Radni zdecydują o absolutorium dla prezydenta. Zobacz porządek obrad

Chorzowianin 2014-06-24 | Komentarzy: 0
Radni obradować będą w czwartek, 26 czerwca, od godziny 9.00 w sali posiedzeń Rady Miasta. Jednym z najważniejszych punktów 46. sesji Rady Miasta będzie podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta Chorzowa.
Radni zdecydują o absolutorium dla prezydenta. Zobacz porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miasta.
4. Informacja prezydenta miasta o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Składanie interpelacji przez radnych.
6. (druk nr 962) Podjęcie uchwały w sprawie nadania Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu Józefowi KUPNEMU tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Chorzowa.
7. (druk nr 957) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chorzów za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Chorzów za 2013 rok.
9. (druk nr 965) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014.
10. (druk nr 967) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/753/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.
11. (druk nr 966) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12. (druk nr 984) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
13. (druk nr 985) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.
14. (druk nr 974) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Wolskiego 2, Kruszcowej 24 i Karola Miarki 16 w Chorzowie".
15. (druk nr 975) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja pawilonu sportowego przy ul. Lompy 10 a w Chorzowie".
16. (druk nr 979) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.: „Nowy start na lepsze jutro„ który realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Chorzów - Partnerem projektu reprezentowanym przez Jolantę Noworyta - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie oraz Jolantę Kotala - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie przez Lidera projektu - Śląską Fundację Inicjatyw Społecznych z Chorzowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 , Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach„ Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty„ Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych„ oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej, w postaci wynajmu pomieszczeń SP 24 i SP 29 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.
17. (druk nr 961) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
18. (druk nr 963) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
19. (druk nr 964) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.
20. (druk nr 981) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XLIII/826/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim renowacji elewacji wieży kościoła Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zlokalizowanego przy ul. Długiej 32 w Chorzowie.
21. (druk nr 983) Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
22. (druk nr 980) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”.
23. (druk nr 978) Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie w IX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Miłośników Ziemi Śląskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie.
24. (druk nr 976) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzów na lata 2014 – 2018.
25. (druk nr 977) Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXV/156/91 z dnia 19 czerwca 1991r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub zarządzie miasta
26. (druk nr 956) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Grunwaldzkiej.
27. (druk nr 959) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej, w Chorzowie przy ul. Augusta Kordeckiego.
28. (druk nr 960) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej, w Chorzowie przy ul. Opolskiej.
29. (druk nr 969) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Ignacego Mościckiego 24.
30. (druk nr 972) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych, w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego.
31. (druk nr 973) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej, w Chorzowie przy ul. Ogrodowej.
32. (druk nr 970) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.
33. (druk nr 986) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Wschodniej.
34. (druk nr 958) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miasto Chorzów od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19.
35. (druk nr 982) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów udziałów Miasta Zabrze i Miasta Ruda Śląska w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Odrodzenia.
36. (druk nr 955) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Armii Krajowej.
37. (druk nr 968) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej.
38. (druk nr 971) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy Pl. Powstańców wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
39. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.
40. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
41. Zamknięcie obrad.
 

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.