52. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-09-06 | Komentarzy: 0
Podatki, opłata targowa, sprawy oświatowe, budynek po Kocyndrze i Żabie Doły. To jedne z uchwał podjętych przez radnych.
52. sesja Rady Miasta. Relacja

09:03
Rozpoczęła się 52. sesja Rady Miasta.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, dziękuje Alicji Hoszcz, za wieloletnią pracę. Dyrektor wydziału zarządzania nieruchomościami w UM Chorzów przechodzi na emeryturę.

- 41 lat swojego życia poświęciła pani pracy naszej społeczności.(...). Za sumienną pracę proszę przyjąć statuetkę patrona miasta św. Floriana – mówi prezydent.

Alicja Hoszcz dziękuje władzom miasta i swojej załodze za lata dobrej pracy. - Życzę każdemu szefowi takich podwładnych. Dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

09:15 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekty uchwał w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na naprawie i konserwacji ceglanej elewacji oraz węgarków okiennych, naprawie i konserwacji cokołu z piaskowca i robotach dekarskich (kolejny etap) w kościele Wniebowzięcia N.M.P. przy ul. Farnej 3 w Chorzowie; przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji pawilonów nr I i II dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie; zmiany uchwały Nr XXXIX/717/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018 - 2020.

09:15
Przyjęto protokół 51. sesji Rady Miasta Chorzów.

09:16
Andrzej Kotala, prezydenta miasta Chorzów, składa informację działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:38 
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

09:40
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:41
Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.

09:44 
Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

09:45
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF-1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF-1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF-1/B), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D-1/A), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D-1/B), deklaracji na podatek rolny (DR-1), deklaracji na podatek leśny (DL-1).

09:46
Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.

Stawki pozostają bez zmian. 

09:47 
Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie miasta Chorzów.

09:49
Podjęto uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

09:50
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLVII/864/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w 2018 roku.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/605/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

09:54
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Karola Miarki przy ul. św. Piotra 9a w Chorzowie.

09:58
Podjęto uchwałę Pw sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/783/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

09:58
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/804/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Integracyjnych im. Karola Miarki w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie.

09:58
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/785/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 w Chorzowie.

09:59
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/790/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawowej Nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie.

09:59
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/788/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawowej Nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie.

09:59
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/793/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie.

10:00
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/792/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie.

10:03
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019.

10:05
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Chorzów.

10:07
Podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Chorzów dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium Miasta Chorzów.

10:09 
Podjęto uchwałę w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

10:10
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XXXIX/717/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób powyżej 26 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2018 - 2020.

10:12
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.

- W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie miasta, które będą obowiązywać od nowej kadencji rady miasta 2018 – 2023 – mówi Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący Rady Miasta.

10:12
Podjęto uchwałę w sprawie znaków Miasta Chorzów i zmiany Statutu Miasta.

- Zgodnie ze stanowiskiem organów nadzoru, znaki miasta powinny być uregulowane poza statutem miasta - w odrębnej uchwale Rady Miasta – mówi Waldemar Kołodziej.

10:14
Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

10:17 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na naprawie i konserwacji ceglanej elewacji oraz węgarków okiennych, naprawie i konserwacji cokołu z piaskowca i robotach dekarskich (kolejny etap) w kościele Wniebowzięcia N.M.P. przy ul. Farnej 3 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 60 tys. zł.

10:18 
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie konserwatorskim elewacji pawilonów nr I i II dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 350 tys. zł

10:19
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego łącznie 6/9 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 42.

10:22 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów udziału wynoszącego łącznie 236/36960 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Słowików.

10:26 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie między ul. Odległą a granicą miasta ze Świętochłowicami.

10:28 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej.

10:29
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Pokoju.

10:31 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

10:34 
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Wschodnią 12.

10:35
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy al. Widokowej 4.

10:44
Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na i wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości zabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a oraz przy estakadzie (Park Hutników).

- Mówimy tu o tzw. budynku po kinie „Pionier”. Temat ten był już przedmiotem dyskusji na Radzie Miasta. Będziemy próbowali w trybie nieograniczonym, kogoś go wydzierżawi ten teren – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta miasta.- Szukamy kogoś, kto weźmie się do tego trudnego zadania. Budynek jest w złym stanie technicznym.

Jacek Nowak (PiS) mówi, że dyskutowano już o tym. - Widzę, że ktoś się znalazł, stoi w przedsionku (Olaf Gruszka, przyp. Red.)(...). Ten inwestor miał przez pewien czas ratusz w Batorym, nie podniósł jego stanu technicznego. (…). Można rzeczywiście poszukać poważnych inwestorów gdzieś poza Chorzowem, którzy będą chcieli coś z tym obiektem zrobić.

- Żaden magiczny inwestor się nie znajduje, nie ma zbyt wielu chętnych. Zachęcamy radnych, by z coraz większym zainteresowaniem szukali inwestorów. (…). Było prawie 40 przetargów w tym zakresie, nikt nie przyszedł. (…). Każdego przyjmiemy z otwartymi rękami, ten budynek nie ma nic do stracenia. (…) - mówi Marcin Michalik.

- Byłoby łatwiej podejmować decyzję radnym, gdybyśmy znali przeznaczenie budynku – mówi Waldemar Kołodziej.

- Tak łatwo nie szafowałbym, tym, że budynek jest w coraz gorszym stanie. Budynek jest własnością gminy, to źle świadczy o panu (Marcinie Michaliku, przyp. Red.) i gminie – mówi Jacek Nowak.

- Mamy świadomość, że stan leży po stornie prezydenta. Chcemy przekazać budynek, komuś, kto odciążyłby nas w tym zakresie – mówi Marcin Michalik.

10:47
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Żabie Doły".

Miasto chce objąć ochroną nieczynne nasypy kolejowe. - Włączenie nasypów pod ochronę przyczyni się do scalenia całego obszaru, bo celem nadrzędnym jest zachowanie fragmentów krajobrazu naturalnego tego obszaru ze względu na jego walory widokowe i estetyczne – mówi Marcin Michalik.

10:47
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Jacek Nowak pyta o obecny stan prawny dotyczący ratusza w Batorym. - W jakim jesteśmy momencie, kto przygotuje ten obiekt do zimy? Doraźne zabezpieczenie nie rozwiązuje problemu. (…). Znaczna część połaci dachowej wymaga remontu. Na jakim etapie są rozmowy z Fundacją Giesche.

Radny mówi, że odnowiono salę sesyjną, podkreśla, że po tych pracach sztandar miasta umieszczono z boku sali. - Należy się zastanowić, czy powinien on wisieć w tym miejscu.

Krzysztof Łazikiewicz (PdChiPO) mówi o problemów działkowców, którzy zalewani są po obfitych deszczach. Radny mówi, też o placu zabaw w okolicy ul. Niedurnego i konieczności wykonania tam przejścia dla pieszych. Krzysztof Łazikiewicz apeluje do prezydenta o przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej szkodliwości smogu.

Grzegorz Krzak (PiS) mówi, że rozpoczął się nabór do programu rozwoju gminy i infrastruktury drogowej. - Czy złożyliśmy jakiś wniosek?

Barbara Tabin mówi o poprawie bezpieczeństwa przy ul. Katowickiej. - Chodzi o to, by nie jeździły tam rowery. Po obu stornach są tam chodniki. (…). Proszę o przeorganizowanie jazdy na tym odcinku. 

Krzysztof Szulc (RAŚ) mówi, że dostał informacje dotyczącej dziewczynki napastowanej przez pedofila. - Ten pan został zwolniony z aresztu, matka dostała groźby. Czy my możemy jakoś pomóc?

10:59
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, informuje, że na wszystkie pytania odpowie pisemnie. 

Krzysztof Karaś, sekretarz miasta, zaznacza, że remont sali jeszcze trwa. - Sztandar będzie eksponowany na drzewcu. 

11:02
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.