3. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-12-20 | Komentarzy: 0
Budżet na 2019 rok, decyzja w sprawie przyszłości terenów po byłym MTK - to jedne z głównych punktów obrad.
3. sesja Rady Miasta. Relacja

09:09
Rozpoczęła się 3. sesja Rady Miasta.

Harcerze Hufca Chorzów wnoszą na salę obrad Betlejemskie Światełko Pokoju. Świąteczne życzenia składają również dzieci z "Chorzowskiej Lauby". 

Transmisja z obrad

09:21
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekty uchwał w sprawie: zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów; zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r. Prezydent Chorzowa złoży informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami pod koniec obrad.

09:22
Przyjęto protokoły I i II sesji Rady Miasta Chorzów.

09:22
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Chorzowie.

Mariusz Cup,dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w UM Chorzów, przedstawia projekt uchwały.

- Działka ta nie wchodzi w obszar WPKiW – mówi dyrektor.

- Nieprawda - krzyczą społecznicy zgromadzeni na sali obrad.

Mariusz Cup mówi, że inwestor ma zachować tereny zielone. Dodaje, że prezydent Katowic nie wydał zgody na inwestycje, ze względu na brak przedstawienia przez inwestora udogodnień komunikacyjnych.

Dyrektor pokazuje mapę parku, mówi, gdzie jest granica parku i gdzie znajduje się teren inwestycji. - Teren inwestycji nie został przydzielony do żadnych stref ochronnych – mówi.

Mariusz Cup pokazuje zdjęcia przedstawiające aktualny stan nieruchomości.

- Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania, na którym mogą powstać różne obiekty usługowe – mówi. - Inwestor proponuje wprowadzenie nowoczesnej, kaskadowej, zabudowy mieszkaniowej. 

- Rozpatrując wniosek inwestora przeanalizowaliśmy wszystkie dokumenty związane z rozwojem miasta – mówi.

- Dlaczego posługuje się pan prezentacją inwestora. Proszę przedstawić też minusy tej inwestycji, pan mówi tylko o plusach – krzyczą społecznicy.

- Proszę państwa o uspokojenie inaczej przerwę obrady sesji – mówi Waldemar Kołodziej, przewodniczący Rady Miasta,

Mariusz Cup zaznacza, że inwestycja to korzyści z podatku. Do kasy miasta wpłynęłoby ok 150 tys. zł z podatku od nieruchomości i niemal 6 mln zł z podatku od osób fizycznych.

- Jako klub Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy zdecydowanie przeciw poparciu tej uchwały - mówi Bernadeta Biskup (PiS) mówi. - Uchwała jest niezgodna z ustawą. (…). Uzasadnienie tej uchwały to jest raczej uzasadnienie inwestora a nie Urzędu Miasta. Mówi, że radni otrzymali opinii na temat tej inwestycji.

- Inwestycja objęta wnioskiem jest sprzeczna z obowiązującym stadium uwarunkowań. Znajduje się ona w obszarze oznaczonym jako obszar WPKiW – mówi radna.

Dodaje, że zarząd województwa podtrzymuje negatywną opinię dla lokalizacji tej inwestycji.

- Podejmujemy uchwały zgodne z prawem, ta uchwała w żaden sposób nie jest zgodna z przepisami. (…) - mówi Bernadeta Biskup. Radna dodaje, że podczas kampanii wyborczej prezydent zapewniał, że na tym terenie nie będzie prowadzona inwestycja mieszkaniowa. 

Tomasz Piecuch (PiS) mówi, że na uchwałę trzeba spojrzeć wieloaspektowo. Radny pyta prezydenta o to czy miasto zagwarantuje nowym mieszkańcom miejsca w szkołach i przedszkolach. Pyta także o stanowiska miast ościennych i organizacji pozarządowych.

Radny prosi prezydenta o przedstawienie brakujących stanowisk. - Petycja dotycząca sprzeciwu lokalizacji tej inwestycji ma już ponad 11 tys. podpisów – mówi. Radny pyta o wstępne koszta przyłączenia do wodociągów, do drogi.

- Najbliższe zadania rady powinny dążyć do utworzenia z Parku śląskiego zespołu krajobrazowo-przyrodniczego - mówi T. Piecuch. 

- Wszystkie opinie i uzgodnienia zostały dołączone do uchwały. Ta inwestycja nie jest sprzecza z ustaleniami studium Teren nie jest terenem WPKiW, został z niego wyłączony w 1968 roku. Uchwała zarządu województwa ma charakter opinii i jest również załączona. Katowicki MZUiM nie odpowiedział na nasze zawiadomienia. Nieprzekazanie opinii w terminie uznaje się za brak zastrzeżeń. (…) – mówi Mariusz Cup.

- Chciałbym usłyszeć rekomendację architekta i prezydenta, co proponują radnym – mówi Jacek Nowak (PiS). - Jeżeli prezydent rekomenduje dopuszczenie tej inwestycji, to dlaczego wcześniej nie zmieniono studium. (…). Czy przeprowadzono analizę jak zmienią się warunki komunikacyjne, jeżeli tam pojawi się 2000 samochodów. Radny dziwi się, że miasto korzysta z prezentacji inwestora. - Na prezentacji nie pokazano zdjęcia z ortofotomapy. (…). Teren inwestycji zamalowano, żeby nie było widać, że jest tam pełna szata roślinna.

- Na ile deklaracje inwestora są sztywne. Na ile to, co pokazał na prezentacji może się zmienić – pyta radny.

Szymon Piecha (KO) składa wniosek formalny, żeby przejść od razu do głosowania uchwały.

Jacek Nowak mówi, żeby nie zamykać tej dyskusji bo sprawa budzi wiele emocji.

Wniosek Szymona Piecha został odrzucony. Dyskusja jest kontynuowana.

Tomasz Krawczyk (PO) mów, że dziś radni mają zagłosować albo za mieszkaniami, albo za marketami i stacją benzynową. - Powinniśmy się czuć gospodarzami kasy gminy jak i próśb mieszkańców. Jeśli mamy mieć 1000 mieszkań, mamy w tym momencie 3000 mieszkańców, za tym idzie podatek do kasy miasta. (…). Apeluję do radnych, odpowiedzcie sobie sami. Czy chcemy marketu?

- Brakuje odpowiedzi, czy jest audyt krajobrazowy, czy miasto przyjmie uczniów – pyta T. Piecuch.

- Jak oszacowano hipotetyczne dochody podatkowe? Na jakiej podstawie twierdzi się, że dziś głosujemy za mieszkaniami czy za marketem – pyta Jacek Nowak. - Jeżeli są tam usługi, to mogą to być różne rzeczy.

- Inwestor w zmodyfikowanym wniosku opisał, w którym miejscu będzie szkoła i przedszkole – mówi Mariusz Cup. - Ustawa nie wymaga audytu krajobrazowego dla takiej inwestycji. Ja nie jestem od propozycji, ustawa mówi, co mam przyjąć i zwrócić pod uwagę i to zrobiłem. Podatki to informacje podane przez inwestora, gmina nie robi innych analiz tylko przyjmuje wniosek inwestora i przedstawia go radzie. Inwestor przedstawił propozycje alternatywne.

- Co stało się z pismem mieszkańców Chorzowa i miast ościennych wnoszącym uwagi do wniosku dewelopera – pyta Agnieszka Stępień (PiS). - Prezydent powinien przygotować propozycję zamiany działek dla dewelopera. (…). Rada powinna wcielić działki w granice parku – dodaje.

- Dlaczego pomimo takich negatywnych opinii pan prezydent chce byśmy procedowali tę uchwałę – mówi Sebastian Matyjaszczyk (PiS).

- Takie jest prawo – mówi Waldemar Kołodziej.

- Proszę się odnieść do studium miasta – dodaje S. Matyjaszczyk.

- W studium mówimy o rozwoju budownictwa mieszkaniowego. (…). Ta działka nie stanowi części parku. (…). W studium pokazano go jako teren zainwestowany, zielony, który wymaga ochrony wartości przyrodniczych. (…). Pismo mieszkańców, jak pozostałe dokumenty, poszło do inwestora. Może on swój projekt zmodyfikować ale nie musi się do pisma odnieść – mówi Mariusz Cup.

Barbara Tabin (KO) mówi o wartościach ekologicznych. - Mieszkania to przede wszystkim samochody powodujące zanieczyszczenia. (…). Prezydent obiecał, że nie będzie parcelacji parku. To, co dzisiaj się dzieje to jest parcelacja. W tym miejscu powinien zostać park. (…).

- Zarząd województwa śląskiego wyraża sprzeciw wobec planów budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Targowej w Chorzowie, która sąsiaduje z terenem parku. (…). Obszar ten, ze względu na unikalne wartości powinienem zostać objęty szczególną ochroną (…) - list marszałka województwa śląskiego przeczytał Tomasz Musioł, asystent marszałka.

10:41
Nie podjęto uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Chorzowie.

Na sali rozległhy się brawa. 

10:42 
Przewodniczący RM ogłosił 15 minut przerwy.

11:52 

Koniec przerwy.

Przerwa przeciągnęła się ze względów proceduralnych.

11:59
Podjęto uchwałę w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej.

Uchwałę wprowadzono do porządku obrad, jest ona konsekwencją decyzji podjętej wcześniej przez radnych.

12:08 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

12:09
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

12:13 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/250/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta Chorzów.

12:14 
Małgorzata Kern, skarbnik UM Chorzów, przedstawia projekt uchwały budżetowej miasta Chorzów na rok 2019.

Projekt budżetu roku 2019 zakłada dochody w wysokości ponad 694 mln zł a wydatki w kwocie ponad 753 mln zł. Deficyt budżetu, w wysokości ponad 58 mln zł, będzie pokryty kredytem EBI oraz wolnymi środkami z roku 2018. Skarbnik miasta przyznała, że projekt budżetu na 2019 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, a dobrą kondycję finansową miasta potwierdziła międzynarodowa agencja ratingowa Fitch.

12:22
Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

12:37
Komisje stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu.

- Jeszcze w ubiegłej kadencji złożyliśmy na ręce prezydenta nasze propozycje do budżetu. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź od pana prezydenta. Większość z naszych propozycji nie znalazła się w budżecie na przyszły rok. (…). Dochody wzrosną o 4 proc., a zadłużenie o 9 proc. Tempo zadłużenia rośnie szybciej niż dochody. (…). Dobrze maksymalnie ograniczyć deficyt. (…). Niepokoi nas kwota dochodów majątkowych, jest ona mało realistyczna i nie do wykonania. (…). Zależy nam na jednym zadaniu. Mam na myśli modernizację źródeł ciepła.(...). Apelujemy, aby prezydent pochylił się nad kwota tego zadania. (…) - mówi Grzegorz Krzak, w imieniu klub PiS. Radny oddaje, że PiS nie poprze projektu budżetu na 2019 r.

- Radni klubu Koalicja Obywatelska będą w stu procentach popierać budżet na 2019 rok – mówi Waldemar Kołodziej, w imieniu klubu KO.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala nie ukrywa, że miasto chciałoby zmienić źródła ciepła, ale rozmowy z Tauronem nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. - Cały czas pamiętamy o ekologii, myślimy o mieszkańcach – mówi prezydent. - Tauron, spółka która jest powołana do tego, aby uciepłowić, ograniczyć niską emisję, na razie w naszym mieście nie zrobiła nic.

12:40 
Podjęto uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2019.

12:42
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

12:45
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+".

12:47 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY" zmienionej uchwałą Nr XLVI/914/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”.

12:49
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLVII/864/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, zmienionej uchwałą Nr LII/950/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku oraz uchwałą Nr II/16/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

12:51 
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

12:53
Podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.

12:54 
Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/780/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.

12:55 
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023.

12:57
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr LIV/991/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dotacje do modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów".

12:59
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

13:00 
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.

13:02 
Podjęto uchwałę w sprawie zawieszenia realizacji Programu prewencji ospy wietrznej na terenie Miasta Chorzów na lata 2018 - 2020.

13:04
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

13:13 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXVI/515/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Chorzów do Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Z Rady odwołano Grażynę Kosińską-Jokel i Adama Trzebinczyka, ponieważ nie są oni już radnymi. Do Rady powołano Bartłomieja Czaję i Szymona Piecha. PiS zgłosił Tomasza Piecucha, kandydatura ta przepadła w głosowaniu. 

13:14
Andrzej Kotala, prezydent miasta, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

13:17
Wolne wnioski i informacje.

Tomasz Piecuch pyta, czy można rozpatrzyć zakup dornów dla straży miejskiej w celu monitorowania zanieczyszczeń. Radny pyta też o plany finansowe związane z Ruchem Chorzów oraz budowę wodnego placu zabaw przy ul. Floriańskiej.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, zaznaczył, że plac wodny będzie przy ul. Floriańskiej. Dodał, że miasto chce wybudować go za mniejszą kwotę, dlatego roboty zostały przesunięte w czasie. Prezydent mówi, że to od radnych zależy jaka kwota będzie przeznaczona dla Ruchu Chorzów na promocję miasta poprzez sport.

- Jeżeli będzie taka potrzeba to możemy zwiększyć tę kwotę.

- Na drony nas jeszcze nie stać – mówi prezydent.

Bernadeta Biskup pyta dlaczego z obrad sesji zniknął punkt dotyczący interpelacji. - Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który na piśmie przekazuje je prezydentowi – mówi Waldemar Kołodziej.

- Składamy na piśmie, a do mikrofonu czytamy, to co złożymy na pana ręce – mówi Bernadeta Biskup.

- Wszystkie interpelacje mieszkańcy mogą przeczytać, które są umieszczane na stronie – mówi przewodniczący RM.

Szymon Piecha pyta, czy przewodniczący nie mógłby udostępnić w systemie możliwość zgłaszania radnych do dyskusji. Przewodniczący mówi, że jeżeli będzie taka możliwość to ją dopuści.

Grzegorz Krzak pyta jak będą dysponowane środki na promocję miasta przez sport.

- Zawsze to jest konkurs otwarty – odpowiada prezydent.

Waldemar Kołodziej dziękuje radnym za dwumiesięczny okres współpracy. - Mam nadzieję, że przyszły rok będzie obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń.

13:41
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.