51. sesja Rady Miasta. Absolutorium dla prezydenta

Chorzowianin 2018-06-21 | Komentarzy: 0
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium prezydentowi - to jedne z ważniejszych punktów obrad.
51. sesja Rady Miasta. Absolutorium dla prezydenta

09:05
Rozpoczęła się 51. sesja Rady Miasta.

Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej „Nad Rawą” składają prezydentowi podziękowania za modernizację oświetlenia osiedla.

09:18
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekty uchwał w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów; zmiany w składach osobowych komisji Rady Miasta Chorzów; wyrażenia sprzeciwu wobec skutków finansowych wprowadzonej reformy oświaty oraz wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwrot wymuszonych przez reformę oświaty nakładów finansowych poniesionych przez Miasto Chorzów a nie zabezpieczonych w subwencji oświatowej na rok 2018 dla placówek i szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów; rozpatrzenia skargi; upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów do złożenia wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ 5 systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich; zmiany uchwały Nr XLIX/902/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.; przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych kościoła pw św. Wawrzyńca, okresowych naprawach pokrycia dachów oraz wymianie zużytych okien kościoła, zlokalizowanego przy ul. Marii Konopnickiej 29 w Chorzowie; zmiany uchwały Nr XLIX/899/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.; przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji budynku oraz przebudowie zewnętrznej klatki schodowej przy ul. Bożogrobców 22 w Chorzowie.

09:19
Przyjęto protokół z 50. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:19
Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:27
Małgorzata Kern, skarbnik miasta, przedstawia sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2017.

Według prognoz dochody budżetu miały wynieść ponad 622 mln zł, zrealizowano je na kwotę ponad 587 mln zł; wydatki zaplanowano w wysokości ponad 668 a wykonano je na kwotę ponad 611 mln zł. Deficyt zaplanowano na ponad 46 mln zł a wyniósł on przeszło 23 mln zł.

O realizacjach inwestycji mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. W dziedzinie kultury prezydent wymienia m..in. Remont „MDK Batory”, budowę Muzeum Hutnictwa. W edukacji: kompleksową modernizację ZSS nr 1, przebudowę przedszkola przy ul. Omańkowskiej, modernizację placu zabaw przy Przedszkolu nr 4. W sporcie: modernizację basenu przy pl. Powstańców, modernizację boiska na osiedlu „Irys”, projekt wykonawczy modernizacji stadionu przy ul. Cichej. W ekologii: modernizacja Amelungu i Parku Róż. W infrastrukturze drogowej: droga łączą Plac Piastowski z ul. Siemianowicką, remont ul. Kościuszki, remont ul. Katowickiej, modernizacja ul. Jodłowej, przebudowa ul. Cieszyńskiej i Zielonej, remont ekranów przy DTŚ, modernizacja oświetlenia przy ul. Długiej. W przestrzeni publicznej: prace związane z rewitalizacją Rynku, budowa górki do zjazdów zimowych, rewitalizację skweru przy ul. Floriańskiej i ul. Filarowej, modernizację placu zabaw i budowę siłowni plenerowych, modernizację placu zabaw w Parku Róż, likwidacja niskiej emisji, mieszkania dla młodych przy ul. Kościuszki i przy ul. Truchana. W służbie zdrowia: budowa lądowiska dla helikopterów przy ul. Truchana, modernizacja oddziału dla noworodków, budowa pawilonu szpitalnego ZSM, modernizacja systemu informatycznego. Prezydent mówi tez o zadaniach wykonanych w ramach budżetu obywatelskiego i miejskich programach aktywizacji.

Małgorzata Kern, skarbnik miasta, mówi, że po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Chorzów z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i opiniami Komisji, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Chorzów za rok 2017.

09:59
Przedstawiciele poszczególnych komisji pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu miasta za rok 2017 i wnioskowali o udzielenie absolutorium prezydentowi.

Mariola Roleder, przewodnicząca komisji rewizyjnej, mówi, że komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu i wnioskuje do Rady Miasta o udzielenie prezydentowi absolutorium za 2017 r. Radna zaznacza, że ogólna kwota zadłużenia miasta wynosi ponad 207 mln zł. Dodaje, że należności PGM wynoszą przeszło 178 mln zł. - Komisja rewizyjna wnioskuje o wypracowanie polityki w opłatach czynszowych – mówi. Radna zaznacza, że wypracowano nadwyżkę budżetową na kwotę ponad 26 mln zł.

10:00
Trwa dyskusja na temat wykonania budżetu.

Grzegorz Krzak (PiS) mówi, że dochody majątkowe wypracowano na bardzo niskim poziomie. - Dobrze, że jest nadwyżka operacyjna, ale to tylko zapis księgowy – mówi. Radny zaznacza, że deficyt na poziomie ponad 24 mln zł jest efektem nie wykonania wydatków. Radny podkreśla, że zadłużenie miasta wynosi ponad 207 mln zł i tylko w przeciągu trzech lat wzrosło o ponad 100 mln zł. - Tempo zadłużenia miasta jest zbyt duże.(...). W przeciągu 4 lat przekroczymy 400 mln zł zadłużenia. - Z uwagi na powyższe nie będziemy głosowali nad przyjęciem sprawozdania finansowego i nie poprzemy absolutorium - mówi.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówi, że zadłużanie wynika m.in. z partycypowania w unijnych inwestycjach. Dodaje, że miasto dokłada duże kwoty do oświaty. - W tym roku ta sytuacja będzie jeszcze bardziej tragiczna. - Skąd będziemy pozyskiwać realną gotówkę w kwocie 20, 25 mln zł na oddawanie bankom – pyta Grzegorz Krzak. - Mamy nadzieję, że subwencja wzrośnie – odpowiada prezydent.

10:10
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Chorzów za rok 2017.

Głosowało 22 radnych, za było 18, 4 się wstrzymało. 

10:15
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Chorzów za 2017 rok.

Głosowało 22 radnych, 18 było za, 4 głosowało przeciw.

- Chciałem podziękować w imieniu swoim i pani skarbnik za zaufanie jakim państwo mnie obdarzyli – mówi Andrzej Kotala.

10:24 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

10:26
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

10:34
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XX/388/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

10:35 
Trwa dyskusja w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, uzasadnia, że zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku, przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2018 roku nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 procent uposażenia parlamentarzystów i ma stanowić odpowiedź na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych. - Przedstawiona argumentacja nie pozwala jednak na bezkrytyczną akceptację faktu obniżenia wynagrodzenia osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego, zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Należy zwrócić uwagę zarówno na brak analogii między pensjami posłów i senatorów a wynagrodzeniami wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, jak i brak odzwierciedlenia powoływanych w komunikacie nastrojów społecznych w przeprowadzonych badaniach opinii publicznej. Nadto należy przytoczyć oświadczenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu Samorządu Terytorialnego, zgodnie z którym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku przyjęto wbrew dyspozycji wynikającej z przepisu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji. Mając jednak na względzie, iż Rada Miasta działa na podstawie i w granicach prawa, konieczne jest przedstawienie projektu uchwały zakładającego zmianę wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przysługujących Prezydentowi Miasta Chorzów, zgodnie z aktualną podstawą prawną - mówi.

Marek Kopel (WdCh) mówi, że nie da się obojętnie przejść obok tej głupoty. - Politycy zaczynają podejmować decyzję, które mają służyć głosom wyborczym a psują państwo. (…). Ograniczano kadencję prezydentów (…) teraz prezydent będzie myślał, jak sobie życie ułożyć. (…). To, do czego teraz doszliśmy, to przebiło wszystko. (…). Jak można oddać swoją nagrodę, jeśli ją otrzymano legalnie? (…). To jakiś szantaż, nie oddasz, nie będziesz na listach. (…). Posłowie w jakimś amoku wmyślają, że dzięki lepszym notowaniom obetną sobie pensje. (…). Co to za posłowie, wybrańcy narodu? Jak są pod presją, to co to za raj? Jak sobie chcą obciąć pensję to niech obcinają sobie. Jak oni doszli do prezydentów, to się w głowie nie mieści. Co ma praca posła do prezydenta? (…). Populizm do granic. (…). Świadczy to, że nasz kraj jest naprawdę w niebezpieczeństwie. (…). Będę przeciwny tej uchwale.(...). Pensja od 10 lat jest niezmieniona, nie można jej ucinać.

Jacek Nowak (PiS) pyta o dodatek specjalny prezydenta. - RIO zarzuciła, że dodatki były źle wypłacane. Pieniądze miały być zwrócone. Z jakimi specjalnymi rzeczami wiąże się ten dodatek i na jakim etapie jest sprawa kontroli RIO?

Grzegorz Krzak (PiS) mówi, że według niego psucie państwa to nieprzestrzeganie wyroków sądu. - Problem jest, kiedy władza nie przestrzega wyroków. Radny mówi, że prezydenci Chorzowa i Świętochłowic pobierają dodatkowe wynagrodzenia. - Nie powinni ich pobierać zasiadając w związkach gminnych.

- Szkoda, że pan radny nie wraca uwagi swojemu rządowi i prezydentowi, którzy łamali prawo – mówi Waldemar Kołodziej. - Wypłata dodatków specjalnych jest zapisana w ustawie – dodaje.

Krzysztof Hornik, przewodniczący RM, mówi, że jest zaskoczony tym, że niektórzy radni chcą obniżać wynagrodzenie prezydentowi.

- Przez 25 lat związki istniały, to w zarządach związku za pracę było przyznawane wynagrodzenie, potem diety. (…). Zmieniono rozumienie obowiązującej ustawy, tak, że nie można otrzymywać diet. W związkach płaci się tym, którzy są w zarządach związku i jest to legalne – mówi Marek Kopel.

Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa, mówi, że wynagrodzenie jest elementem oceny pracownika. - Jak ktoś jest dobrze oceniany, to jest nagradzany. (…). Całkiem niedawno lider PiS powiedział, że posłowie mają sobie obniżyć pensje o 20 proc., czyli źle pracują. (…). W Chorzowie w dalszym ciągu obowiązuje demokracja. Zostawmy kwestię, kto i jak rządzi mieszkańcom.

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta, mówi, że cała dokumentacja związana z kontrolą RIO jest opublikowana. - RIO zarzeka się, że nic nie każe. (…).

- Jakie konkretne zadania są związane z dodatkiem specjalnym pana prezydenta – pyta Jacek Nowak.

- Nie płaci się prezydentowi za reprezentowanie gminy w zgromadzeniu związku. Jeżeli zgromadzenie wybierze go do zarządu to należy mu zapłacić – mówi Marek Dudek (WdCh).

- Dodatek prezydenta jest obligatoryjny – tłumaczy Krzysztof Karaś

11:10
Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Chorzów.

Głosowało 22 radnych, za było 4, przeciw 17, 1 osoba się wstrzymała.

11:12
Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Chorzowie.

11:41
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec skutków finansowych wprowadzonej reformy oświaty oraz wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwrot wymuszonych przez reformę oświaty nakładów finansowych poniesionych przez Miasto Chorzów a nie zabezpieczonych w subwencji oświatowej na rok 2018 dla placówek i szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

- Mimo zapowiedzi, że samorządu otrzymają środki na przeprowadzenie reformy to rzeczywistość odbiega od tego, co zapowiadano – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta. Zastępca prezydenta mówi, że miasto za własne środki wyremontowało wiele przedszkoli, dostosowało szkoły do wymogów reformy. - Musieliśmy przygotować miejsca pod zwiększone świetlice, meble, pracownie, dostosowanie sanitariatów. Zetknęliśmy się z problemem wykonawców.(...). Subwencja jest tak planowana, że nigdy nie pokrywa nam zadań planowanych. Naliczanie subwencji opiera się na poniesionych wcześniej wydatkach i planowanej liczbie uczniów.(...). Ustawa nałożyła na nas dodatkowe zadania.(...). Ponieśliśmy ogółem tylko do września do grudnia wydatki ponad 4, 2 mln zł.(...). Otrzymaliśmy około 600 tys. zł subwencji.(...). Staramy się zapewnić dobrą opiekę dziecku i dobre wykształcenie. (…). Pomału stajemy pod ścianą. (…).

Grażyna Kosińska-Jokel (PdChiPO) mówi, że pewne rozwiązania kierowane z ministerstwa nie są zabezpieczone środkami finansowymi.

Bernadeta Biskup (PiS) mówi, że edukacja publiczna jest zadaniem własnym gminy. - Subwencja przyznawana jest na każde dziecko. (…). Czy oprócz subwencji miasto otrzymało inne dotacje? Czy gmina ubiegała się o zwiększenie części subwencji? Czy ubiegała się o dofinansowanie zadań własnych? Czy ubiegała się o dotacje z budżetu państwa o dotacje do remontów?

Wiesław Ciężkowski mówi, że miasto otrzymało ponad 600 tys. zł od państwa i starało się o dodatkowe środki. - W tym roku składamy wnioski, w zeszłym nie mogliśmy ich składać. (…). Wyłożyliśmy z dochodów własnych. (…). Wiem, kto finansuje oświatę i czyje to jest zadanie. Jeżeli ktoś decyduje się na reformę to powinien ją przeliczyć a nie obciążać samorządy. (…).

Marcin Michalik, zastępca prezydenta, mówi, że miasto cieszy się z każdej dotacji.

11:45
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Radni zgodzili się na zamknięcie oddziału dermatologicznego. 

11:47
Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów do złożenia wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ 5 systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

11:48
Podjęto uchwałę w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Zjednoczenia 1/1A w Chorzowie.

11:51
Podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Chorzów.

11:52
Podjęto uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

11:54 
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/308/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11:56 
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla terenu położonego w rejonie ul. Podmiejskiej, Odrodzenia, Prześwit, Kollmanna, Leśnej, Kolonia Joanny, Aldera i Inwalidzkiej.

11:59 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/902/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Wawrzyńca, okresowych naprawach pokrycia dachów oraz wymianie zużytych okien kościoła, zlokalizowanego przy ul. Marii Konopnickiej 29 w Chorzowie.

12:00
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/899/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie elewacji budynku oraz przebudowie zewnętrznej klatki schodowej przy ul. Bożogrobców 22 w Chorzowie.

12:02
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

12:03
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Lwowskiej.

12:05
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Lwowskiej.

12:06
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy al. Widokowej 6.

12:09 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego 15600/36960 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Słowików.

12:20
Nie podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego, położonego w Chorzowie przy ul. Morcinka 2a oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcy tego budynku.

12:23 
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany w składach osobowych komisji Rady Miasta Chorzów.

Marek Krupa zrezygnował z uczestnictwa w pracach Komisji Infrastruktury i Funduszy. Radny będzie brał udział w pracach Komisji Kultury i Sportu.

12:25
Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RS.1510.1.7.2018.

Skargę uznano za bezzasadną.

12:26
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak pyta czy i kiedy został ogłoszony otwarty konkurs ofert na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka, który od września ma mieścić się w budynku przy ul. Narutowicza. Radny prosi o informacje na temat stanu formalno-prawnego budynku dawnego ratusza przy ul. Ratuszowej.

Marcin Weindich (PdChiPO) mówi o samochodach zmierzających od strony Świętochłowic do Chorzowa, które zwalniają w pobliżu Góry Hugona, aby po chwili móc się rozpędzić. Radny zgłasza prośbę, żeby na wysokości sklepu Biedronka, w okolicy ul. Granicznej, zamontować próg zwalniający.

Grzegorz Krzak prosi o doposażenie szpitala dziecięcego o dodatkowe łóżka.

Krzysztof Szulc (RAŚ) mówi o zakazie sprzedaży alkoholu na chorzowskich stacjach benzynowych. - Wydaje mi się, że jakaś polityka informacyjna miasta powinna być przygotowana. Czy mamy wiedzę, jaki czas procedowania jest w sprawie zaskarżenia tej decyzji wojewody?

Marek Dudek mówi o chodniku przy Bibliotece w okolicy ul. Gwareckiej. - Proszę o wyrównanie chodnika.

12:35
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Wiesław Ciężkowski.

O żłobku przy Narutowicza. - Część budynku jest w zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych. Dyrektor szkoły wynajął te pomieszczenia podmiotowi prywatnemu - „Hajduczkowi”. Jako pierwsza placówka niepubliczna w Chorzowie prowadzi usługi na wysokim poziomie.(...). Zastępca prezydenta tłumaczy, że placówka musiała zmienić swoją siedzibę. (…). Było to rozwiązanie sytuacji, w której nie tracimy miejsc żłobkowych. (…). Jeżeli docelowa „Hajduczek” chciałby założyć tam szkołę dla dzieci z zespołem Aspergera to tam będzie takie miejsce.

Odpowiada Andrzej Kotala

O ratuszu. - Teren będzie grodzony teraz, dach będzie robiony o uzupełnienie brakujących elementów. Zabezpieczamy budynek na zimę. Dalsze rozmowy są w toku.

O progach zwalniających. - Odpowiem pisemnie.

O łóżkach do szpitala. - Mamy taki zamiar.

O zakazie sprzedaży alkoholu na stacjach. - Sprawa jest w toku. Informacje możemy ogłosić w prasie.

O remoncie chodnika. - Odpowiem pisemnie.

12:41
Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Barbara Tabin pyta, czy jest możliwość uregulowania sprawy „Ruchu” na dworcu w Batorym.

Krzysztof Karaś zaprasza na ul. Floriańska - Powitamy tam lato. Impreza zakończy się spektakularnym pokazem fontann, który ma nawiązać do powstającej tam inwestycji – wodnego placu zabaw.

12:48
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.