4. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2019-02-07 | Komentarzy: 0
Radni będą zajmować się m.in. Ruchem Chorzów i środkami przeznaczonymi na promocję.
4. sesja Rady Miasta. Relacja

09:09
Rozpoczęła się 4. sesja Rady Miasta.

Minuta ciszy upamiętniono świętej pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

09:15
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono następujące projekty uchwał: rozpatrywanie skargi; przyjęcia stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec wszelkim aktom terroru oraz agresji słownej w przestrzeni publicznej.

Waldemar Kołodziej, przewodniczący Radu Miasta,, żegna uroczyście Feliksa Biskupa, dyrektora Kancelarii Rady Miasta, który odchodzi na emeryturę. - Dziękuję panu za wieloletnią pracę w swoim imieniu i imieniu całej Rady Miasta – mówi Waldemar Kołodziej. Przewodniczący RM wręczył dyrektorowi figurę św. Floriana. - Dziękuję za trudną i odpowiedzialną pracę – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. - Życzymy wielu słonecznych dni, uśmiechu, optymizmu- dodaje.

- Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Jestem wzruszony, bo nie byłem na to przygotowany. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować. Starałem się żeby nie różnicować pracy kancelarii w stosunku do różnych klubów radnych. Serdecznie dziękuję za współpracę – mówi Feliks Biskup.

Przewodniczący RM informuje, że nowym dyrektorem kancelarii Rady Miasta od 1 marca będzie Barbara Paruzel.

09:25
Przyjęto protokół z 3. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:25
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:35 
Podjęto uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec wszelkim aktom terroru oraz agresji słownej w przestrzeni publicznej.

09:39
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr III/23/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2019.

09:39
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIX/708/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

09:40
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/776/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

09:44
Podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Stefana Batorego 37 w Chorzowie oraz zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego im. Nikoli Tesli oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 3 , szkół wchodzących w skład Zespołu.

- Chodzi o to, żeby zostawić tam tylko technika – tłumaczy Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa. - Od dwóch lat nie było skutecznego naboru do liceum. Nie widzę potrzeby utrzymywania sztucznego tworu. Od 15 lat nie było także naboru do szkoły zawodowej – dodaje.

09:50
Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Głównej 21 w Chorzowie.

- Nigdy w Chorzowie czegoś takiego nie praktykowaliśmy (…) - przyznaje Wiesław Ciężkowski.

Jacek Nowak (PiS) pyta o budynek szkoły, mówi, że mieści się tu biblioteka, spotykają się tam seniorzy i rada Osiedla Maciejkowice. - Czy będzie tam wystarczająco miejsca, czy to będzie zachowane? Radny pyta tez o pomysł na zagospodarowanie budynku po przedszkolu.

- Po drugiej stornie szkoły znajduje się lokal o powierzchni powyżej 200 mkw, tam planujemy umieścić bibliotekę, Chatkę, jeżeli nie zmieści się w szkole i punkt, gdzie może spotykać się Rada Osiedla. (…). Co do budynku po przedszkolu. Rzeczywiście jest stary, co do jego zagospodarowania, to jest to kwestia do dyskusji. (…). To może być kolejny żłobek, placówka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zaznaczam, że stan techniczny budynku jest nienajlepszy, wymaga nakładów finansowych – mówi Wiesław Ciężkowski.

09:51
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Miasta Chorzów oraz nad dziennymi opiekunami, dla których miejscem sprawowania opieki jest Miasto Chorzów.

09:55
Podjęto uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Chorzów.

10:15
Podjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec.

Maksymalna kwota stypendium to 500 zł.

10:16
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

10:20
Trwa dyskusja w sprawie zmiany "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów".

Radni dyskutowali o podniesieniu stawek dofinansowania. Klub PiS wniósł wniosek formalny o podwyższenie stawki do 4 tys. zł.

10:35
Przewodniczący RM ogłasza 15 minut przerwy.

10:53 
Koniec przerwy.

Szymon Piecha (KO) mówi, aby być realistami, skoro na to zadanie uchwalono 600 tys. zł. - Zostańmy przy tych 3 tys. zł na ten cel.

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, mówi, że wzrost środków na walkę z niską emisją została podniesiona do 600 tys. zł. Dodaje, że jeżeli kwota będzie podniesiona to około 45 proc. osób nie dostanie dofinansowania. Skarbnik mówi, też, że dofinansowanie z budżetu państwa nie porywa wydatków miasta na niektóre cel m.in. pomoc społeczną i oświatę.

Marcin Michalik mówi, że dziś na decyzję rozpatrzenia czeka ponad 100 wniosków. - Walczymy o dodatkowe środki.

Wniosek PiS nie przeszedł.

10:59
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów".

11:02
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

11:19
Trwa dyskusja nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

Jacek Nowak zgłasza wniosek formalny. - Skoro na następnej sesji mamy rozpatrywać ujednolicony tekst, to dziś zdejmijmy z porządku obrad ten projekt.

Tomasz Krawczyk argumentuje, że z uchwałą można było zapoznać się wcześniej. Mówi, żeby nie odrzucać tej uchwały.

Wniosek nie został przyjęty. Radni odrzucili też kolejny wniosek PiS dotyczący wykreślenia jednego z punktów projektu uchwały. 

Bernadeta Biskup (PiS) składa wniosek formalny, aby uwzględnić w statucie punkt związany z interpelacjami. Ten wniosek również odrzucono.

11:33
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

11:36
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Maciejkowice.

11:37
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

11:40 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Wiesław Raczyński złożył wypowiedzenie z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady, zastąpi go Mariola Roleder, zastępca prezydenta. Skład, według propozycji KO, uzupełni Szymon Piecha.

11:44
Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Anna Knysok złożyła rezygnację z funkcji pełnienia dyrektora ZSM. Mariola Rolder podała skład komisji.

11:52
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Wysokość bonifikaty ustalono na 50 proc.

Jacek Nowak mówi, że ma mieszane uczucia, co do tego projektu. Mówi, że bonifikaty może udzielić prezydent i to tylko pewnej części mieszkańców. - W interesie miasta nie jest, aby powstawały kolejne wspólnoty.(...). Może być z tego dosyć dużo, jak to mówią młodzi, kwasu na mieście. (…). Czy w ogóle powinniśmy sprzedawać lokale mieszkalne?(...). Co to znaczy, że prezydent może samodzielnie udzielić bonifikaty?(...). Jest wiele wątpliwości w tej sprawie i podzielimy mieszkańców na tych, którzy mogą i nie mogą skorzystać z bonifikaty.

Mariola Roleder mówi, że nikt z opozycji nie wnosił wcześniej uwag do tej uchwały. - Problem mieszkalnictwa w naszym mieście jest skomplikowany. Substancja mieszkaniowa jest zdewastowana. (…). Nie sprzedajemy nowych mieszkań, ani żadnych poza mieszkaniami we wspólnotach. Cała substancja zostaje przygotowywano do podzielenie. Będziemy weryfikować, które budynki przeznaczone są do wyburzenia, a w które warto inwestować. Nie zdecydujemy się na sprzedawanie mieszkań, które uszczuplą naszą substancję. (…). Autopoprawką wykreślamy słowo może, miałam to zrobić wcześniej, ale zapomniałam, za co przepraszam.

11:55
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Lwowskiej.

Przy ul. Lwowskiej ma powstać budynek wielomieszkalny od 25 do 40 mieszkań.

11:57 
Podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia ul. Jałowcowej do kategorii dróg gminnych.

11:59
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. św. Piotra i przy ul. Wileńskiej.

12:01
Podjęto uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego i przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu najemcy, położonego w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a - 5b wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

12:03
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, w drodze przetargu ogłoszonego przez syndyka masy upadłości Huty „Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

12:04
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Miasta Chorzów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 134 usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ulicy Bocznej 10.

12:06
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Jarzębinowej.

12:07
Podjęto uchwałę sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców.

12:08
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Chorzowie za ul. Sportową 4 i przy ul. Drogowa Trasa Średnicowa.

12:09
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Średniej.

12:11
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Sadowej.

12:12
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Łagiewnickiej.

12:14
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Odległej 5.

12:15
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej, ul. Wileńskiej 12, ul. 11 listopada 17, ul. Pudlerskiej 27.

12:22
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Chorzowa”.

Medale będą przyznane podpułkownikowi Robertowi Jańczukowi, komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie i Grzegorzowi Gowarzewskiemu, wieloletniemu prezesowi Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

12:28 
Rozpatrzono skargę mieszkańca.

Skargę uznano za bezzasadną.

12:28
Wolne wnioski i informacje.

Halina Hiltawska (KO) prosi radnych, aby wsparli obywatelską inicjatywę „Szczepimy bo myślimy”.

Szymon Piecha (KO) pyta o walkę straży miejskiej ze smogiem. - Od października wpłynęły 154 zgłoszenia, funkcjonariusze nałożyli 31 mandatów. (…). Radny mówi, że sam może wskazać kilka domów, w których pali się śmieciami. (…). Mamy problem smogowy, jak to wygląda w mieście. Tylko w Starym Chorzowie mamy 5 bloków, które mogłyby być ukarane grzywnami.

Jan Skórka (KO) mówi, że jeżeli służby mundurowe będę współpracować ze sobą, to takich sprawców można skutecznie karać.

12:41 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.