54. sesja Rady Miasta. Relacja

Chorzowianin 2018-10-11 | Komentarzy: 0
54. sesja Rady Miasta. Relacja

09:04
Rozpoczęła się 54. sesja Rady Miasta.

09:10 
Wprowadzono zmiany w porządku obrad.

Wprowadzono projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIX/902/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Wawrzyńca, okresowych naprawach pokrycia dachów oraz wymianie zużytych okien kościoła, zlokalizowanego przy ul. Marii Konopnickiej 29 w Chorzowie; zmiany uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów; podsumowania VII kadencji Rady Miasta.

09:12
Przyjęto protokoły 52. i 53. sesji Rady Miasta.

09:13
Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa, składa informacje o działaniach podjętych w okresie między sesjami.

09:31
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/826/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2018.

09:33
Podjęto uchwałę o zmianie uchwały Nr XLIV/827/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów.

09:35
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

09:37
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

09:40
Podjęto uchwałę w sprawie Programu współpracy na 2019 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

09:42
Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji ceglanej oraz renowacji elementów płaskorzeźb budynku przy ul. św. Piotra 9 w Chorzowie.

Dotacja wyniesie 70 tys. zł. 

09:45
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/902/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na zabezpieczeniu ścian zewnętrznych kościoła pw. św. Wawrzyńca, okresowych naprawach pokrycia dachów oraz wymianie zużytych okien kościoła, zlokalizowanego przy ul. Marii Konopnickiej 29 w Chorzowie.

Dotacja wynosi w sumie 85 tys. zł. 

09:47
Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Siemianowickiej i Wschodniej.

09:49
Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Sportowej i Krętej.

09:51
Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Chorzów.

09:53
Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Dotacje do modernizacji ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Chorzów".

09:57 
Podjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

09:59
Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Chorzów, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym.

10:04
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo imienia Józefa Murgota” oraz " Skwer imienia Józefa Murgota" rondu i skwerowi u zbiegu ulic Górniczej, Racławickiej, Krętej i Hajduckiej.

10:06
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany przebiegu ul. Pokoju - drogi gminnej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

10:07
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy „Skwer Teatralny” skwerowi położonemu w granicach administracyjnych Chorzowa u zbiegu ulic: Henryka Sienkiewicza, Władysława Truchana i Teatralnej.

10:08
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulica "Osiedlowa" nowej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

10:09
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulica "Jałowcowa" nowej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

10:10
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulica "Malinowa" nowej drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych Miasta Chorzów.

10:20 
Podjęcie uchwały w sprawie skargi Nr RS.1510.1.18.2018.

Skargę uznano za zasadną.

10:20 
Trwa składanie interpelacji przez radnych.

Małgorzata Błaszczyńska prosi prezydenta o przesłanie informacji dotyczących odstrzału redukcyjnego dzików oraz o projekt rewitalizacji skweru przy ChCK.

Tomasz Krawczyk (WdCh) prosi o wpisanie na przyszły rok do budżetu zadania związanego z doposażeniem siłowni przy Żołnierzy Września, obok stacji benzynowej. Radny mówi też o ul. Styczyńskiego, zwraca uwagę na problem jaki mają tiry zjeżdżające z DTŚ w kierunku ul. Żołnierzy Września. - Trzeba pomyśleć czy rondo św. Floriana należy przebudować.

Waldemar Kołodziej, wiceprzewodniczący RM, mówi o bezpieczeństwie w okolicy ul. Gagarina i braku chodnika w tym rejonie. - Prosiłbym prezydenta żeby rozpoczął działania zmierzające do rozmów ze wspólnotą, która odstąpi metr przestrzeni w celu wytyczenia bezpiecznego przejścia dla pieszych.

Barbara Tabin prosi, aby na skwerze przy ChCK wygospodarować teren, który będzie służył najmłodszym.

Jacek Nowak (PiS) pyta o sytuację w Muzeum w Chorzowie. - Wszyscy wiedzą, że jest ta potężny konflikt wśród pracowników, który się zaostrza. (…). Jak to na dziś wygląda, czy jednostka jest w stanie funkcjonować? (…). Czy wiąże się to z przetargami na budowę Muzeum Hutnictwa? (…).

10:32
Trwa udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiada Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa. Mówi, że wnioski dotyczące budżetu, przyszłości Muzeum to pytania i zadania do przyszłego prezydenta.

Zastępca prezydenta zaznacza, że przetarg dotyczący budowy Muzeum Hutnictwa powinien się wkrótce zakończyć. - To nie będzie placówka o charakterze lokalnym, należy pomyśleć na jakich zasadach będzie działać. (…). Od początku zakładaliśmy bliską współpracę z Zabrzem. (…). Przyjdzie czas po wyborach, aby ten temat rozwinąć.

O ulicy Gagarina. - Przez porozumienie można uregulować kwestię chodnika. Jest to do zrobienia.

Zastępca prezydenta informuje, że na pozostałe interpelacje odpowie na piśmie.

10:36
Wolne wnioski, zapytania, informacje.

10:37
Trwa podsumowanie VII kadencji Rady Miasta

Krzysztof Hornik, przewodniczący RM, mówi, że ostatni dzień VII kadencji RM przypadnie w listopadzie. Przypomina, że przewodniczącym rady był Jacek Nowak. - Powołano 8 komisji stałych, które spotykały się na 539 posiedzeniach. (…). Zmieniono też skład prezydium, zostałem przewodniczącym RM. Odbyło się 54 sesje rady, na których uchwalono prawie 1000 uchwał z tego 37 zostało zakwestionowanych w ramach działań wojewody i RIO. Zgłoszono 935 interpelacji. (…). Rada przyznała 17 medali za zasługi dla miasta Chorzowa. (…). Wsłuchując się w głosy mieszkańców zawsze kierowaliśmy się interesem społecznym. Decyzje rady były wyważone. (…). Uważam, żę VII kadencja przyczyniła się do rozwoju Chorzowa, możemy być dumni z wykonanej pracy. (…). Dziękuję wam wszystkim za poświęcenie swojeg czasu i sił na pracę w samorządzie. Chciałbym podziękować prezydentowi , zastępcom, sekretarzowi i pani skarbnik. Dziękuję również dyrektorowi i pracownikom kancelarii Rady Miasta za bardzo dobrą współprace. Dziękuję także mojemu zastępcy Waldemarowi Kołodziejowi, że to że godnie mnie zastępował.

Radni otrzymują dyplomy z podziękowaniami za pracę. 

11:09 
Koniec sesji.

Wojciech Zawadzki

Reklama:

Dyskusja:

Polityka plików "cookie"

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.