Reklama: Partnerzy:


Woda i życie - konkurs fotograficzny

Chorzowianin 2011-05-27 | Komentarzy: 0
W konkursie fotograficznym Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. można wygrać m.in. wysokiej klasy aparat fotograficzny firmy Nikon. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br.
Woda i życie - konkurs fotograficzny
Konkurs kierowany jest do uczniów chorzowskich i świętochłowickich szkół. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wody dla życia człowieka, propagowanie potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą oraz zachowania jej czystości, a także promowanie działań przyjaznych dla środowiska.

  Zdjęcia (maksymalnie 3) można nadsyłać do 31 maja 2011 r. na adres sekretariat@goniec.info.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji Tygodnika Regionalnego „Goniec Górnośląski”, 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 8. Wraz ze zdjęciami należy przesłać lub dostarczyć osobiście następujące informacje: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wiek autora, szkoła i klasa, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (nauczyciela, wychowawcy klasy, instruktora), numer telefonu do opiekuna merytorycznego. 

Fotografia może być wykonana techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak fotografia tradycyjna musi być zapisana w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw).

Prace oceni komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli ChŚPWiK oraz redakcji sprawujących patronat medialny nad konkursem. Dla autorów najlepszych zdjęć przygotowano nagrody i wyróżnienia, które wręczone zostaną podczas uroczystego finału konkursu w czerwcu.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli prezydenci Chorzowa i Świętochłowic,  patronat medialny sprawują portal i pismo „Chorzowianin.pl”, a także redakcje „Gońca Górnośląskiego”, „Śląskiej Telewizji Miejskiej” w Świętochłowicach i portalu Śwce.pl.Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Woda i życie 2011”


 
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „Woda i życie 2011” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów (dalej „CHŚPWIK”).
3. Informacja o Konkursie oraz niniejszy Regulamin są dostępne na stronie internetowej CHŚPWIK pod adresem www.chspwik.pl oraz patronatów medialnych Konkursu, o których mowa w ustępie 5 poniżej.
4. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chorzów oraz Prezydenta Miasta Świętochłowice.
5. Patronat medialny nad Konkursem objął:
a) Tygodnik Regionalny „Goniec Górnośląski” (www.goniec.info.pl),
b) pismo i portal internetowy „Chorzowianin.pl” (www.chorzowianin.pl),
c) Śląska Telewizja Miejska sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach (www.tvstm.pl),
d) portal internetowy „Śwce.pl” (www.swce.pl),
(dalej „Patroni medialni”).
6. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) dla uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych,
b) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
oddzielnie dla uczniów szkół z siedzibą w Chorzowie i szkół z siedzibą w Świętochłowicach.
7. Celem Konkursu jest:
- upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wody dla życia człowieka,
- propagowanie potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą oraz zachowania jej czystości,
- promowanie działań przyjaznych dla środowiska.
§ 2
1. W Konkursie może uczestniczyć uczeń szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z siedzibą w Chorzowie i Świętochłowicach, który zgłosił chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i jednocześnie wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a ponadto posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanego zdjęcia lub zdjęć (dalej „Uczestnik”).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik winien w terminie od dnia 25 marca 2011r. do dnia 30 kwietnia 2011r. wysłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@goniec.info.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby redakcji Tygodnika Regionalnego „Goniec Górnośląski” mieszczącej się w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 8 zgłoszenie konkursowe zawierające:
a) dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, adres poczty elektronicznej,
b) nazwę i adres szkoły, a także oznaczenie klasy, do której uczęszcza,
c) zdjęcie lub zdjęcia (lecz nie więcej niż trzy sztuki) wykonane w przy użyciu dowolnej techniki (dalej „Zdjęcie”),
d) tytuł Zdjęcia,
e) imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (nauczyciela, wychowawcy klasy, instruktora), a także jego numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
3. Wymagane parametry techniczne Zdjęcia:
- rozmiar min. 2560 x 1920,
- rozdzielczość min. 72 dpi,
- format pliku: JPG,
- Zdjęcie może być wykonane techniką cyfrową lub tradycyjną, jednak Zdjęcie wykonane metodą tradycyjną (nie cyfrową) musi być zapisane w postaci cyfrowej (zeskanowany negatyw).
4. CHŚPWIK zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zdjęcia o niskiej jakości technicznej, niespełniających parametrów technicznych, o których mowa w ustępie 3 powyżej lub niezwiązanych z tematem Konkursu.
5. Uczestnik, składając zgłoszenie, wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska i miasta zamieszkania na stronie internetowej CHŚPWIK oraz na stronach internetowych Patronów medialnych Konkursu, w celu poinformowania o przyznaniu nagrody.
6. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
§ 3
1. CHŚPWIK zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych Zdjęć na swojej stronie internetowej, a także na stronach internetowych Patronów medialnych Konkursu.
Komisja konkursowa, która składać się będzie z przedstawicieli CHŚPWIK oraz Patronów medialnych (dalej „Komisja konkursowa”) przyzna I, II i III miejsce w każdej z kategorii, o których mowa w § 1 ustęp 6 niniejszego Regulaminu, oddzielnie dla uczniów szkół z siedzibą w Chorzowie i szkół z siedzibą w Świętochłowicach.
2. Komisja konkursowa może przyznać także wyróżnienia w każdej z kategorii, o których mowa w § 1 ustęp 6 niniejszego Regulaminu.
§ 4
1. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Zdjęcia.
2. Z chwilą złożenia zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela CHŚPWIK niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie, w całości lub w części oraz w nieograniczonej ilości, ze Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w tej chwili technikami,
b) zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w tej chwili technikami,
c) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów reklamowych i promocyjnych CHŚPWIK,
d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, w tym w sieci Internet,
e) wprowadzanie do pamięci komputera,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet),
3. Zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie postanowień Regulaminu Konkursu, skutkujące jego natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem wykonanego Zdjęcia i poniesie wszelkie konsekwencje jego wykorzystania przez CHŚPWIK w związku z organizacją Konkursu oraz w ewentualnych działaniach reklamowych i promocyjnych CHŚPWIK.
4. Składając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że w stosunku do Zdjęcia przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz udzielenie licencji, o której mowa powyżej.
5. CHŚPWIK zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zdjęć dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, przy czym Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez CHŚPWIK i/lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Zdjęcia, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić CHŚPWIK i/lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 5
1. Informacja o zwycięzcach i wyróżnionych w Konkursie zostanie opublikowana w dniu 1 czerwca 2011r. na stronie internetowej CHŚPWIK oraz na stronach internetowych Patronów medialnych Konkursu.
2. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają nagrody i wyróżnienia podczas oficjalnego zakończenia Konkursu, którego termin zostanie podany do wiadomości w terminie do dnia 10 czerwca 2011r. na stronie internetowej CHŚPWIK oraz na stronach internetowych Patronów medialnych Konkursu.
3. Zwycięzca, który nie odebrał nagrody podczas oficjalnego zakończenia Konkursu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, będzie mógł ją odebrać w terminie do dnia 31 września 2011r.
4. Nieodebranie nagrody w zakreślonym wyżej terminie będzie uznane za rezygnację z nagrody i pozostanie ona w dyspozycji CHŚPWIK, który może ją przyznać Uczestnikowi, którego Zdjęcie uzyskało kolejną największą liczbę głosów Komisji konkursowej.
§ 6
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) jest CHŚPWIK.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą pobierane i wykorzystane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do odebrania nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników wykorzystane będą wyłącznie przez CHŚPWIK na warunkach określonych w niniejszym paragrafie i w ramach niniejszego Konkursu.
5. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 7
1. Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a CHŚPWIK będą rozstrzygane przed Sąd właściwy według siedziby CHŚPWIK.
2. CHŚPWIK zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej CHŚPWIK.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.