33. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2017-03-30 | Komentarzy: 0
Sprawy związane z oświatą to główne punkty obrad.
33. sesja Rady Miasta. Relacja

9:02
Rozpoczęły się obrady 33. sesji Rady Miasta.

9:09
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańca; miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie Alei Gwiazd i Alei Planetarium na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka; zmiany Uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów; dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Miasta Chorzów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.

9:09
Przyjęto protokół 32. sesji Rady Miasta.

9:10
Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa, składa informację o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

Zastępca prezydenta mówi, że zapadła negatywna decyzja na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Chorzowie Starym.

9:14
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jan Skórka (PdChiPO) mówi o górce przy ul. Astrów, powstającym tam torze saneczkowym. - Kiedy ta inwestycja zostanie zakończona?

Bernadeta Biskup (PiS) pyta o łączenie szpitali i możliwości połączenia położnictwa z ZSM. - Mieszkańcy pytają, czy będzie w Chorzowie położnictwo, ginekologia?(…). Nie tak dawno oddział został sprzedany w prywatne ręce.(...). Radna pyta też o oświatę i jutrzejszy strajk pracowników oświatowych. Mówi, że chodzi jej o samą formę przeprowadzenia strajku i związany z tym apel, aby nie przyprowadzać dzieci do szkół i przedszkoli. - Czy pan prezydent zgadza się na taką formę strajku, czy wyciągnie konsekwencje w stosunku do osób, które tak reagowały?

Jacek Nowak (PiS) pyta o sytuację w Ruchu Chorzów, mów, że klub jest w trudnej sytuacji finansowej. - Pojawiła się informacja, że Ruch zwrócił się do prezydenta o duże wsparcie finansowe. (…). Wśród kibiców pojawiła się informacja, że odbywała się wycena nieruchomości, na której znajdował się stadion. Czy taka sytuacja miała miejsce? Co miałoby się tam znaleźć? Jeżeli takiej wyceny nie było, to proszę kibiców uspokoić. Radny pyta też o sytuację w Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. - Tam też odbywała się wycena. (…). Czy ta wycena się zakończyła? Jak to wygląda? Czy będą jakieś kroki, by Chorzów mający większość majątku, miał większy wpływ na firmę? Radny mówi też o zaległościach finansowych Świętochłowic. Jacek Nowak porusza też sprawę jednego z mieszkańców pracującego w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. - Pan przebywał na urlopie i odwołano go z komisji. (…). Dlaczego następują zmiany?(…). Czy jakieś inne zmiany w komisji nastąpiły, nastąpią?

Izabela Nowak (RAŚ) pyta dlaczego odstąpiono od inwestycji przy ul. Słowików. Radna dopytuje o zasady przeznaczania środków na promocję, które trafiają do klubów sportowych.

Marian Salwiczek (WdCh) pyta o chodnik przy ul. Stefana Batorego i rozbieranym nasypie.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, pokazuje slajdy ze zniszczonym chodnikiem po rozbiórce nasypu.

Grzegorz Krzak (PiS) mówi o stacjach bazowych dla telefonii komórkowych. Prosi, aby uwzględnić to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. - Należy pomyśleć, aby w sposób kompleksowy to zabezpieczyć, żeby stacje powstawały w takich miejscach, w których nie będą szkodziły mieszkańcom.

Grażyna Kosińska-Jokel (PdChiPO) porusza temat punkt ksero w Urzędzie Miasta. Zaznacza, że taka usługa jest potrzebna. Radna pyta też o termin rozpoczęcia budowy przedszkola przy ul. Omańkowskiej.

Marek Otte (WdCh) prosi o wymianę ekranów akustycznych przy DTŚ.

9:36
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXX/544/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2017.

9:39
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie organizacji przez Polskę szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku.

- Władze samorządowe Katowic rozpoczęły starania o przyznanie miastu organizacji szczytu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Byłoby to wydarzenie o wymiarze regionalnym oraz wielka szansa dla województwa śląskiego – mówi Krzysztof Szulc (RAŚ).

9:42
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji zaktualizowanego dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chorzów”.

10:05
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji zaktualizowanego dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chorzów”.

Jacek Nowak mówi, że jakość dokumentu go rozczarowała. Wskazuje błędy edytorskie i merytoryczne dokumentu. Radny prosi o poprawienie błędów, pyta też ile kosztowało opracowanie dokumentu.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta, prosi o przekazanie uwag na piśmie. - Aktualizujemy to w konkretnym cle, aby pozyskać środki, na stojące już, centrum przesiadkowe.

Marek Dudek (WdCh) mówi, że dokument musi być zgodny z normami. Radny też zgłasza swoje uwagi.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że nie bardzo wie, do czego zmierzają jego przedmówcy. - Odrzucamy projekt albo proponujemy zmiany. Refleksje pana Dudka powinny mieć miejsce na komisjach. Powinniśmy głosować za lub przeciw bądź zmieniać uchwałę.

Marcin Michalik mówi, że dokument funkcjonuje od roku. - Każdy dokument wymaga aktualizacji. (…). Intencją tego projektu jest prośba o wpisanie ważnej inwestycji do tego dokumentu.

10:14
Podjęto uchwałę w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań prawnych wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

W uzasadnieniu projektu napisano, że planowana do uchwalenia przez Sejmik Województwa Ślaskiego (najprawdopodobniej na sesji kwietniowej) tzw. "uchwała antysmogowa„, pomoże samorządom w podejmowaniu działań kontrolnych ale nie będzie wystarczającym narzędziem do wdrożenia bardziej radykalnych działań, czego wymaga sytuacja, bo zakres uchwały będzie ograniczony przyznanymi w ustawie Prawo ochrony środowiska kompetencjami. Brakuje regulacji prawnych związanych chociażby z określeniem standardów jakości paliw stałych, czy norm jakim powinny odpowiadać kotły grzewcze niskiej mocy (stosowane jako źródło ogrzewania mieszkań), brakuje zakazów produkcji pieców niskiej sprawności. Dlatego niezwykle istotne jest przygotowanie zmian legislacyjnych na szczeblu krajowym, co leży w kompetencjach władz państwowych - Sejmu, Senatu i Rządu RP, o co apelujemy.

Jacek Nowak pyta, czy można zwiększyć kompetencje Straży Miejskiej, tak by mogli kontrolować paleniska.

Marek Kopel pyta o ulgi podatkowe, które wymieniono w uchwale.

Marcin Michalik, mówi, że chodzi o podatek VAT i ulgi w podatku dochodowym. Wprowadza autopoprawkę. Zastępca prezydenta mówi, że Straż współpracuje z ekspertami w tym zakresie. - Współpraca jest bardzo dobra i niech tak zostanie.

10:16
Podjęto uchwałę o zmianie Uchwały Nr XXXII/593/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

10:20
Podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe.

10:23
Podjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Miasta Chorzów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

10:24
Podjęto uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

10:27
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Odległej, Wolności, Armii Krajowej przy granicy ze Świętochłowicami.

10:30
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie Alei Gwiazd i Alei Planetarium na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka.

Projekt związany jest z rozbudową Planetarium.

10:31
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Maronia, Inwalidzkiej i Kollmanna.

10:36
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Siemianowickiej, Świerkowej i Sosnowej.

10:40
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2017 roku.

10:42
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Szpitalnej zbywanej na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum” w Chorzowie.

10:51
Zdjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie i ich pokrycie aportem w postaci prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy Targowej 5 – ul. Targowej 7A-F, 9,14, 14B, 14A, wraz z prawem własności usytuowanego na niej budynku.

Jacek Nowak pyta, z czym wiąże się wniesienie aportu. - Będziemy musieli jakieś daniny zapłacić? Jakie są dalsze plany związane z nieruchomością i plany Centrum?

Marek Kopel mówi, że aport nie musi być wprowadzony, by prowadzić działalność. Podkreśla, że to nie jest strategiczna spółka, nie musi prowadzić tam działalności i w każdej chwili może być zlikwidowana. - Jesteśmy przed zagospodarowaniem terenu.(…). Być może będzie inny pomysł na zagospodarowanie terenu, być może będzie trzeba spółkę przenieść. Nie ma sensu by nieruchomość wprowadzać aportem do spółki.

Wiesław Raczyński, zastępca prezydenta, mówi, że przepisy się zmieniają. - Toczą się różne negocjacje zmierzające do tego, by znaleźć potencjalnego inwestora. Są różne warianty.

Waldemar Kołodziej pyta, czy nie lepiej najpierw znaleźć inwestora?

Zastępca prezydenta przyznaje, że to zasadna propozycja. Jacek Nowak pyta o kwotę aportu. - Czy ma to zapłacić Centrum?

Wiesław Raczyński mówi, że VAT musi zapłacić gmina. - W związku z opiniami radnych proszę o zdjęcie tematu z porządku obrad.

10:53
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXI/538/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Chorzowskiemu Centrum Kultury w Chorzowie.

11:01
Zdjęto uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum w Chorzowie.

Piotr Wróblewski zgłasza do komisji Jacka Nowaka. Do komisji zgłoszono już 9 osób, propozycja radnego Wróblewskiego wiąże się z dodatkowym głosowaniem lub zmianą statutu.

- Rada może liczyć od 7 do 13 osób – informuje Wiesław Ciężkowski. Radni przychylają się do zmian w statucie. Na wniosek prezydenta uchwała zostaje zdjęta z porządku obrad.

11:02
Zdjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVIII/706/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum w Chorzowie.

11:03
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/536/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorzowie.

11:04
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/537/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury "BATORY" w Chorzowie.

11:06
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym na działkach 898/118 i 899/118 w granicach administracyjnych Miasta Chorzów posiadającym adres: ul. Bytkowska 1A, 40-147 Katowice.

11:07
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Katowickiej 111 w Chorzowie.

11:10
Rozpatrzono skargę mieszkańca.

Skargę uznano za bezzasadną.

11:10
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Wiesław Raczyński.

O torze saneczkowym. - Podpisaliśmy już 4 aneks. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca kwietnia. Trzeba odwodnić teren, dotychczasowe próby zakończyły się niepowodzeniem. Szczuję koniec prac na przełom maja/czerwca.

O szpitalach. - To pytanie należy skierować do NFZ. Śląski Instytut Matki i Noworodka uzyska kontrakt, takie szpitale mają zapewnione finansowanie.

O inwestycji przy Słowików. Zastępca tłumaczy, że tego wymagały rozwiązania prawne. - Inaczej posądzono by nas o niegospodarność. (…). Modernizacja całej drogi przekroczyłaby 2 mln zł. Wyremontowanie tej drogi zgodnie z intencją mieszkających wymagałoby natomiast ponad 4 mln zł.

O uporządkowaniu chodnika przy nasypie. - Chodnik będzie uporządkowany bez zbędnej zwłoki.

O nadajnikach telefonicznych. - Stacje telefonii komórkowych mają priorytet jeśli chodzi o inwestycje. Może się okazać, że w trybie odwoławczym lokalizacja może być zatwierdzona.

O wymianie ekranów przy DTŚ. - Staramy się o pozyskanie środków. Każdego roku jest to skreślane z budżetu.

Izabela Nowak mówi, że w inwestycja na ul. Słowików wygrała Budżet Obywatelski. - Co w takim razie z Budżetem Obywatelskim?

Zastępca prezydenta mówi, że na ul. Słowików jest ponad 200 współwłaścicieli drogi. - Środki są w budżecie zabezpieczone, czy będzie możliwość ich skonsumowania zależy od kwestii prawnych.

Odpowiada Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta.

O strajku nauczycieli i apelu z tym związanym. - Jak słuchałem tej interpelacji to mnie zmroziło. Nie zamierzamy nikogo karać za udział w strajku. (…). Zastępca prezydenta mówi, że opieka nad dziećmi będzie zapewniona.

O wycenie nieruchomości przy ul. Cichej. - Nic o tym nie wiemy.

O członku komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. - Osobiście podpisywałem podziękowania za wieloletnią pracę. Zmienia się zakres potrzeb, obowiązków komisji. W ostatnim czasie było coraz więcej niezadowolonych z pracy komisji. W ciągu dwóch lat komisja w pełnym składzie spotkała się dwukrotnie. Prezydent zdecydował się zmienić skład komisji po sygnałach otrzymywanych z chorzowskiego stowarzyszenia trzeźwości. Musieliśmy podjąć trudną decyzję, także w stosunku do pozostałych członków komisji.

O środkach finansowych przeznaczonych na kluby młodzieżowe w ramach promocji. - Każdy klub może się zwracać o takie środki. Inicjatywa musi wyjść na przykład z UKS i jeżeli wolne środki na to pozwolą, to dlaczego nie.

O ksero w UM. - Będzie nowa kserokopiarka.

- Na pozostałe interpelacje udzielimy odpowiedź na piśmie – mówi zastępca prezydenta.

Waldemar Kołodziej mówi o sytuacji w ChŚPWiK.

O wodociągach. - Zadłużenie Świętochłowic urosło do 3,8 mln zł. (…). Podpisano ugodę w ramach której miesięcznie będzie spłacane 300 tys. zł.

11:34
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Wraca temat piątkowego strajku nauczycieli. Bernadeta Biskup odczytuje list jaki od dyrektorów niektórych chorzowskich placówek oświatowych dostali rodzice - „placówka na dzień strajku zostaje zamknięta”. Radna mówi, że tylko ten sposób jej się nie spodobał.

- To wszystko wynika z pośpiechu jak i cała reforma PiS – mówi Wiesław Ciężkowski.

Jacek Nowak mówi, że procedura Budżetu Obywatelskiego powinna odrzucić wadliwy projekt np. taki jak przy ul. Słowików. - Kto zawalił?

Wiesław Ciężkowski informuje, że jutro w strajku weźmie udział większość chorzowskich placówek oświatowych. - Nie strajkują trzy przedszkola i jedna szkoła. Komitety w danych placówkach dbają o bezpieczeństwo. Pracownicy Urzędu Miasta, którzy nie mogą brać udziału w strajku, odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.

Zastępca prezydenta mówi też o klasach dwujęzycznych w „Słowaku”. - Wszystkie działania, które do tej pory podjęliśmy okazały się nieskuteczne. Zastępca prezydenta mówi, że nie ma bezbolesnego rozwiązania na wprowadzenie nowej ustawy oświatowej. Wiesław Ciężkowski odczytuje pismo z kuratorium oświaty, dotyczy ono klasy dwujęzycznej. - „W opinii kuratorium klasy dwujęzyczne można otworzyć w Szkole Podstawowej nr 1”. (…). O tym to my wiemy. Klas dwujęzycznych w „Słowaku” nie ma. Zawarto porozumienie z SP nr 1 i tam powstaną klasy. - Przez kilka miesięcy mordujemy się z czymś, co nie jest do końca przygotowane. (…). Jeżeli ktoś mówi, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, tylko samorządowcy są nieudolni, to nie jest to prawda.

Waldemar Kołodziej informuje, że 11 kwietnia będzie sesja nadzwyczajna. Wiceprzewodniczący informuje też o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

11:54
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.