rozrywki, ChCK... Pozdrawiam.

~cwajka3

IP: 89.74.*.*

2013-12-21 19:18:28

no ale trzebinczyk ma ochote na prezydenta miastai znowu bedzie zbieral glosy na sztandzie z marchewka

~Kibic

IP: 89.74.*.*

2013-12-22 08:45:47

Do kibiców,sympatyków RUCHU!. Chcę powiedzieć i przypomnieć że w grupie jest moc i siła.Pamiętajcie że RUCH to WY,MY!!.Kibice mieszkańcy Chorzowa.Stadion już nie jeden raz przechodził "kryzys" w swojej historii, ale zawsze byli,są,będą kibice RUCHU. RUCH to POTĘGA,RUCH to MY.Czas pokaże.

~RaV

IP: 93.175.*.*

2013-12-22 14:10:03

Rafał jak czytam co piszesz, to nawet nie chce mi się odpisywać, bo rzeczywiście głową muru nie przebije... Jedynie podpowiem dla Twojego sumienia i sumienia WCh, że gdyby p. Kopel byłby za zbudowaniem stadionu to zarówno radni WCh byliby za budową stadionu (pewnie i Ty również, gdybyś był w tej kadencji w WCh)jak i Ty Rafale rozpisywałbyś się w komentarzach, że to wspaniały pomysł i jakże potrzebny jest ten stadion

~RaV

IP: 93.175.*.*

2013-12-22 14:11:48

Mam małą prośbę. Gdzie mogę znaleźć dokładne informacje o nowym budżecie? Bo szukałem i nie potrafię znaleźć, są tylko ogólne informacje.

~84.39

IP: 93.154.*.*

2013-12-22 19:56:05

Olejniczaku, prywatnie nic do Ciebie nie mam, nawet co do przyczyn stanu miasta masz takie zdanie jak ja - czyli praprzyczyna - likwidacja przemysłu, hut i kopalń. Ale nie zgadzam się z tobą co do diagnozy wyjścia z marazmu. Moim zdaniem inwestycja w stadion nigdy się nie zwróci, to nie inwestycja a konsumpcja, miejsc pracy z tego nie przybędzie. Powinniśmy jako miasto inwestować w ułatwienia dla przedsiębiorców, jakieś formy "specjalnych stref dla firm" itp... z tego będą w przyszłości podatki, a potem można sobie fundować stadion. Co do prywatnych wycieczek, to staram sie nie przesadzać, ale ty też nie oszczędzasz swoich adwersarzy, a kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Pozdrawiam

~cwajka

IP: 37.31.*.*

2013-12-23 10:16:55

Miasto i mieszkańcy zasługują na nowy stadion na Cichej. Jest to duża strata dla miasta. Radni WCH przegięli w związku z tym ja np. już nigdy niczego nie kupię od radnego z Barskiej.

~dariusz Olejniczak

IP: 89.79.*.*

2013-12-23 11:44:44

Ruszył się RUCH STRACHU..wyczyścimy to miasto świętych krów! Na obelgi i pomówienia pomoże nasz PORTAL ... SIM was wyleczy i zwróci miasto mieszkańcom! Samorządowa Inicjatywa Mieszkańców: zaprezentujemy co dało się zrobić BEZ DOJENIA MIASTA i zapraszamy wszystkich do współpracy... to nie jest tak, że jak np. dyr PGM idzie na emeryturę to jedynym zbawieniem był Jego syn. To nie jest tak, że NIEZBĘDNI dla miasta (taki rodzaj kumoterstwa opatentowany na całą Polskę) mają prawo do dojenia miasta. Jestem odporny na pomówienia i obelgi i twierdzenia typu jesteś głupi, chory, czy jeszcze gorzej bo to świadczy o STRACHU i małostkowości tych co to piszą i wartości mojej pracy społecznej. RUCH będzie miał NOWY STADION i rozpoczynamy budowę w 2014r i będzie centrum przesiadkowe i będzie odnowiony rynek, Cwajka i pozostałe dzielnice, rozpoczniemy budownictwo chronione nie dla spekulantów i kolesi wg znajomości. Święto NIEBIESKICH 8 listopada będzie przez nas zawsze obchodzone jako dzień upomnienia się o spełnienie obietnic wyborczych i jako dzień w którym pochowaliśmy imiennika Naszego Stadionu na ul. Cichej, jako dzień RUCHU społecznego zwykłych mieszkańców którzy mieli odwagę upomnieć się o swoje POTRZEBY bez gierek politycznych zaradnych. Pozdrawiam.

~janusz

IP: 83.5.*.*

2013-12-23 18:19:48

miasto bez stadionu to lepsze niż miasto zadłużone po uszy jak jest taka presja kibiców na budowe stadionu to niech zbiorą te pieniądze sam chętnie dołoże jak będzie zbiórka ale ci co będą kwestować niech to robią jako DARMOWI WOLONTARIUSZE przez rok jakl jest tylu kibuców i miłośników RUCHU jak myślicie to na stadion zbierze się z nawiązką a jednocześnie będzie widać czy naprawdę Chorzowianie chcą mieć stadion

~

IP: 93.154.*.*

2013-12-23 20:03:12

Zero szans na spełnienie marzeń Olejniczaku. Niestety nie jesteś szerzej znany w Chorzowie a na forach Internetowych sam sobie nie robisz dobrej reklamy...

~oszukiwany przez lata

IP: 89.79.*.*

2013-12-23 22:56:07

Ta spóźniona inwestycja jaką jest stadion na Cichej zasługuje na realizację. Od tylu lat słyszymy od władz miasta (obecnej i poprzedniej), że będzie nowy stadion na Cichej. Każda z władz ma swój projekt zapłacono na nie w sumie około 4 mln zł. Skoro nie budowano stadionu przez ostatnie lata, jak nie było podobno kryzysu to wtedy należało odnowić szkoły, domy kultury, kościoły, drogi, chodniki, komunalne mienie itd. aż w końcu powinna nadejść kolej na stadion i jego również należy przebudować i dostosować do obecnych czasów. Nasze miasto jest znane z klubu i dało krajowi wielu dobrych piłkarzy. Nie rozumiem dlaczego tak bardzo podzielono mieszkańców za i przeciw tej inwestycji. Jesteśmy małym miastem i wystarczy nam mały stadion (np. zawsze pełny kibiców). Śląski Stadion nigdy nie łączono z Ruchem. Mówiąc krótko poprzedni Prezydent kłamał, obecny leciał w kulki bo trzy lata trochę przespał a teraz wiedząc jaki jest układ sił w Radzie Miasta wielce buduje stadion. Reasumując w najbliższe wybory zdecydują o układzie sił i co będzie w następnej kadencji. Osobiście na znak mojego niezadowolenia z tej politycznej walki PO z WCH będę omijał stragan jednego z Radnych WCH. Jest ratunek dla tych ludzi (z PO i WCH) oddają ze swoich diet 4 mln, które wydano na projekty stadionów, których nigdy nie planowali zrealizować. Pozdro.

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.